02.12.2020

Přímo řízené programy EU – (dosud) nevyužitá příležitost pro Českou republiku

V úterý 1. prosince se uskutečnil webinář Přímo řízené programy EU, který organizoval Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v Praze a jehož cílem bylo přinést aktuální informace o budoucí podobě Přímo řízených programů v programovém období 2021-2027 a také přinést inspiraci z projektů, které již realizovala česká města právě za podpory těchto programů.

V úterý 1. prosince se uskutečnil webinář Přímo řízené programy EU, který organizoval Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v Praze a jehož cílem bylo přinést aktuální informace o budoucí podobě Přímo řízených programů v programovém období 2021-2027 a také přinést inspiraci z projektů, které již realizovala česká města právě za podpory těchto programů.

Výběr speakrů a zaměření jejich příspěvků byl veden snahou zmapovat grantové možnosti Přímo řízených programů pro financování záměrů českých měst a obcí a ukázat, že jejich využití je z pohledu českých samospráv nejen reálné, ale také žádoucí. Jak ukázala úvodní prezentace Pavlíny Žákové ze Zastoupení evropské komise v Praze Česká republika v porovnání s jinými členskými zeměmi EU značně zaostává v zapojení do těchto programů. „Zvýšit počet projektů financovaných z Přímo řízených programů je velký domácí úkol pro Českou republiky. Bohužel zatím je to velká nevyužitá příležitost“, uvedla Pavlína Žáková. Jen pro ilustraci, České republiky čerpá pouze 3%, zatímco průměr EU je 20% a např. Maďarsko a Slovinsko čerpají z těchto programů zhruba 2x více než ČR a než odpovídá velikosti jejich ekonomiky.

Přehledem připravovaných programů, relevantních pro města a obce, navázal Tomáš Patočka, který pro Svaz zpracovává analýzu, která shrnuje aktuální informace o nastavení Přímo řízených programů v programovém období 2021-2027. Ve své prezentaci zmínil také příčiny malého zájmu českých žadatelů a přidal také přiklad zahraničního projektu realizovaného v rámci programu LIFE se zapojením samospráv.

Druhý blok webináře byl zcela věnovaný příkladům projektů, které realizovala česká města: projekty PoliVisu města Plzeň a projekt SCORE města Litoměřice, oba realizované z programu Horizon, dále projekt Active Public Space realizovaný z programu Kreativní Evropa a v neposlední řadě projekt města Příbram realizované v rámci programu Erasmus+.    

V posledním bloku webináře se paní Koritová z TA ČR zaměřila na možnosti zapojení do výzev programu Horizon a Tomáš Patočka představil možnosti finančních nástrojů, které lze využít pro kofinancování projektů realizovaných nejen z Přímo řízených programů EU.

V příloze tohoto shrnutí jsou k dispozici prezentace jednotlivých speakrů a připravujeme také záznam celého webináře k zveřejnění na webových stránkách Svazu. Velmi děkujeme všem speakrům za ochotu vystoupit na webináři, podělit se o své zkušenosti a za svolení sdílet jejich prezentace.

Jak bylo zmíněno i v průběhu webináře, očekává se, že význam Přímo řízených programů bude pro české příjemce narůstat s postupujícím útlumem financování z evropských strukturálních a investičních fondů. Je tedy v zájmu měst a obcí, aby se s nimi seznámily a připravily se také na jiné evropské zdroje financování. K tomu chceme přispět také ze strany Svazu měst a obcí ČR a poskytnout cílenou podporu českým městům a obcím v příštích letech.

V návaznosti na webinář jsme připravili krátký průzkum k Přímo řízeným programům EU, kterým nám pomůžete identifikovat jakou podporu obce a města potřebují ať už od Svazu měst a obcí, nebo z národní úrovně, aby pro ně zapojení do Přímo řízených programů bylo snazší a přinášelo kýžený prospěch. Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku, které by Vám nemělo zabrat více než 10 min. nejlépe do 7. prosince 2020. Vítáme odpovědi jak měst a obcí, které již zkušenosti s realizací těchto projektů mají, tak těch, kteří ještě žádný projekt nerealizovaly.

Gabriela Hůlková

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj