29.10.2019

Unikátní doklad obnovené památky

V pondělí slavíme výročí vzniku naší republiky. Připravili jsme pro Vás proto zvláštní příspěvek o trnité cestě k rekonstrukci a znovuodhalení krásy kunínského zámku, zámku, který byl prakticky na zbourání. Jeho zmrtvýchvstání má na svědomí myšlenka o záchraně a ochraně krásy, historie, paměti a vzpomínek, které nám zanechali naši předkové. Tuto myšlenku uvedla v život zastupitelstva obce Kunín, i když asi nebylo jednoduché vysvětlovat občanům, proč se opravuje zámek a nejsou finance na chodníky, komunikace, školu, školku,… Nicméně nakonec se podařilo, obec sklízí za obnovu jedno zasloužené ocenění za druhým. Kromě prvenství v soutěži Má vlast cestami proměn „Nejkrásnější proměna 2014“, čerstvého ocenění v prestižní soutěži obnovy památek za uplynulých 30 let Opera historica 2019, zámek získal také Zlatou medaili Památkového inspektora televize Nova. Starostka Dagmar Novosadová nám o dlouhé cestě za záchranou historického dědictví napsala:

 

V pondělí 28. října 2019 jsme oslavili výročí vzniku naší republiky. Připravili jsme pro Vás proto zvláštní příspěvek o trnité cestě k rekonstrukci a znovuodhalení krásy kunínského zámku, zámku, který byl prakticky na zbourání. Jeho zmrtvýchvstání má na svědomí myšlenka o záchraně a ochraně krásy, historie, paměti a vzpomínek, které nám zanechali naši předkové. Tuto myšlenku uvedla v život zastupitelstva obce Kunín, i když asi nebylo jednoduché vysvětlovat občanům, proč se opravuje zámek a nejsou finance na chodníky, komunikace, školu, školku,… Nicméně nakonec se podařilo, obec sklízí za obnovu jedno zasloužené ocenění za druhým. Kromě prvenství v soutěži Má vlast cestami proměn „Nejkrásnější proměna 2014“, čerstvého ocenění v prestižní soutěži obnovy památek za uplynulých 30 let Opera historica 2019, zámek získal také Zlatou medaili Památkového inspektora televize Nova. Starostka Dagmar Novosadová nám o dlouhé cestě za záchranou historického dědictví napsala:

Zámek v Kuníně s rozlehlou zámeckou zahradou náleží k nejcennějším barokním zámeckým stavbám na Moravě. Pro rodinu Harrachů byl v letech 1726-1734 postaven slavným vídeňským stavitelem Janem Lukášem Hildebrandtem. Z nemnoha staveb, jež byly na Moravě realizovány podle Hildebrandtových plánů, je zámek nepochybně nejvýznamnější. Nebyl pojat jako objekt demonstrace moci a reprezentace rodu, ale spíše jako malé panské venkovské sídlo a místo odpočinku. Tomuto zaměření také odpovídá umělecky hodnotné a vývojově neobyčejně závažné průčelí zámku, plné harmonie a jemné elegance, kterému na ceně nic neubírá ani skutečnost, že se jedná o zjednodušenou variantu projektantova návrhu zahradního průčelí letního zámku Mirabell v Salcburku.
Zámek vlastnilo postupně několik rodů; jeho doba největší slávy přišla za osvícené majitelky Marie Walburgy hraběnky z Waldburg-Zeilu, která zde založila moderní vzdělávací ústav a vychovala mimo jiné Otce národa – Františka Palackého. Zámecká škola měla vliv i na Johana Gregora Mendela. Po 2. světové válce byl zámek majitelům konfiskován a stal se majetkem státu.
Osudy zámku po válce se podobaly osudům dalších šlechtických sídel v okolí. Byl vypleněn sovětskými vojáky a následovalo rabování civilními obyvateli. Mobiliář byl zcizen a ten, co zůstal, rozvezen do depozitářů dalších hradů a zámků. Objekt byl využíván k jiným účelům, jako ubytovna, vývařovna, sklad léčiv. Opuštěný zámek začal pomalu propadat zkáze.
V roce 1956 si havarijní stav budovy vyžádal větší investice. Byl odstraněn dřevěný krytý most mezi zámkem a kostelem, byla opravena fasáda, atika, došlo k restaurování soch ateliérem Olbrama Zoubka. V roce 1958 mělo být v budově zámku umístěno zemědělské muzeum, a proto se započalo s vnitřními úpravami. Ke zřízení muzea však nikdy nedošlo a budovu získala Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, která zde chtěla zřídit ubytovnu pro studenty. V 80. letech byla provedena injektáž z důvodu zajištění statiky objektu, začaly zde stavební práce v interiérech, přičemž došlo k dalšímu znehodnocení stavby. Na počátku 90. let minulého století vypadal jako zřícenina odsouzená k zániku a demolici.

