26.07.2022

IROP 2021-2027 na startu

Evropská komise schválila 1. července Programový dokument Integrovaného regionální programu (IROP) a následně se uskutečnilo také 1. zasedání Monitorovacího výboru, který schválil kritéria výzev, podmínky pro žadatele a harmonogram připravovaných výzev. IROP 2021-2027 je připraven ke startu. Jaké oblasti bude podporovat, jaké jsou novinky a na které výzvy se můžete těšit?

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, je z pohledu obcí, měst a regionů nejdůležitější program, protože připravuje investice do veřejné infrastruktury v oblasti dopravy, vzdělávání, zdravotnictví, e-governmentu, ale i sociálního bydlení a mnohých dalších v celkové částce 117 mld. korun v programovém období 2021-2027. První výzva je plánována již na konec července a další budou následovat do konce roku 2022 a v r. 2023.

Kromě již tradičně podporovaných oblastí IROP 2021-2027 bude nově podporována i další témata, jako zelená a modrá infrastruktura veřejných prostranství obcí a měst, veřejná infrastruktura pro cestovní ruch, dále např. paliativní péče ve zdravotnictví nebo např. komunitní hřiště ve vzdělávání. Samostatný specifický cíl je věnován podpoře komunitně vedeného místního rozvoje, kde jsou připraveny finanční prostředky pro kulturní památky, obecní knihovny, muzea, opravy požární nádrží a podpora SDH, ale také na posílení kapacit mateřských škol, podpora dětských skupin, modernizace základních škol, infrastruktury pro sociální služby a cestovní ruch, výstavba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek, revitalizace veřejných prostranství a další.

Přehled Specifických cílů IROP 2021-2027 a alokací

Na rozdíl od minulého období již z IROP nebude podporováno např. zateplování bytových domů (nově v rámci MŽP – Nová Zelená úsporám), územní plánování a komunitní centra (přesunuto do Společné zemědělské politiky), Sociální podnikání (naleznete v OP Zaměstnanost plus) nebo režijní a animační výdaje MAS (financovány z OP Technická pomoc).

První Monitorovací výbor 12. července schválil specifická kritéria výzev, jejichž vyhlášení se připravuje do konce roku a v roce 2023. Novinkou, která by měla usnadnit podávání a hodnocení žádostí, jak z pohledu příjemce, tak hodnotitele, je, že výzvy budou vyhlašovány jako průběžné, tzn. že žádosti o podporu nebudou mezi sebou soutěžit, ale jakmile žádost splní daná kritéria a podmínky, tak získá dotaci. Žadatelé budou moci své grantové žádosti podávat průběžně až do ukončení výzvy nebo vyčerpání alokace. Novinkou je také zavedení zjednodušených metod vykazování u tzv. nepřímých nákladů, kdy až 7% nákladů z celkových přímých uznatelných nákladů bude propláceno bez nutnosti kontroly dokladů.

Všechny informace ohledně podporovaných oblastí a harmonogram výzev naleznete na webových stránkách IROP 2021-2027. Administraci poskytování podpory (hodnocení žádostí o podporu včetně doporučení k financování, kontrola veřejných zakázek apod.) budou stejně jako v minulém programovém období zajišťovat Centra regionálního rozvoje, která mají pobočky ve všech krajích. CRR budou také poskytovat konzultace žadatelům při přípravě projektů včetně organizace seminářů. Žadatelé také mohou využít nově zřízený Konzultační servis, sloužící pro zjednodušení komunikace při řešení dotazů před podáním žádosti o podporu, který je dostupný přes webové rozhraní ks.crr.cz. Pokud žadatel nenalezne odpověď na svůj dotaz v databázi nejčastěji pokládaných dotazů, pak by ji měl obdržet v řádu několika dnů.

A jaké oblasti budou podporovány a jaký je jízdní řád výzev IROP pro obce města v letech 2022 a 2023?

SC 1.1 e-Government a kyberbezpečnost

Cílem této oblasti je rozšíření a urychlení elektronizace veřejné správy a vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany, které budou přístupné z jednoho místa za využití jednoho portálu a jednotného přístupu k elektronické identitě.

