15.03.2018

Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví

Svaz měst a obcí České republiky společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a s německým partnerem, Univerzitou v Pasově, Institut für Rechtsdidaktik, dal vzniknout přeshraničnímu projektu s názvem Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví, jehož realizace probíhá od září roku 2017 a potrvá až do konce února 2020. 

Svaz měst a obcí České republiky společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a s německým partnerem, Univerzitou v Pasově, Institut für Rechtsdidaktik, dal vzniknout přeshraničnímu projektu s názvem Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví, jehož realizace probíhá od září roku 2017 a potrvá až do konce února 2020.

Projekt se zaměřuje na přeshraniční spolupráci v regionu Česko-Bavorsko, jehož provázanost lze shledávat v různých oblastech, jako je např. ochrana životního prostředí, policejní spolupráce, městská a školní partnerství či oblast spolupráce záchranných sborů. Přestože se zdá, že kooperace dosáhla vysoké úrovně, čemuž bezpochyby přispěly projekty Krajského úřadu v Plzni Plzeňský kraj a Horní Falc - evropští sousedé a Přeshraniční spolupráce Plzeňský kraj – Dolní Bavorsko, na které současný projekt volně navazuje, nelze přehlížet nedostatky v existujících legislativních, právních a správních bariérách, jejichž překonání lze považovat za primární cíl projektu současného.

Odstranění bariér by mělo mít vliv především na atraktivnost života lidí žijících v regionu Česko-Bavorsko, které bude dosaženo skrze partnerství obcí, krajů, svazů a dalších aktérů, kteří působí v příhraničí a dále přes podporu zájmu investorů o region. Projekt by měl napomoci pozdvihnout především spolupráci v oblasti veřejné správy, hospodářství, sociálních věcí a zdravotnictví, to vše s důrazem na rozvoj kultury, cestovního ruchu a rozvoje obcí. Zlepšení právního a administrativního prostředí pro podnikatele v příhraničí je další součástí projektového plánu.

K vytvoření jednotného, společného a přívětivého regionu Česko-Bavorsko a k jeho obousměrnému provázání dojde postupem zaměřeným na analýzu potřeb a problémů obcí a dalších aktérů v příhraničí.  Vymezením oblastí se zaměřením na veřejnou správu a hospodářství, ve kterých se vzájemná spolupráce daří (tzv. best practice) či nedaří, a výběrem oblastí, kde existuje potenciál ke zlepšení a rozvoji přeshraniční spolupráce jsou podstatou rozšířené spolupráce.  Organizací workshopů partnery pro regionální aktéry a mimo jiné i studenty lze dospět k předložení návrhů na další spolupráci s příslušnými orgány na rozhodující úrovni.  Žádoucí je společnými silami vytvořit seznam odůvodněných doporučení k navrhovaným legislativním změnám a administrativním postupům pro zjednodušení přeshraniční spolupráce v jednotlivých zkoumaných oblastech s cílem sdílení dobré praxe.

Plánované postupy jsou realizovány nejenom právními experty z obou zemí, kteří se zaměřují na platné právo, ale primárně také Západočeskou univerzitou v Plzni, Svazem měst a obcí České republiky a s Univerzitou v Pasově, Institut für Rechtsdidaktik. Úzká spolupráce je zajištěna pravidelnými projektovými setkáními.  Vhodné je zmínit plánovanou realizaci tří velkých workshopů, tj. WORKHOP – PLZEŇ 2019, který bude pořádat Západočeská univerzita v Plzni za účasti zástupců projektových partnerů pro české aktéry v příhraničí, dále WORKSHOP – PASSAU 2019 pořádný Univerzitou v Pasově, Institut für Rechtsdidaktik, za účasti zástupců českého partnera pro německé aktéry v příhraničí, Jejich cílem je zahájit tvorbu seznamu odůvodněných doporučení k navrhovaným legislativním změnám a zlepšení administrativních postupů, které budou předány kompetentním orgánům na příslušných rozhodovacích úrovních. ZÁVĚREČNÝM WORKSHOPEM – PLZEŇ 2020, který uspořádají partneři společně na území České republiky pro německé i české aktéry budou definovány výstupy spolupráce včetně návrhů na její zlepšení do budoucna.

Součástí plnění projektu je pak vytvoření tří tematických pracovních týmů, které se věnují právně správní problematice s cílem postupně zlepšovat přeshraniční spolupráci v regionu Česko- Bavorsko. Tým 1 je zaměřený na sociální právo se specializuje na zdraví a sociální věci. Tým 2 se věnuje především veřejnoprávním záležitostem se zaměřením na ekonomiku, posílenou spolupráci při přípravě projektů strategické infrastruktury s přeshraničním dopadem, zlepšení právního a administrativního rámce pro podniky v pohraniční oblasti. Tým 3 je zaměřený na cestovní ruch, správu, zkoumání stávajících sítí jako příkladných modelů a vytvoření celoplošného a přenosného modelu fungující přeshraniční spolupráce, podporu kultury a rozvoj komunity.

Realizací projektu dochází k uskutečňování Strategie pro dunajský region především v oblastech zjednodušení spolupráce mezi soukromými a veřejnými aktéry z příhraničního regionu, což má dopad na kulturu, turismus a kontakt mezi lidmi. Projekt se pokusí napomoci vytvářet prosperitu v dunajském regionu, jelikož podporuje konkurenceschopnost podniků a firem pomocí mezinárodní spolupráce.  Cílem projektu je dosáhnout zlepšení institucionální kapacity a spolupráce úřadů a územních korporací, které jsou výchozím bodem pro legislativní změny, a dále zlepšení stávajících správních postupů na regionální a národní úrovni. Projekt dále naplňuje strategii 10 priorit Evropské komise - budování jednotného otevřeného trhu, koordinace sociálních systémů, pracovního trhu a správních postupů.

Partneři považují za důležitý výsledek projektu ustavení společné česko-německé pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci.  Prostřednictvím této pracovní skupiny, by měly být výsledky projektu zachovány v delším horizontu a měly by být dále rozvíjeny, což bude mít dopad na intenzitu a harmonizaci přeshraniční spolupráce obcí a veřejných orgánů, stejně tak jako spolupráci občanů v oblastech státní správy, hospodářství, sociálních věcí a zdravotnictví.

Projekt má v úmyslu zapojit co největší počet aktérů působících ve společném příhraničním regionu Česko-Bavorsko, a to zejména stávající obyvatele, obyvatele budoucí či potencionální, obce, vyšší územně samosprávné celky a další veřejnoprávní aktéry.

Dveře projektu jsou otevřené všem zájemcům o přeshraniční spolupráci v regionu Česko-Bavorsko.