10.02.2021

Vybraná legislativa a judikatura od ESO

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ realizovaný Svazem měst a obcí ČR(ESO).

Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků

Účinnost 1. 1. 2022. Na základě zákona dojde ke zřízení Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, v níž se budou vyhlašovat například obecně závazné vyhlášky či nařízení obcí a krajů.  

 

O CO V ZÁKONĚ JDE?

Ačkoliv jsou územní samosprávné celky povinny zveřejnit vyhlašované právní předpisy mj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, ne vždy je tato povinnost v praxi splněna, v důsledku čehož jsou adresáti především obecně závazných vyhlášek omezeni v možnosti seznámit se s obsahem vydaných obecně závazných vyhlášek. To potvrzoval i Ústavní soud ve svých nálezech, kdy se vyslovoval pro zavedení jednotného místa, kde by docházelo k publikování právních předpisů obcí a krajů. Nový informační systém bude nástrojem pro vyhlašování právních předpisů obcí a krajů (zejména pak obecně závazných vyhlášek a nařízení), správcem informačního systému bude Ministerstvo vnitra. Text právního předpisu bude územním samosprávným celkem zasílán v otevřeném a strojově čitelném formátu, rovněž budou zasílána metadata prostřednictvím elektronického formuláře do datové schránky zřízené Ministerstvem vnitra. Platnosti pak tyto právní předpisy nabydou zveřejněním v této Sbírce. Do 3 let po nabytí účinnosti tohoto zákona bude nezbytné v rámci Sbírky právních předpisů zveřejnit i právní předpisy vydané před 1. lednem 2022. V souvislosti s přijetím tohoto zákona se mění i právní předpisy, které obsahují zmocnění pro vydávání právních předpisů včetně zákona o obcích a zákona o krajích. Úplné znění zákonů naleznete na ZDE.  

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

§ 1 až 9 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

Jakým způsobem se budou vyhlašovat obecně závazné vyhlášky obce po 1. lednu 2022?

Kdy nabyde obecně závazná vyhlášky vyhlašovaná ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků účinnosti?

Musíme ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků publikovat i obecně závazné vyhlášky vydané před 1. lednem 2022? Co když tak neučiníme?

Pozor, abyste si odpovědi na dotazy mohli zobrazit, musíte být přihlášeni! Přihlaste se zde.

Katalog odpadů

Účinnost 27. 1. 2021.

 

O CO VE VYHLÁŠCE JDE?

S přijetím nové odpadové legislativy, o které jsme Vás v minulosti informovali, jsou postupně přijímány i nové prováděcí předpisy k zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech. Prvním z těchto předpisů je vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů. Klíčová jsou však přechodná ustanovení, která stanovují, že odpady se do 31. 12. 2023 zařazují ke druhu odpadu podle dosavadního, dnes již zrušeného, katalogu odpadů v posledním znění před jeho zrušením. Úplné znění novely naleznete na  ZDE.

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Zajímavá judikatura

STŘET ZÁJMŮ

 ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU ZE DNE 29. ŘÍJNA 2020, Č.J. 9 AS 173/2020-32

 

Nejvyšší správní soud navázal na nález Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 38/17, v němž zrušil ustanovení § 14b odst. 1 písm. a), b) a c) zákona o střetu zájmů, a to uplynutím dne 31. 12. 2020. Stěžovatelka – neuvolněná starostka malé obce – se u Nejvyššího správního soudu domáhala zrušení rozhodnutí o uložené pokutě za spáchání přestupku podle § 23 odst. 1 písm. f) zákona o střetu zájmů, jehož se měla dopustit tím, že neučinila oznámení podle § 9, § 10 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 zákona o střetu zájmů v zákonem stanovené lhůtě. Ústavní soud ve zmíněném nálezu dospěl k závěru, že automatické zpřístupňování oznámení veřejných funkcionářů je v rozporu s právem na informační sebeurčení, stěžovatelka v návaznosti na tento nález uváděla, že nebylo možné po ní vynucovat, aby splnila zákonnou povinnosti (v podobě podání oznámení), kterou by se tomuto porušení svých práv vystavila, a není možné ji za její nesplnění sankcionovat. Stěžejním tématem rozsudku Nejvyššího správního soudu je tedy aplikace zmíněného nálezu v době do 31. 12. 2020. Podle Nejvyššího správního soudu bylo v rozporu s povahou správního trestání jako nástroje ultima ratio a požadavkem na splnění materiálního znaku přestupku, pokud krajský soud i po vyhlášení zmíněného nálezu Ústavního soudu zcela odhlédl od toho, že stěžovatelka byla trestána za nesplnění zákonné povinnosti, jejíž splnění by ve světle tohoto nálezu nutně vedlo k protiústavnímu zásahu do jejích práv. Z hlediska možnosti potrestat stěžovatelku za uvedený přestupek má tedy uvedený nález ten dopad, že je na její jednání nutno nadále pohlížet jako na protiprávní, ovšem v důsledku vyslovení protiústavnosti § 14b odst. 1 písm. c) není u jejího jednání splněna podmínka společenské škodlivosti a došlo tedy ke zrušení všech předchozích rozhodnutí a vrácení věci k dalšímu řízení. Znění celého rozsudku naleznete ZDE.

 

DOTČENÁ USTANOVENÍ

§ 9, § 10 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 2 a § 23 odst. 1 písm. f) odst. 3 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

PROJEKT ESO

V rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010159 realizovaný Svazem měst a obcí ČR jsme pro Vás připravili MONITORING AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY A JUDIKATURY. Projekt Efektivní správa obcí nabízí zcela BEZPLATNĚ komplexní systém vzdělávání jak pro volené představitele, tak i pro zaměstnance obcí, měst i krajů. Systém vzdělávání obsahuje široké spektrum témat akreditovaných dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Naše nabídka zahrnuje prezenční formy vzdělávání (v současné době z důvodu vládních opatření omezené), e-learningové kurzy, tak i stále populárnější on-line webináře. Více informací o projektu a jeho aktivitách, včetně aktuální nabídky vzdělávání naleznete na webových stránkách www.projekteso.cz