28.01.2020

ESO NENÍ JEN KARTA

Jsme přesvědčeni, že už ESO znáte. Jde o projekt Svazu měst a obcí ČR „Efektivní správa obcí“, který odstartoval v roce 2018 vydáním „Příručky pro člena zastupitelstva obce“. V průběhu roku 2019 se naplno rozjelo také vzdělávání úředníků a dalších zaměstnanců všech typů územních samosprávných celků. V současné době nabízí vzdělávací akce pro volené představitele i zaměstnance územní samosprávy ve všech regionech ČR. Přečtěte si o projektu více a vyberte si kurz právě pro Vás.

Připomeňme si stěžejní výhody aktivit, které ESO nabízí:

  1. jsou pro účastníky bezplatné
  2. konají se přímo v sídle klienta nebo v jeho dobře dostupném okolí
  3. obsahově vycházejí ze skutečných vzdělávacích potřeb cílové skupiny
  4. výuku vedou erudovaní odborníci s lektorskými zkušenostmi
  5. kurzy pro úředníky jsou akreditovány Ministerstvem vnitra

Nabídka bezplatného vzdělávání pro úředníky je tematicky poměrně pestrá. Čítá aktuálně víc než 50 akreditovaných kurzů. Některé jsou obecnější a určené méně zkušeným zaměstnancům (např. Úvod do práva pro neprávníky, Základní principy fungování obce, Správní řád v rozhodovací praxi územních samosprávných celků, Úvod do problematiky zadávání veřejných zakázek). Další se věnují vybraným odborným agendám, výkonu konkrétních správních činností a jejich praktickým aspektům (např. Aplikace správního řádu v agendě ochrany životního prostředí, Sociální služby z pohledu obcí a krajů, Doručování a Opravné prostředky ve správním řízení, Úřední deska přehledně a v příkladech). Myslíme také na ty, kteří se práci ve veřejné správě věnují delší dobu a patří tedy mezi „pokročilé“. Pro ně máme v portfoliu kurzy postavené na práci s judikáty (např. Správní řád od do Z – Judikatura v praxi územních samosprávných celků) nebo zaměřené na nejnovější trendy v naší veřejné správě (např. Elektronizace veřejné správy nebo cyklus „3E v praxi územních samosprávných celků“: Kalkulace úplných nákladů veřejné služby, Nákladově užitkové metody, Moderní metody finančního plánování a investičního rozhodování).

Aktuální nabídka kurzů je k dispozici na webu www.projekteso.cz

V letošním roce pokračuje také bezplatné vzdělávání zastupitelů. Naší společnou snahou je, aby co nejvíc obcí a jednotlivců dokončilo prezenční školení v rozsahu minimálně 20 hodin. Obce většinou vybírají z rozšířené nabídky témat, kterou mají k dispozici. Zájem je zejména o základní orientaci v právních předpisech a podmínkách právní a trestně právní odpovědnosti, o zadávání veřejných zakázek, ale také o elektronizaci úřadu z pohledu samosprávy, dotační politiku obce nebo péči o zeleň, krajinu a přírodu. Někdy se zastupitelé vracejí k základním tématům a chtějí se podrobněji věnovat například oblasti fungování úřadu a některých orgánů obce, komunikaci mezi zastupiteli nebo spolupráci obce a občanů. Tým lektorů se snaží vycházet vstříc i dalším požadavkům, ať už se to týká zákonů o střetu zájmů nebo o svobodném přístupu k informacím, případně ochrany osobních údajů a osobnostních práv. Spolupracujeme také se skupinou obcí, které ještě řeší zájem připojit se do našeho projektu. Většinou jsou opět v plánu školení probíhající v rámci mikroregionu nebo dobrovolného svazku obcí. Semináře jsou úspěšné díky praktickým zkušenostem jednotlivých lektorů, předávaným příkladům dobré i špatné praxe s cílem „poučme se navzájem“.

ESO tedy skutečně není jen karta. ESO je projekt plný života. Jeho cílem je zefektivnit výkon veřejné správy v území. ESO i nadále bude pro představitele územní samosprávy tahat další a další esa z rukávu.