08.10.2012

Grantová příležitost na projekty zahraniční rozvojové spolupráce

Česká rozvojová agentura vyhlásila dotační řízení na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce realizovaných obcemi a kraji na rok 2013. Termín k předložení projektových žádostí je 12. listopadu 2012 v 15 hodin. 

Předmětem dotace je podpora projektů realizovaných v jedné nebo více z prioritních zemí programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR, což jsou tyto země: Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko, Gruzie, Kambodža, Kosovo, Palestinská autonomní území a Srbsko. Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky je možné nalézt na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Aktivity a výstupy projektů by měly být zaměřeny na přenos know-how, sdílení zkušeností s ekonomickou a společenskou transformací a posilování kapacit pro kvalitní správu veřejných věcí (good governance).

Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, činí 2 000 000,- Kč. Na jednotlivé projekty je možno žádat o finanční prostředky do výše maximálně 750.000,- Kč. Česká rozvojová agentura požaduje 40% spolufinancování ze strany příjemce dotace, tzn. výše grantu je 60% z celkových uznatelných nákladů. Z dotace nelze hradit investiční náklady.

Příjem přihlášek končí dne 12. listopadu 2012 v 15 hod. Přihlášky se zasílají na adresu České rozvojové agentury, Nerudova 3, 118 50 Praha 1. Bližší podrobnosti k výběrovému řízení naleznete na webových stránkách České rozvojové agentury