08.03.2021

Vybraná legislativa a judikatura od ESO

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ realizovaný Svazem měst a obcí ČR (ESO).

Zákon o evidenci skutečných majitelů

 

Účinnosti nabývá 1. 6. 2021. 

 

O CO V ZÁKONĚ JDE?

 

Ve vztahu k obcím dochází k vyjasnění některých problémů v souvislosti s evidencí skutečných majitelů např. u příspěvkových organizací územních samosprávných celků či u obchodních společností „vlastněných“ obcemi. Výslovně se stanovuje, že územní samosprávný celek či jim zřízená příspěvková organizace ani dobrovolný svazek obcí nemají skutečného majitele. Totéž platí pro právnické osoby, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech obec. Stejný závěr platí i pro obecně prospěšné společnosti a ústavy, jejichž zakladatelem je obec. Úplné znění zákonů naleznete na ZDE.

 

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

 

  • § 5 a § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů

 

SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

 

V minulosti jsme provedli zápis skutečného majitele obcí zřizované příspěvkové organizace, musíme s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů něco dělat?

Má společnost s ručením omezeným, jejímž 100 % vlastníkem je obec, skutečného majitele podle zákona o evidenci skutečných majitelů?

Pozor, abyste si odpovědi na dotazy mohli zobrazit, musíte být přihlášeni! Přihlaste se zde.

Novela občanského soudního řádu

 

Účinnosti nabývá 1. 4. 2021.

 

O CO V NOVELE JDE?

 

Novela slibuje snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů v souvislosti s exekucemi zaměstnanců. Především zakotvuje institut tzv. chráněného účtu. Na tento účet, je-li zřízen, by měly být převáděny prostředky tzv. nezabavitelné části mzdy či platu. Prostředky na chráněném účtu již nebude možné postihnout jinou exekucí, jak tomu bylo doposud, což bylo mnohdy důvodem, proč zaměstnanci v exekuci usilovali o vyplácení mzdy či platu v hotovosti. Chráněný účet bude veden bez poplatku. Úplné znění novely naleznete na  ZDE.

 

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

 

  • § 304b až § 304e zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění od 1. 4. 2021

 

Pandemický zákon

 

Účinnosti nabývá 27. 2. 2021

 

O CO V ZÁKONĚ JDE?

 

Zákon především umožňuje Ministerstvu zdravotnictví a krajským hygienickým stanicím vydávat mimořádná opatření ve větší šíři, než doposud umožňoval zákon o ochraně veřejného zdraví. Mimořádná opatření tak budou moci spočívat mj. v omezení provozování určitých služeb, obchodů, zákazu nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí apod. Bude rovněž možné vydat příkaz testovat zaměstnance a jiné pracovníky na přítomnost onemocnění COVID-19. Mění se i výše možných pokut za porušení mimořádných opatření. Například za nenošení ochranných prostředků (např. roušek či respirátorů), bylo-li uloženo mimořádným opatřením, bude možné fyzické osobě uložit pokutu až do výše 30 000 Kč. Úplné znění novely naleznete na  ZDE.

 

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

 

  • § 1 až § 14 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

 

SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

Kdo projednává přestupky podle zákona o mimořádných opatření při epidemii onemocnění COVID-19 (pandemického zákona)?

Zajímavá judikatura

Odměňování členů zastupitelstva

Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020, sp. zn. Pl.ÚS 24/19

 

Skupina senátorů se u Ústavního soudu domáhala zrušení části ustanovení § 72 odst. 1 zákona o obcích, podle kterého platí, že uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je poslancem, senátorem nebo členem vlády, poskytuje obec odměnu ve výši 0,4násobku výše odměny, která by jinak náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce. Jedním ze zásadních argumentů stěžovatelů bylo nerovné postavení uvolněných členů zastupitelstva, kteří jsou zároveň činní v soukromé sféře, a právě uvolněných členů zastupitelstva, kteří současně vykonávají některou z uvedených veřejných funkcí. Ústavní soud však návrh zamítl, kdy soud neshledal zasažení do práva na přístup k veřejným funkcím, ani porušení práva na rovné zacházení. Nadále tedy bude krácení odměny uvolněného člena zastupitelstva, který je zároveň zvolen poslancem, senátorem, nebo jmenován členem vlády, uplatňováno. Znění celého rozsudku naleznete ZDE.

 

DOTČENÁ USTANOVENÍ

 

  • § 72 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů