Popis projektu

Společně předcházet enviromentálním katastrofám – SAFETY4TMF

Svaz měst a obcí České republiky a Ostravská univerzita jsou partnery právě schváleného mezinárodního projektu SAFETY4TMF - Koordinované činnosti v oblasti prevence a zvládání katastrof na zařízeních pro nakládání s hlušinou prováděné orgány, obcemi a dalšími zúčastněnými stranami pro řešení snižující nadnárodní rizika a nebezpečí, ID DRP0200484 realizovaného v rámci dotačního programu Interreg Danube spolufinancovaného Evropskou unií. Projekt SAFETY4TMF sdružuje celkem 17 partnerských organizací z 10 zemí podunajského regionu: Maďarska, které je projektovým leaderem, Česka, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Moldavska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Srbska.
Safety4tmf_logo_2024.jpg
Unikátní projekt si klade za cíl zlepšit prevenci, připravenost a činnosti pro předcházení či zvládání katastrof souvisejících se správou odkališť po těžbě a zpracování surovin jako jsou kovy a tuhá paliva. Jejich selhání může vést k vysoké míře rizika. Takovýchto míst, kde po těžební činnosti vzniká nebezpečný odpad, se v oblasti Podunají nachází celá řada. Projekt byl ostatně iniciován kolegy z Maďarska, kteří mají osobní zkušenosti s jedněmi z největších ekologických katastrof, které decimovaly přírodu Evropy v 21. století. Všichni si nepochybně vybavíme nadnárodní katastrofu v Baia Mare.  V lednu 2000 uniklo do řeky Szamos přibližně 100 000 krychlových metrů odpadní vody silně kontaminované kyanidy a těžkými kovy po těžbě zlata. Kontaminovaná voda zničila život v řece Szamos v Rumunsku a také Tisa v Maďarsku a částečně v Dunaji, kde se koncentrace kyanidu rozředila. Událost bývá označována za nejhorší ekologickou katastrofu v Evropě od havárie v Černobylu. Další katastrofa se odehrála v roce 2010, kdy se protrhla hráz odkaliště hliníkárny u vesnice Kolontár, kterou bahno s vysokým obsahem arzénu, rtuti a chromu silně poničilo. Sami pak máme nedávnou zkušenost s únikem toxických látek do řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí, byť se v tomto případě nejednalo o odkaliště.

Cílem projektu je sdílet zkušenosti na mezinárodní úrovni, a především zlepšit prevenci, připravenost a činnosti při zvládání potenciálních přeshraničních katastrof souvisejících se správou odkališť. Projektu se účastní nejen akademičtí odborníci na danou problematiku, hasiči a záchranáři, ale také pracovníci ministerstev, a díky spolupráci s organizacemi jako je Svaz měst a obcí také zástupci veřejné správy na lokální úrovni, na něž by případné následky ekologické katastrofy dopadly nejvíce. Součástí projektu budou online i onsite školení, workshopy, konference, návštěvy vytipovaných míst, kulaté stoly stakeholderů, a především tvorba metodiky a strategie s doporučením péče, předcházení rizik i krizové plány použitelné v případě katastrof. Všechny aktivity mají společný cíl, a to zlepšení bezpečnosti.


Svaz měst a obcí České republiky sdružuje více jak 2800 municipalit, v nichž žije na 80% obyvatel České republiky. Svaz je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a zastupitelů, kteří se nad rámec povinností ve svém městě či obci věnují i obecným problémům samosprávy.

Ostravská univerzita (zastoupená Lékařskou fakultou) je veřejná výzkumná univerzita zaměřená na vzdělávání a inovace, vyučuje téměř 9 000 studentů na svých šesti fakultách. Univerzita se soustředí na rozvoj interdisciplinární spolupráce, flexibilně reaguje na výzvy a vývoj potřeb moderní společnosti. Aktivně se podílí na studiu přírodních rizik s důrazem na jich porozumění, aplikuje poznatky výzkumu ke zmírnění rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.