28.05.2024

Budoucnost kohezní politiky po roce 2027: Klíčové priority Svazu měst a obcí ČR

Svaz měst a obcí ČR je aktivně zapojen do přípravy nového programového období po r. 2027 jak na národní, tak i evropské úrovni s cílem vyjednat co nejlepší podporu a podmínky pro české obce a města. V tomto článku bychom vás chtěli seznámit klíčovými tezemi a prioritami, se kterými Svaz do vyjednávání vstupuje a které bude obhajovat.

Na konci roku 2023 nechal Svaz vypracovat analýzu potřeb měst a obcí v kontextu budoucí kohezní politiky, jejíž výstupy byly následně využity při formulování oficiální pozice Svazu měst a obcí ČR k budoucnosti politiky soudržnosti 2028+. Pozice byla schválena Předsednictvem Svazu dne 15. května 2024. 

Pozice Svazu je rovněž v souladu s pozicí metropolitních oblastí a aglomerací ČR k budoucnosti metropolitní spolupráce po roce 2027, schválené na jednání Komory statutárních měst dne 7. března 2024.

Hlavní teze pozice Svazu:

  • Svaz jednoznačně podporuje zachování kohezní politiky po r. 2027 jako základní investiční politiky EU, která podporuje rozvoj regionů a pomáhá vyrovnávat jejich rozdíly.
  • Kohezní politika má pomáhat všem regionům, s dodatečnou podporou pro strukturálně postižené regiony, ekonomicky a sociálně ohrožená území, venkovské oblasti a příhraniční regiony.
  • Politika soudržnosti musí vycházet z místních a regionálních potřeb, využívat place-based přístupu a posilovat roli místních aktérů. Zapojení samospráv do rozhodování o prioritách investic a reforem a důsledné uplatňování partnerského přístupu jsou klíčové a tyto principy by měly být rozšířeny i na další politiky EU.
  • Svaz podporuje využití integrovaných přístupů při tvorbě strategií ve funkčních územích v podobě metropolitní spolupráce a komunitně vedeného místního rozvoje a pokračování integrovaných nástrojů, jako jsou ITI (Integrované teritoriální investice) a CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj) s významnou rolí měst a obcí při jejich implementaci.
  • Svaz vyzývá, aby zelené a další cíle EU odpovídaly možnostem a podmínkám jednotlivých regionů, a požaduje zásadní snížení administrativní zátěže a zjednodušení pravidel při realizaci projektů a podporu personálních a absorpčních kapacit příjemců.
  • Zásadní je také posílení finanční samostatnosti obcí a měst prostřednictvím rozpočtového určení daní a vlastních příjmů.

Celé znění Pozice Svazu a Pozice metropolitních oblastí a aglomerací naleznete v příloze.

 

Svaz věří, že tyto priority zajistí spravedlivou a efektivní podporu pro české obce a města a vyzývá k jejich zahrnutí do pozice České republiky k budoucnosti kohezní politiky po r. 2027. 

 

Gabriela Hůlková

Sekce regionálního rozvoje, zahraničních vztahů a projektů