04.06.2015

V Příboře funguje prostupné bydlení

PŘÍBOR Přestože žádný zákon neupravuje problematiku sociálního bydlení, máme ve městě Příbor určený dům ve vlastnictví města s byty vyčleněnými k sociálním účelům. Rovněž jsou ve vlastnictví města dvě menší ubytovny. Správu všech obecních bytů, tedy i bytů určených k sociálním účelům a ubytoven ve vlastnictví města, zajišťuje Správa majetku města Příbor s. r. o.

PŘÍBOR Přestože žádný zákon neupravuje problematiku sociálního bydlení, máme ve městě Příbor určený dům ve vlastnictví města s byty vyčleněnými k sociálním účelům. Rovněž jsou ve vlastnictví města dvě menší ubytovny. Správu všech obecních bytů, tedy i bytů určených k sociálním účelům a ubytoven ve vlastnictví města, zajišťuje Správa majetku města Příbor s. r. o.

Byty určené k sociálním účelům a ubytovny jsou obsazovány především jednotlivci a rodinami, kteří z důvodu tíživé sociální situace (např. rozvodu, dluhů, exekuce) přišli o své dřívější bydlení, a kterým nyní hrozí sociální vyloučení.

S klienty jsou uzavírány smlouvy o nájmu a smlouvy o ubytování na dobu určitou. V případě, že ubytované osoby nejsou ve vztahu k městu dlužníky, mohou požádat o obecní byt s nájemní smlouvou, která může být po třech letech prodloužena na dobu neurčitou. I v našem městě tedy využíváme systém prostupného bydlení, tzn. přestěhováni klienta z ubytovny do bytu určeného k sociálním účelům, který je nižší kategorie, a následně do bytu se samostatným sociálním zařízením a se standardním vybavením apod.

Samozřejmě, že systém prostupného bydlení a provozování bytů určených k sociálním účelům ve městě předpokládá širší rozsah sociální práce pro sociální pracovníky odboru sociálních věcí, ale také klade větší pracovní nároky na správce sociálních bytů a ubytoven.

Přesto se najdou klienti – dlužníci, kteří někdy i z nepochopitelných důvodů nespolupracují se sociálními pracovníky obce a úřadu práce při výplatách dávek pomoci v hmotné nouzi pro uplatňování nároků na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. V takových případech se znovu pokoušíme s uživateli sociálního bydlení nalézt řešení, zintenzívnit sociální práci, uzavřít splátkový kalendář, protože není naším cílem podporovat v našem městě bezdomovectví, které následně přináší problémy nejen osobám bez přístřeší, ale i okolí.

Jsem ráda, že konečně ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo Koncepci dostupného bydlení pro osoby ohrožené ztrátou bydlení České republiky 2015 – 2025, jejímž cílem je zajistit osobám, které budou splňovat zákonem stanovená kriteria, důstojné podmínky pro bydlení. Stát by však neměl všechny povinnosti převést na obce. Pokud ano, měl by formou dotací a slušných podmínek podporovat obce při výstavbě, ale také především při rekonstrukcích současných objektů určených k sociálnímu bydlení, aby bylo dosaženo požadovaných standardů bydlení. Zároveň by stát měl dobře zvážit nastavení systému a pravidel financování sociálního bydlení prostřednictvím Obecního fondu rozvoje sociálního bydlení a rejstříku fondu sociálního bydlení. Souběžně by stát měl formou dotací ve veřejné správě podporovat práci sociálních pracovníků, ať již přímo v terénu, jako prevenci sociálně patologických jevů, ale i odborné sociální poradenství při řešení sociálně právních problémů. Rovněž systém sociálního bydlení bude vyžadovat vyšší náklady na správce objektu apod.

Je zřejmé, že stát musí řešit neúnosnou situaci v oblasti sociálního bydlení a bezdomovectví. Domnívám se, že je dobře, že se začínají primárně řešit i příčiny problémů, jako je např. nezaměstnanost osob s nižším nebo žádným vzděláním, práce na černo apod. Jenom tak se může předejít bezdomovectví a začlenit lidí do společnosti.

Dana Forišková, místostarostka, KDU-ČSL