Úvod

Tato metodika vznikla v rámci projektu „Podpora kapacit a kompetencí českých obcí a měst pro udržitelný rozvoj a prosazování jejich zájmů v evropských rozhodovacích procesech“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj coby klíčový dokument pro koordinaci enviromentálních požadavků pro přípravu projektů a dalších požadavků pro udržitelný rozvoj pro odpovědné veřejné zadávání.

V kapitole 2 jsou stručně popsány finanční nástroje v České republice, které jsou přímo navázány na financování Evropské unie (EU), základní legislativní předpisy související s problematikou zásady významně nepoškozovat životní prostředí a dále metodické materiály z EU i Česka. Kapitola 3 je v této metodice klíčová. Pro jednotlivé environmentální cíle popisuje závazné povinnosti, uvádí rámec zásad pro čerpání EU fondů a dává návod pro veřejná zadávání měst a obcí coby žadatelů o finanční příspěvek. Kapitola 4 shrnuje pravidla implementace požadavku na prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu. Žadatelům usnadní orientaci v problematice také speciální webová prezentace metodiky na adrese www.smocr.cz.

Metodika pro naplnění zásady významně nepoškozovat životní prostředí (do no significant harm, DNSH) pro města a obce v ČR, případně další žadatele o finanční podporu z EU fondů, umožňuje žadatelům naplnit prozatím neuchopený princip vycházející z unijní legislativy. Vedle toho vyjasňuje provázanost s již zavedenými povinnostmi (SEA, EIA, naturové hodnocení).

Přestože je zásada „významně nepoškozovat“ ve svém základu implementována již na straně administrace fondů ve smyslu vyhodnocení potřebnosti navýšených požadavků na environmentální ochranu nad rámec současné úrovně legislativní ochrany životního prostředí, z pohledu žadatele musí být dále vyjasněny konkrétní a praktické požadavky na způsob a charakter provedení projektů a procesy vyhodnocení a zvýhodnění environmentálně přijatelných projektů.

Cílem metodiky je vyjasnění povinností plynoucích z legislativy a metodických pokynů EU. Metodika proto vyjasňuje komplexní regulatorní a metodický rámec environmentálních zásad povinný pro čerpání EU zdrojů. Je zaměřena na podmínky fondů politiky soudržnosti EU, ale je využitelná i pro implementaci zásady „významně nepoškozovat“ v rámci Národního plánu obnovy a jeho rozšiřování. Metodika čerpá z metodických dokumentů Evropské komise, Evropské investiční banky (EIB) a dalších institucí EU. Navazuje také na Rámcová vodítka pro implementaci zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) a prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v EU fondech v ČR a na probíhající projekt technické pomoci Komise pro plnou metodickou konsolidaci a doporučení pro implementaci zásady významně nepoškozovat a prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu.

Metodika dále usnadňuje a vyjasňuje implementaci požadavku na prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu. Tento požadavek se týká povinně zejména fondů politiky soudržnosti. Jednotlivé operační programy vydávají specifické metodické dokumenty pro toto prověřování, metodika usnadňuje orientaci žadatelů a představuje povinnosti, které je pro některé typy projektů potřeba naplňovat.

S ohledem na vývoj legislativy EU a podmínek EU fondů je možné očekávat aktualizace této metodiky.