08.06.2018

Soutěž „Náš evropský projekt“

Soutěž pro města a obce, ve které se veřejnost zapojí do hlasování o nejoblíbenější projekt financovaný z evropských fondů. Soutěž bude probíhat během letních prázdnin na Facebooku Zastoupení Evropské komise v ČR.  Veřejnost rozhodne, které obce vyhrají poukazy na uspořádání obecní slavnosti v celkové hodnotě 150 000 Kč a all-inclusive cestu do Bruselu. Svaz je partnerem soutěže.

Cílem soutěže „Náš evropský projekt“ je připomenout obyvatelům přínosy projektů podpořených z evropských fondů pro rozvoj jejich nejbližšího okolí, obce či města.

Soutěž vyhlašuje Zastoupení Evropské komise v ČR, dále jen „Zadavatel“.  Partnery akce jsou: Svaz měst a obcí ČR, evropská informační sít Europe Direct a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR .

Soutěžícími jsou města a obce, které do soutěže nominují jeden již dokončený projekt na svém katastrálním území spolufinancovaný z fondů EU. O vítězném projektu bude hlasovat široká veřejnost na facebookovém profilu Zastoupení Evropské komise v ČR .

Ceny

V soutěži budou uděleny ceny 3 obcím s nejvyšším počtem hlasů (při zohlednění velikosti obce):

1. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 75.000 Kč[i]

2. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 50.000 Kč

3. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 25.000 Kč

Všechny tři oceněné obce zároveň získají all-inclusive 2-3 denní pracovní návštěvu evropských institucí v Bruselu pro jednu osobu (starostu, případně člena zastupitelstva).

 

Harmonogram soutěže

Registrace obcí a zasílání projektů

18. 6. –  13. 7. 2018

Veřejné hlasování

23. 7. – 11. 8. 2018

Vyhodnocení výsledků

11. 8. – 15. 8. 2018

Vyhlášení vítězů soutěže

Konec srpna / začátek září

 

Pravidla soutěže

Soutěže se mohou účastnit pouze města a obce („soutěžící“).

Soutěžící se registrují tím, že zašlou informace o soutěžním projektu v požadovaném formátu (viz Registrační formulář) na emailovou adresu comm-rep-prg-soutez@ec.europa.eu (link sends e-mail) nejpozději do 13. 7. 2018, 23:59 SEČ.

Vybraný „soutěžní“ evropský projekt musí být dokončen k datu zahájení soutěže a jeho zadavatelem/příjemcem dotace z EU musí být město, obec anebo organizace, jejímž zřizovatelem je obec či město. Projekty, které tyto podmínky nesplňují, budou ze soutěže vyřazeny.

Hlasování pro veřejnost bude umožněno v době od 23. 7. do 11. 8. 2018, a to na facebookovém profilu Zastoupení Evropské komise v ČR: https://www.facebook.com/EvropskakomisevCR/ .

Veřejnost prostřednictvím svých profilů na Facebooku hlasuje pro vybraný projekt formou hlasů: „lajků/like“, kliků jako „wow“, „Love“, emoticony – počítá se jakýkoli klik pro hodnocení projektu. Není povoleno nakupování hlasů.

Pro konečné pořadí bude počet získaných lajků/ kliků diskontován počtem obyvatel dané obce či města, aby byla zohledněna velikost obce (tj. pořadí v soutěži bude určeno koeficientem „počet hlasů / počet obyvatel[1]“).

Z každého facebookového profilu může daný projekt získat jen jeden hlas. Z jednoho facebookového profilu je však možné hlasovat pro více projektů.

Vyhodnocení výsledků veřejného hlasování bude ukončeno do 15. 8. 2018. Vítězné obce budou zveřejněny na webových stránkách a facebookových profilech Zastoupení Evropské komise v ČR, Svazu měst a obcí a Ministerstva pro místní rozvoj.

Registrační formulář pro města a obce

Název obce

 

Jméno a příjmení kontaktní osoby

 

E-mail a telefon kontaktní osoby

 

Název soutěžního projektu

Např. „Oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu v obci X.“

Popis projektu (max. 1000 znaků)
obsahující:

  • účel projektu
  • přínos pro obec
  • příjemce projektu
  • výši dotace
  • název dotačního programu
  • rok dokončení
  • počet obyvatel města/obce[2]

Např. „Předmětem projektu je rozšíření odděleného sběru a svozu biologicky rozložitelného odpadu od občanů obce X. Pro zajištění sběru a svozu odpadu z údržby zeleně bylo zakoupeno 5 ks velkoobjemových kontejnerů a 1 ks svozového vozidla s nosičem kontejnerů. Kontejnery jsou pravidelně přistavovány na vybraná stanoviště na území obce a slouží pro 40 % obyvatel dle spádového území. Biologicky rozložitelný odpad je předáván k dalšímu zpracování do příslušného zařízení. Příjemcem projektu je obec  X.  Výše dotace EU byla 3 238 102,00 Kč z IROP. Projekt byl dokončen v roce 2016. Počet obyvatel obce x k 1. 1. 2018 byl 5 000.“

Fotografie (doporučená velikost 1200–2400 pixelů)

 

 

Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži účastník a soutěžící souhlasí se zařazením poskytnutých údajů do databáze Zadavatele a s jejich následným zpracováním pro účely soutěže. Při zpracování osobních údajů bude Zadavatel postupovat dle platných právních předpisů České republiky.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zrušit či změnit její pravidla, např. při podezření z využívání falešných facebookových profilů.

Zadavatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

 

Užitečné odkazy pro vyhledávání dokončených projektů v ČR

Stránky www.mapaprojektu.cz, kde jsou zobrazeny jednotlivé projekty včetně jejich geografické polohy, nebo seznam všech realizovaných a dokončených projektů ze současného a minulého programového období (Seznam příjemců za období 2007–2013 / Seznam operací za období 2004–2020 na webu http://dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Seznamy-prijemcu )

Více informací o přínosech evropských dotací najdete zde:
http://dotaceeu.cz/cs/Jak-evropske-dotace-pomahaji

 


[1] Dle údajů Českého statistického úřadu k 1.1.2018

[2] Dle údajů Českého statistického úřadu k 1.1.2018


[i] Příspěvek bude poskytnut formou zajištění vybrané služby/služeb k zajištění slavnosti (např. technické a audiovizuální zajištění, catering, produkce atd.). Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za jím vybrané odpovídající jiné výhry.

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR
Zveřejnila: Petra Kubařová, SMO ČR