11.01.2021

Monitoring legislativy

Monitoring legislativy a judikatury vzniká v rámci projektu "Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí", realizovaný Svazem měst a obcí ČR. V monitoringu najdete informace o novele tzv. daňového balíčku, nové odpadové legislativě či novele platových tabulek a mnoho dalšího.

Daňový balíček

Účinnost 1. 1. 2021. Nejdiskutovanější otázkou ohledně daňového balíčku bylo zrušení superhrubé mzdy, nicméně v rámci balíčku bylo provedeno i několik změn v rámci zákona o místních poplatcích nebo zákonu o dani z nemovitých věcí.

O CO V NOVELE JDE?

V rámci zákona o místních poplatcích dochází k úpravě poplatku z pobytu, konkrétně k rozšíření „pobytů“, které nejsou předmětem poplatku. Jedná se o pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou (z veřejného zdravotního pojištění), pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda. Zároveň se rozšiřuje osvobození od poplatku na všechny pobyty ve zdravotnických zařízeních poskytujících lůžkovou péči. Výjimkou jsou osoby, kterým je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče, pokud není jejich pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Zároveň připomínáme, že od 1. ledna 2021 se maximální výše místního poplatku z pobytu zvýšila z 21 Kč na 50 Kč za jeden den pobytu.

Další novinkou je i úprava zákona o dani z nemovitých věcí. Obce mohou v rámci obecně závazné vyhlášky pro všechny nemovité věci na území celé obce nebo pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce stanovit místní koeficient. Doposud tento koeficient mohl být ve výši 2, 3, 4 nebo 5. S novelou je možné využít i desetinných míst, kdy lze místní koeficient stanovit v rozmezí 1,1 až 5, přičemž koeficient musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo.

Úplné znění novely naleznete na ZDE.

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

§ 3a a § 3b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

§ 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

Jakým způsobem můžeme zvýšit daň z nemovitých věcí na území obce?

Lze zvýšit místní poplatek z pobytu na 50 Kč ve všech obcích?

Pozor, abyste si odpovědi na dotazy mohli zobrazit, musíte být přihlášeni! Přihlaste se zde.

 

Novela platových tabulek

Účinnost 1. 1. 2021.

O CO V NOVELE JDE?

S růstem minimální a zaručené mzdy dochází i k nárůstu platových tabulek v rámci nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a platových poměrech státních zaměstnanců. Úplné znění novely naleznete na  ZDE.

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

přílohy č. 2 až 4 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

příloha č. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Změny účinné od 1. ledna, které by Vám neměly uniknout!

V rámci minulých monitoringů legislativy a judikatury jsme Vás informovali o mnoha právních předpisech, které nabývají účinnosti 1. ledna 2021 a které by neměly uniknout Vaší pozornosti. Přinášíme Vám tak jejich stručný přehled.

 

NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA

změna koncepce zpoplatnění občanů (přechodné období v roce 2021)

navýšení poplatku za ukládání odpadu na skládky (možnost využití tzv. třídící slevy)

povinnost zajistit dodržení nastavených minimálních procentuálních limitů odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu v budoucích letech

povinnost obce informovat o obecním systému odpadového hospodářství

úpravy provozu komunitních kompostáren

nové povinnosti provozovatelů sběrných dvorů

 

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKONÍK PRÁCE

nové zásady zadávání veřejných zakázek vztahující se i na veřejné zakázky malého rozsahu

zásady sociálně odpovědného a environmentálně odpovědného zadávání a inovací

 

změna výpočtu dovolené u některých zaměstnanců

změna krácení dovolené

změny v oblasti doručování – preference doručování do vlastních rukou na pracovišti

 

ZÁKON O OBECNÍ POLICII

zpřísnění požadavků na bezúhonnost a spolehlivost strážníků

nárok na odchodné

pracovněprávní vztah strážníka pouze k jedné obci

 

LINIOVÝ ZÁKON

zavedení pojmu tzv. přípolože

problematika rušení železničních přejezdů

nový nástroj územního plánování – územní rozvojový plán

 

MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA

zvýšení minimální mzdy na 15 200 Kč

zvýšení minimální hodinové mzdy na 90,5 Kč

 

 

Zajímavá judikatura

 

MÍSTNÍ REFERENDUM

ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU ZE DNE 30. ZÁŘÍ 2020, SP. ZN. ARS 4/2020  

Nejvyšší správní soud se zabýval tím, zda otázka položená v místním referendu ve znění: „Souhlasíte s tím, aby byty v Milovicích ve vlastnictví města Lysá nad Labem zůstaly i nadále majetkem města a nebyly prodány?“ je otázkou jednoznačnou a splňuje tak zákonné požadavky. Vyhlášení referenda požadoval přípravný výbor, zastupitelstvo města Lysá nad Labem však referendum nevyhlásilo s odůvodněním, že otázka nesplňuje zákonný požadavek jednoznačnosti. Podle názoru města totiž nebylo zřejmé, kolika bytů se navržená otázka týká. Dlužno podotknout, že místní referendum bylo iniciováno v souvislosti s plánovanou privatizací bytového fondu. Nejvyšší správní soud odkázal na svou konstantní judikaturu, v níž „klade důraz na to, aby význam referendové otázky nebyl poměřován rigorózním právnickým okem, ale pohledem běžného občana. Jde o to, aby běžný volič věděl, o čem rozhoduje, čeho se otázka týká, a aby rozuměl důsledkům svého souhlasu a nesouhlasu v místním referendu. Při tomto posouzení je také podstatné vnímat, v jakém kontextu byla otázka položena, tj. jak je její chápání ovlivněno místními reáliemi, které jsou běžnému občanu známé.“ Z těchto důvodů v kontextu místních reálií považuje Nejvyšší správní soud otázku za jasnou v tom smyslu, že se týká všech bytů města v Milovicích a nikoli pouze některých z nich. Znění celého rozsudku naleznete ZDE.

DOTČENÁ USTANOVENÍ

 

  • § 8 odst. 3 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

V rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010159 realizovaný Svazem měst a obcí ČR jsme pro Vás připravili MONITORING AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY A JUDIKATURY. Projekt Efektivní správa obcí nabízí zcela BEZPLATNĚ komplexní systém vzdělávání jak pro volené představitele, tak i pro zaměstnance obcí, měst i krajů. Systém vzdělávání obsahuje široké spektrum témat akreditovaných dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Naše nabídka zahrnuje prezenční formy vzdělávání (v současné době z důvodu vládních opatření omezené), e-learningové kurzy, tak i stále populárnější on-line webináře. Více informací o projektu a jeho aktivitách, včetně aktuální nabídky vzdělávání naleznete na webových stránkách www.projekteso.cz