Místo tolerance, vzájemné úcty a pochopení.

Zastupitelstvo obce Kunín již od jejího osamostatnění (v roce 1991) usilovalo o záchranu zámeckého objektu. K záchraně celého zámeckého areálu byl zpracován Projekt záchrany kulturní památky - Zámku Kunín, jehož cílem bylo předejít vzniku hrozícího stavu zámku komplexním zajištěním záchranných a udržovacích prací s následnou systémovou rekonstrukcí budovy i úpravou zámeckého parku realizací shora zmíněného Projektu a reagovat adekvátně na opakující se připomínky a žádosti některých občanů, zastupitelů i návštěvníků obce včetně cizinců, týkající se obnovy, zachování i využití zámku i zámeckého parku, jehož stav škodil vzhledu obce a neprospíval jejímu dobrému jménu. Cílem bylo využít zámecký areál pro uspokojení stávajících i budoucích kulturních, společenských a ekonomických potřeb obce a okresu, zejména tehdejšího Okresního vlastivědného muzea Nový Jičín, nyní Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace, které na zámku v současnosti provozuje zámeckou expozici a ve spolupráci s nímž byla rekonstrukce zahájena. Projekt obnovy zámku zdůraznil i neopakovatelný fenomén Kunína, jakožto bývalého přirozeného centra německé menšiny v oblasti Novojičínska a navázal na nejpokrokovější tradice zámecké školy, jakožto místa tolerance, vzájemné úcty a pochopení.

Rekonstrukce tak velkého objektu musí být jistě velmi finančně náročná, jak jste ji zvládali?

Obec již v roce 1996 započala s přípravami na celkovou rekonstrukci zámku. Jeho vlastníkem se stala v květnu 1999. Při této obnově spolupracovala s Okresním vlastivědným muzeem Nový Jičín, nyní Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací, které bylo kromě Národního památkového ústavu garantem odbornosti. Rekonstrukce zámku probíhala v letech 1997–2006 a byla rozdělena do několika etap. V roce 2009, kdy obec postihla povodeň, bylo nutné zrekonstruovat přízemí a zámecký park opětovně.

Celkové náklady na rekonstrukci zámku včetně inženýrské činnosti činily cca 85 mil. Kč, z toho se obci podařilo získat cca 71 mil. Kč na dotacích (Ministerstvo místního rozvoje, Ministerstvo kultury, Okresní úřad, Moravskoslezský kraj), cca 14 mil. Kč bylo hrazeno z vlastních zdrojů obce. Pro malou obec (v té době bez občanské vybavenosti) to bylo velmi náročné období, většině občanů se nelíbilo, že obec investuje do zámku, potřebovali chodníky, komunikace, o opravy si říkaly všechny obecní budovy.

Co všechno dnes návštěvníci zámku nebo kunínští občané mohou na zámku vidět?