Mezi podporovaným aktivitami bude mimo jiné: kyberbezpečnost, rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb, elektronizace služeb veřejné správy a jejich integrace na portál gov.cz apod.

Připravované výzvy určené pro obce a města

Název výzvy a typ výzvy

Podporované aktivity

Termín vyhlášení výzvy

Termín ukončení výzvy

Kybernetická bezpečnost – individuální výzva (PR a MRR)

Kybernetická bezpečnost

08/2022

02/2023

eGovernment – individuální výzva (PR a MRR)

 • Elektronizace vybraných služeb veřejné správy;
 • Rozšíření propojeného datového fondu;
 • Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
 • Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace;
 • Publikace dat veřejné správy jako OpenData;
 • Vytvoření eGovernment cloud;
 • Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity;
 • Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace);
 • Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy
08/2022

02/2023

eGovernment – VRR (Praha) - individuální

 • Elektronizace vybraných služeb veřejné správy;
 • Rozšíření propojeného datového fondu;
 • Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
 • Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace;
 • Publikace dat veřejné správy jako OpenData;
 • Vytvoření eGovernment cloud;
 • Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity;
 • Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace);
 • Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy;
 • Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb („CMS“) a rozvoj backofficových služeb veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy, včetně doprovodné infrastruktury (DWDM, MPLS apod.), její územní rozšíření a užití pro kvalitnější výkon tzv. digitálního úřadování státu;
 • Kybernetická bezpečnost
08/2022

08/2023

eGovernment (ČR) – individuální
 • Stejné jako výše výzva na e-Government (PR a MRR)
08/2022 08/2023

eGovernment a Kybernetická bezpečnost - ITI

 • Elektronizace vybraných služeb veřejné správy;
 • Rozšíření propojeného datového fondu;
 • Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
 • Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace;
 • Publikace dat veřejné správy jako OpenData;
 • Vytvoření eGovernment cloud;
 • Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity;
 • Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace);
 • Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy
 • Kyberbezpečnost
09/2022 12/2027

Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy (PR, MRR) – individuální

 • Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb („CMS“) a rozvoj backofficových služeb veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy, včetně doprovodné infrastruktury (DWDM, MPLS apod.), její územní rozšíření a užití pro kvalitnější výkon tzv. digitálního úřadování státu

10/2022

10/2023

Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy (ČR) - individuální

 • Stejné jako výzva Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy (PR a MRR)

10/2022

10/2023

SC 2.1 Integrovaný záchranný systém

Cílem této oblasti je posílení systému ochrany obyvatelstva, který bude schopen adekvátně reagovat na existující i nově poznané hrozby a změny klimatu. Podpora je určena pro základní složky integrovaného záchranného systému, konkrétně pro Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a zdravotnické záchranné služby krajů. Sbory dobrovolných hasičů v obcích a městech (do 25 tis. obyv.) budou podporovány v rámci SC 5.1.

SC 2.2  Zelená infrastruktura měst a obcí

Cílem této oblasti je budování zelené infrastruktury měst a obcí.

Podporovány budou komplexní projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), veřejnou a technickou infrastrukturu.                

Připravované výzvy určené pro obce a města

Název výzvy a typ výzvy

Podporované aktivity

Termín vyhlášení výzvy

Termín ukončení výzvy

Zelená infrastruktura (PR, MRR a VRR)

Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

12/2022 12/2023

SC 3.1 Silnice II. třídy

Cílem této oblasti je zlepšit silniční napojení regionů na nadřazenou transevropskou dopravní síť, odstranit regionální rozdíly v přístupnosti, zlepšit dostupnost center.

Podporovány budou: výstavba, obchvatů obcí a silničních přeložek na vybraných úsecích silnic II. Třídy, modernizace a rekonstrukce silnic II. třídy a výstavba mostů silnic II. třídy. Výzvy budou vyhlašovány v rámci Regionálních akčních plánů a je určeno pro kraje.

SC 4.1 Vzdělávání

Cílem této oblasti je podpora regionálního školství, zejména rozšíření a zkvalitnění infrastruktury škol pro vzdělávání ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky nebo práci s digitálními technologiemi.

