01.12.2023

Výbor regionů je první evropskou institucí, která vydala své stanovisko k budoucí podobě politiky soudržnosti

Na plenárním zasedání Evropského výboru regionů, které se odehrálo 29.-30. listopadu v Bruselu, bylo schváleno stanovisko Výboru k budoucí kohezní politice.

V diskusi, jíž se zúčastnila mimo jiné i komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira či předseda Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu Younous Omarjee, vystoupil se svým projevem také předseda Komise Svazu pro zahraniční spolupráci Pavel Branda.

Ve svém vystoupení zdůraznil důležitost podpory přeshraniční spolupráce, která má dopady na každodenní život obyvatel příhraničních oblastí. Ve svém pozměňovacím návrhu prosazoval reálné navýšení prostředků na Interreg. Poznamenal, že bylo chybou, že v aktuálním programovém období zaznamenal relativní a reálný pokles, a to především s ohledem na pandemii a uzavření hranic.

Vzhledem ke specifické povaze programů přeshraniční spolupráce požadoval v dalším pozměňovacím návrhu pro tyto programy větší flexibilitu (slabší aplikaci pravidel tzv. tematické koncentrace) tak, aby odpovídaly potřebám území. Oba tyto pozměňovací návrhy byly plénem přijaty.

Kohezní politika byla rovněž hlavním tématem společného zasedání české a slovenské národní delegace, kterého se zúčastnili i pracovníci stálých zastoupení obou zemí.

Mgr. Gabriela Hůlková, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů SMO ČR