Od roku 2004 je zámek zpřístupněn veřejnosti, stal se významnou turistickou destinací. Zámeckou expozici navštěvují tisíce turistů ročně, kteří na něm mohou navštívit i obecní muzeum a kabinet přírodnin s rozsáhlou sbírkou minerálů a zkamenělin, letní galerii, zahrát si kuželky v zámecké kuželně, občerstvit se v restauraci a také se na zámku ubytovat. Zámek je místem konání zajímavých výstav, koncertů barokní hudby, hostí pravidelně mezinárodní kursy interpretace staré hudby, na který se sjíždějí špičkoví lektoři a studenti z celého světa, hostí koncerty festival Janáčkův máj, Svatováclavský hudební festival. Je místem konání dalších kulturních akcí (Růže pro paní hraběnku, Hradozámecká noc, unikátní prohlídky zámku s dětskými průvodci, Historické bitvy, setkání veteránů, slavnosti obce a další). Významné společenské akce bývají navštěvovány zástupci aristokratických rodin od nás i ze střední Evropy (vnuk rakouského císaře hrabě Franz-Joseph Waldburg-Zeil s rodinou, Schwarzenberg, Lobkowicz, Podstatzky, Mensdorff-Pouilly, Belcredi, Dohalsky, Czernin, Sedlnitzky, Loudon a další), mše v nedalekém kostele jsou u příležitosti takovýchto akci celebrovány významnými duchovními (biskup princ František Václav Lobkowicz a další). Na zámku se také konají svatební obřady.
Pro zámeckou expozici bylo významné nalezení kontaktů na potomky posledních majitelů zámku rodinu Bauerů, žijící v USA a v Rakousku v roce 2001, se kterou byly navázány úzké vztahy, a od rodiny ještě v průběhu rekonstrukce získána podrobná fotografická dokumentace zámku a jednotlivých pokojů v době před 2. světovou válkou. Spolupráce s rodinou vyvrcholila v roce 2005, kdy z Rakouska byl na již obnovený zámek přivezena velká část sbírek, zařízení z majetku rodiny a také významná část rodinného archivu.
Muzeum v průběhu let navázalo blízké kontakty rovněž s potomky dalších rodin, které v průběhu staletí vlastnily zámek v Kuníně. Do zámku se tak podařilo získat na cca tisíc předmětů od vyhaslé rodiny Schindlerů z Kunewaldu, dědiců hraběnky Walburgy v roce 2015 z rakouských Korutan, z majetku příbuzných rovněž bohatou pozůstalost dalších majitelů zámku lantkrabat Fürstenbergů. Spolupráce byla navázána rovněž s rodinami Harrachů a Waldburg-Zeilů.
Zámek v Kuníně tak představuje unikátní doklad obnovené památky, kam se i ze zahraničí navracejí původní sbírky, zařízení a předměty rovněž z majetku rodin majitelů zámku a zámek je vybaven autentickými sbírkami.
Zámek přitahuje rovněž pozornost médií, kulturní akce a samotný zámek jsou zaznamenávány v tištěných médiích, na vlnách Českého rozhlasu, České televize, památkový inspektor TV nova udělil zámku zlatou medaili. Významné bylo také poslední získané ocenění – Cena odborného kolegia Opera historica 2019 za péči o kulturní dědictví ČR, kterou obec za obnovu zámku získala. Podobné ocenění jsme získali i od celostátní komise v soutěži Vesnice roku 2015. Tato ocenění nejsou spojena s financemi, přinášejí prestiž a napomáhají zviditelnění zámku.

Celá dlouhá cesta od zámecké ruiny po současný stav se dá označit jako malý zázrak, zámek jako bájný pták Fénix vstal z popela. A my jsme hrdí, že jsme mohli přispět k uchování našeho historického dědictví i pro následující generace.
Dagmar Novosadová

Pokud máte čas a chuť, podívejte se, co vše bylo o zámku napsáno nebo natočeno. Nebo se přijeďte podívat.

Odkazy na média:
• Facebook Zámek Kunín - https://www.facebook.com/zamekkunin/?ref=br_rs
• Webové stránky zámku - www.zamek.kunin.cz
• You Tube kanál Obec Kunín, film Rok na vsi, 9:50 min.
https://www.youtube.com/watch…
• Jako Fénix z popela. Znovuzrození zámku v Kuníně (2008)
https://www.ceskatelevize.cz/…/408235100201009-jako-fenix…/…

• Schloss Kunín – Blütezeit, Verfall, Auferstehung
https://www.radio.cz/…/schloss-kunin-bluetezeit-verfall-auf…
• Die Gräfin von Kunín und das „Philanthropium“
https://www.radio.cz/…/die-graefin-von-kunin-und-das-philan…
• El palacio de Kunín se abre a los turistas en Pascua
https://www.radio.cz/…/el-palacio-de-kunin-se-abre-a-los-tu…
• Marie Walburga - hraběnka, která chtěla štěstí pro jiné
https://www.radio.cz/…/marie-walburga-hrabenka-ktera-chtela…