20.01.2023

Nominace na členy Rady jejich náhradníky

Tímto žádáme členy Svazu náležející ke Komoře obcí (všechny členské obce a městyse) a Komoře měst (všechna členská města) v daném kraji, aby projednali nominaci obcí, městysů a měst na členy Rady a jejich náhradníky. Své nominace se všemi náležitostmi prosíme zašlete do kanceláře Svazu nejpozději do 15. dubna 2023.

Členové Rady jsou voleni Sněmem na 4 roky.

Volební Sněm se koná 18. – 19. května 2023 v Olomouci. Členy Rady jsou členské obce/členská města Svazu, 3 členové Výboru městských částí a obvodů, 3 členové Výboru dobrovolných svazků obcí a všechna členská statutární města s tím, že hl. m. Praha má tři hlasy.

Ve dnech 18. a 19. května 2023 se bude v Clarion Congress Hotelu v Olomouci konat volební XIX. sněm Svazu měst a obcí ČR, který bude mj. schvalovat nominace na novou Radu Svazu na další čtyřleté období. Z členů Rady vzejde nové Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR.

Tímto žádáme členy Svazu náležející ke Komoře obcí (všechny členské obce a městyse) a Komoře měst (všechna členská města) v daném kraji, aby projednali nominaci obcí, městysů a měst na členy Rady a jejich náhradníky.

Nominační řád

Pro zajištění hladkého průběhu nominace a volby členů Rady Svazu byl na XV. sněmu v roce 2017 schválen Nominační řád. Dle něho členské obce a členská města v jednotlivých krajích připraví společný návrh kandidátů do Rady Svazu (členy a náhradníky). K přípravě společného návrhu lze využít krajského setkání Svazu. Společný návrh má respektovat rovnoměrné zastoupení měst a obcí v daném kraji, přičemž počet členů Rady v daném kraji (a tím i jejich náhradníků) je roven počtu okresů v příslušném kraji. Neshodnou-li se v daném kraji členské obce s členskými městy, připraví své návrhy samostatně. Následně Předsednictvo Svazu z došlých návrhů sestaví finální návrh, o kterém bude v květnu 2023 rozhodovat Sněm Svazu.

Postup:

Níže naleznete pod odkazem na příslušný kraj veškeré dokumenty a informace k nominacím.

  • Formulář: obsahuje instrukce k danému kraji (počty nominantů a stávající členy Rady). Ve formuláři je nutné vždy vyznačit, zda se jedná o návrh na člena Rady nebo na náhradníka Rady.
  • Kontakty na členské obce/členská města ve vašem kraji

Krajské nominace musí být Předsednictvu Svazu doručeny do 15. dubna 2023 a musí být opatřeny podpisy:

  • členů Svazu vyjadřujícími souhlas se svou nominací
  • podpisy členů Svazu v daném kraji, kteří s nominacemi vyjádřili souhlas
  • doručení zajišťuje ten člen Svazu, který je nominován do Rady
  • zaslání je zajišťováno poštou či datovou schránkou

V případě, že se chcete stát členem/náhradníkem Rady Svazu, a přímo se tak zapojit do činnosti vedení Svazu měst a obcí ČR, nezapomeňte svou individuální nominaci také zaslat nejpozději do 15. dubna 2023 na adresu Kanceláře Svazu ideálně prostřednictvím datové schránky. Vedle výše uvedeného procesu přípravy nominace, za kterou je zodpovědné Předsednictvo Svazu, je stanovami umožněno každému členskému městu/každé členské obci ucházet se o místo v Radě Svazu, a to tak, že podá návrh nominace, o které bude rozhodovat Sněm. Podmínkou hlasovatelnosti takového návrhu je jeho doručení Svazu nejpozději 30 dnů před konáním Sněmu. Druhou podmínkou je, že takový návrh musí mít podporu alespoň 5 dalších členských měst/obcí.

Připravili jsme pro Vás také vzor usnesení pro Vaší radu pro nominaci města/obce do Rady Svazu a pověření k zastupování města/obce obecně ve Svazu. Jedná se o možnou podobu znění.

Veškeré dokumenty k nominacím naleznete pod příslušným krajem:

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj

Kraj Vysočina

Královéhradecký kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Zlínský kraj


Kontaktní osoby:

Mgr. Ivona Mottlová, e-mail: mottlova@smocr.cz; tel.: 730 894 921

Vendula Kouňovská, tel. 234 709 735, 604 607 155

Adresa: Svaz měst a obcí České republiky, 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4

ID datové schránky: 5fkgwn3