Podporováno bude také navyšování kapacit mateřských škol v území, kde je identifikován nedostatek kapacit (ORP se skóre 4+). Podporované aktivity: navyšování kapacit MŠ, modernizace a budování odborných učeben ZŠ a SŠ, modernizace a budování učeben pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, poradenská zařízení.

Připravované výzvy určené pro obce a města

Název výzvy a typ výzvy

Podporované aktivity

Termín vyhlášení výzvy

Termín ukončení výzvy

Mateřské školy (PR, MRR) – individuální

Budování kapacit MŠ

08/2022

02/2023

Mateřské školy (PR, MRR) – individuální

Budování kapacit MŠ

09/2022

12/2027

Základní školy (PR, MRR) – individuální

Modernizace a budování odborných učeben ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky nebo práci s digitálními technologiemi

09/2022

03/2023

Základní školy – ITI

Stejné jako viz výše výzva ZŠ individuální

10/2022

12/2027

Střední školy (PR, MRR, VRR) – individuální

Modernizace a budování odborných učeben ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky nebo práci s digitálními technologiemi

10/2022

09/2025

SC 4.2 Sociální infrastruktura

Cílem této oblasti je zajištění vyšší dostupnosti a kvality služeb vedoucí k sociální inkluzi, podpora vzniku bytů určených pro sociální bydlení a dokončení deinstitucionalizace sociálních služeb.

Podporovány budou následující aktivity: modernizace a budování infrastruktury sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a sociální bydlení. Info o tom, že pobytové služby budou podporovány z Národního plánu obnovy. Asi vyjmenovat služby, které budou podporovány z IROP.

Připravované výzvy určené pro obce a města

Název výzvy a typ výzvy

Podporované aktivity

Termín vyhlášení výzvy
Termín ukončení výzvy
Sociální služby (PR, MRR) – individuální Infrastruktura sociálních služeb

09/2022

08/2023

Sociální služby – ITI Infrastruktura sociálních služeb

10/2022

12/2027

Sociální bydlení (PR, MRR) – individuální

Sociální bydlení - pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

09/2022

08/2023

Sociální bydlení – ITI

Stejné jako viz výše výzva Sociální bydlení individuální.

10/2022

12/2027

Deinstitucionalizace sociálních služeb (PR, MRR) – individuální

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

11/2022

10/2025

SC 4.3  Infrastruktura ve zdravotnictví

Cílem této oblasti je zlepšit kvalitu a zvýšit dostupnost zdravotních služeb, integrované, dlouhodobé a následné péče vč. paliativní a hospicové a pokračovat v reformě psychiatrické péče a zlepšit funkčnost systému epidemiologické bdělosti.

Podporované aktivity: vznik a modernizace urgentních příjmů, podpora integrované péče, podpora následné zdravotní péče, akutní lůžková psychiatrická péče, komunitní psychiatrická péče, paliativní péče, onkologická péče, ochrana veřejného zdraví, sítě infekčních klinik apod. 

Připravované výzvy určené pro obce a města

Název výzvy a typ výzvy

Podporované aktivity

Termín vyhlášení výzvy

Termín ukončení výzvy

Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče (PR, MRR) – individuální

Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb – podpora rozvoje dostupnosti zdravotní následné péče – modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení poskytujících následnou péči.

10/2022

10/2023

Podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické  péče (PR, MRR) - individuální

Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb – podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické  péče - výstavba, modernizace a rekonstrukce akutních psychiatrických oddělení ve všeobecných nemocnicích; akutních a specializovaných oddělení v rámci psychiatrických nemocnic v souladu s jejich transformačními plány v rámci procesu deinstitucionalizace.

11/2022

11/2023

SC 4.4 Kulturní dědictví a cestovní ruch

Cílem této oblasti je zachování hodnot kulturního dědictví v ČR a zvýšení zájmu o něj, zlepšení stavu památek a muzeí, rozvoj edukačních aktivit v oblasti kulturního dědictví a rozvoj udržitelného cestovního ruchu.

