29.01.2021

Obec nemá růst jako kmen starého stromu

NEBUŽELY (Středočeský kraj) Naše obec má nový územní plán. Dalo by se říci, že tedy máme k dispozici rozvojový dokument splňující současné požadavky na územní rozvoj a že tedy nic nebrání, aby se v tomto duchu rozvíjela. Tvorba a proces schvalování tohoto plánu však obnažily problémy, které, myslím si, netíží jen naši obec.

Předchozí územní plán z roku 2002 poměrně velkoryse stanovoval nové zastavitelné plochy především pro bytovou výstavbu. Majitelé těchto ploch však této možnosti nevyužívali a ani je jako stavební parcely nenabízeli. Zpracovatel nového územního plánu vyhodnotil situaci tak, že v rámci zastavěného území, kde se nachází zanedbané areály bývalých statků, je pro novu výstavbu prostoru dostatek. S ohledem na efektivnost využívání území a s ohledem na to, že dříve stanovené stavební pozemky jejich majitelé k tomuto účelu dlouhodobě nevyužívali, tyto v novém územním plánu jako stavební již nenavrhl. Je to z mého pohledu rozumné řešení, neboť si myslím, že by se  obec neměla rozrůstat jako kmen starého stromu, který roste po obvodu a uvnitř zůstává zteřelé (trouchnivělé) jádro.

Tento přístup ale naráží na dva problémy. Jednak by stavebníci raději dům na okraji obce s výhledem do krajiny a s blízkým kontaktem s okolní přírodou, jednak majitelé nevyužívaných území uvnitř obce, povětšinou klasických  brownfield, nemají motivaci tyto pozemky pro bytovou výstavbu nabízet. Většinou v obci ani nežijí a netíží je, že někde vlastní pozemky, které nepotřebují a nijak je nezatěžují. Tedy shrnuto, obec by velmi ráda, aby se zde stavělo, aby zde nacházeli domov noví obyvatelé, vlastní pozemky pro bytovou výstavbu však nemá: Vlastníci nevyužitých pozemků uvnitř obce nemají zájem je jako stavební nabízet, rozšiřování obce za hranici současného zastavěného území až do vyčerpání územních rezerv uvnitř obce není možné.

Jako jediná možnost  pro  výstavbu v obci se nám tedy jeví získat právě nevyužívané a zanedbané pozemky uvnitř obce. Je to možné navázáním kontaktu s jejich majiteli a získat je pro vizi zhodnocení jejich pozemků. Je to ale cesta, kde obec vykonává jakéhosi zprostředkovatele a to myslím není zrovna její role. Hodilo by se nám, a myslím, že se mnou budou mnozí souhlasit, mít k dispozici nějaký legislativní, třeba daňový, nástroj, který by obcím umožnil vyvíjet tlak na efektivní využívání  území v zastavěných částech.

JAN Čermák, starosta obce Nebužely, Sdružení pro Nebužely