30.03.2007

Jubilejní X. Sněm Svazu měst a obcí ČR

Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,
 
            dovoluji si Vás oslovit jménem Svazu měst a obcí České republiky a pozvat Vás na nejvýznamnější akci Svazu v tomto roce, a to na
 
X. Sněm Svazu měst a obcí ČR,
při kterém oslavíme 100 let od založení Svazu.
Sněm se bude se konat ve čtvrtek 24. a pátek 25. května 2007
v Kongresovém centru Aldis, a. s., v Hradci Králové
(Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové).
 
 
První den budete moci diskutovat o problémech samosprávy s čelnými představiteli naší vlády i Parlamentu. Den bude zakončen slavnostním večerem s doprovodným programem, kterým oslavíme 100. výročí založení Svazu měst a obcí České republiky.
Druhý den rozhodnete o dalších prioritách činnosti Svazu, zvolíte novou Radu, Kontrolní komisi a zaujmete stanovisko k připravované reformě i jiným aktuálním problematikám samosprávy.
Podrobný program obdrží každý přihlášený účastník Sněmu společně s akreditačním lístkem. Zveřejněn bude na internetových stránkách Svazu a v Informačním servisu.
 
Vzhledem k náročné organizaci tak rozsáhlé akce, věnujte prosím pozornost následujícím organizačním pokynům.
 
Účastnit se jednání Sněmu prostřednictvím svého delegáta je právem každého členského města či obce Svazu. V zájmu všech by měla být osobní účast na této významné akci.
V případě, že se Sněmu nebudete moci z nějakých závažných důvodů zúčastnit, využijte prosím možnosti zplnomocnit k hlasování za Vaši obec/město jiného delegáta Sněmu. Napomůžete tak i k zajištění usnášeníschopnosti Sněmu. Zastupování je pochopitelně nutné s vybranou obcí nejprve projednat. Vyhnete se tak nebezpečí, že zplnomocníte někoho, kdo na Sněm vůbec nepojede. Zplnomocnění zašlete do Kanceláře Svazu. V příloze č. I a II máte proto k dispozici dva druhy závazných přihlášek, vyberte si pro Vás tu správnou. V příloze č. III naleznete nabídku ubytovacích zařízení včetně veškerých kontaktů.
 
 
 
Příloha č. I je přihláška k přímé účasti statutárního zástupce Vaší obce.
 
Příloha č. II je zplnomocnění k hlasování za Vaší obec na jinou obec, člena Svazu.
Seznam členů je uveřejněn na naší webové stránce (http://www.smocr.cz/clenove/default.aspx).
Použijte pouze jeden druh přihlášky, tzn. buď přílohu č. I nebo přílohu č. II.
 
Příloha č. III je nabídka ubytování, které je pro Vás rezervováno do 30. dubna 2007. Ubytování si objednávejte přímo ve Vámi vybraném ubytovacím zařízení do stanoveného termínu pod heslem: “Svaz měst a obcí“, po termínu bude rezervace zrušena! Aby bylo možno uspokojit všechny účastníky, prosíme abyste plně obsazovali především vícelůžkové pokoje. Aktuální ceny za ubytování naleznete na www stránkách jednotlivých ubytovacích zařízení.
 
Přihlášku nebo zplnomocnění zašlete na adresu Kanceláře Svazu (Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4) nebo faxem na číslo 234 709 786 nejpozději do 13. dubna 2007.
 
Na základě došlých přihlášek bude každému delegátovi zaslán akreditační lístek, který bude sloužit jako vstupenka na jednání a na základě kterého Vám budou vydány při prezenci hlasovací lísky s vyznačenou sílou hlasu (dle počtu zplnomocnění). Akreditační lístek je nutno opatřit kulatým razítkem obce a podpisem statutárního zástupce!
 
Sněmové materiály obdrží každý účastník při prezenci. S dostatečným předstihem, zhruba jeden měsíc před akcí, budou materiály zveřejněny na webových stránkách Svazu.
 
Na základě rozhodnutí Rady Svazu byl účastnický poplatek na X. Sněm Svazu stanoven ve výši 1.428,- Kč (včetně DPH).
 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, věřím, že využijete příležitosti zúčastnit se X. Sněmu, a tím i možnosti rozhodnout o další činnosti Svazu, o novém složení vrcholných svazových orgánů, o určování priorit Svazu pro nadcházející období a v neposlední řadě diskuse jak se zástupci ostatních samospráv, tak i s čelnými představiteli České republiky.
 
Těším se na setkání s Vámi.
 
            S úctou
 Jaromír Jech
výkonný místopředseda

Návrh programu X. Sněmu
Jak se na místo dostanete najdete na webových stránkách Kongresového centra ALDIS.