Podporované aktivity: revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro národní kulturní památky, památky z Indikativního seznamu UNESCO a kulturní památky (pouze v ITI); krajská, státní a obecní muzea, knihovny vykonávající regionální funkce, základní knihovny provozované obcemi nad 10 000 obyvatel. Dále bude podporována veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu - naučné stezky, navigační systémy měst a obcí, záchytná parkoviště, odpočívadla a sociální zařízení, turistická informační centra, budování turistických tras a revitalizace sítě značení, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku.

Připravované výzvy určené pro obce a města

Název výzvy a typ výzvy

Podporované aktivity

Termín vyhlášení výzvy

Termín ukončení výzvy

Knihovny (PR, MRR) – individuální

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost knihoven

07/2022

02/2023

Knihovny – ITI

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost knihoven

09/2022

12/2027

Muzea - (PR, MRR) – individuální

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí

10/2022

04/2023

Muzea  - ITI

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí

11/2022

12/2027

Památky (PR, MRR) – individuální

Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví

11/2022

06/2023

Památky - ITI

Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví

12/2022

12/2027

SC 5.1 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Cílem této oblasti je vyvážený udržitelný územní rozvoj venkovských oblastí v Česku, snížení regionálních nerovností a stabilizace venkovských oblastí, předcházení odlivu obyvatel z venkovských oblastí do větších měst a jejich zázemí, využití místního specifického potenciálu území, zlepšení vybavenosti služeb a modernizace technické infrastruktury ve venkovských oblastech.

Podporované aktivity: infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu, infrastruktura pro cyklistickou dopravu, zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí, podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů , infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny, infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol, infrastruktura pro sociální služby, revitalizace kulturních památek, revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí, rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven, veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu.

Připravované výzvy určené nástroj CLLD

Název výzvy a typ výzvy
Podporované aktivity
Termín vyhlášení výzvy
Termín ukončení výzvy
Vzdělávání
 • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

10/2022

12/2027

Sociální služby

 • Infrastruktura pro sociální služby

10/2022

12/2027
Doprava
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

11/2022

12/2027
Hasiči
 • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
11/2022 12/2027
Kultura
 • Revitalizace kulturních památek
 • Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
 • Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
12/2022 12/2027

SC 6.1 Čistá a aktivní mobilita

Cílem této oblasti je zavést inteligentní, propojenější a čistější systémy dopravy, zatraktivněním veřejné osobní dopravy a zlepšením podmínek pro aktivní mobilitu. A dále motivovat veřejnost k přesunu z individuální automobilové dopravy na dopravu veřejnou, cyklistickou a pěší, a tím přispět ke snížení emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek, zejména ve městech.

Podporované aktivity: nákup silničních nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu nebo bezemisních drážních vozidel pro městskou hromadnou dopravu, výstavba plnicích a dobíjecích stanic pro veřejnou dopravu, zavedení nebo modernizace telematiky pro veřejnou dopravu, posílení multimodality osobní dopravy (přepravní terminály, parkovací systémy apod.), zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy výstavbou a rekonstrukcí komunikací pro pěší a nemotorovou dopravu, výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury.

Připravované výzvy určené nástroj CLLD

Název výzvy a typ výzvy
Podporované aktivity
Termín vyhlášení výzvy
Termín ukončení výzvy
Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu (PR, MRR) – individuální Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu 09/2022 08/2023
Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu – ITI

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

10/2022 12/2027

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (PR, MRR) – individuální

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

10/2022 09/2023

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - ITI

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

11/2022 12/2027

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu (PR, MRR) – individuální

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

10/2022 09/2023

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu – ITI

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

11/2022 12/2027

Telematika pro veřejnou dopravu  (PR, MRR) – individuální

Telematika pro veřejnou dopravu

11/2022 10/2023

Telematika pro veřejnou dopravu - ITI

Telematika pro veřejnou dopravu

12/2022 12/2027

Multimodální osobní doprava (PR, MRR) – individuální

Multimodální osobní doprava

12/2022 11/2023

Zdroj: irop.mmr.cz

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.