13.03.2020

Zásadní body z opatření vlády z 12. března v kostce

Stav k 13.3. 2020 10:00 hodin

Sestavili jsme pro vás přehled opatření aktuálních k dnešní desáté hodině

zakazuje s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření – tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby.

 

Zákaz se tak nevztahuje na jednání zastupitelstva obce, neboť přijaté opatření ze stanoveného zákazu výslovně vylučuje schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. 

 

Obce však mohou v souvislosti se zasedáním zastupitelstva přijmout vhodná organizační opatření ke snížení rizika šíření onemocnění COVID-19. Jedním z takových opatření je přiměřené omezení účasti veřejnosti v jednací místnosti, v níž probíhá zasedání zastupitelstva, a to za následujících podmínek:

 

Podle § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zasedání zastupitelstva vždy veřejné, a to bez výjimky – účast veřejnosti tedy nelze žádným způsobem vyloučit. Konat zasedání zastupitelstva obce, na které by občané obce, resp. veřejnost jako taková, neměla přístup a nemohla by uplatňovat právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva svá stanoviska k projednávaným věcem [§ 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích], by odporovalo zákonu.

 

Je však třeba odlišovat zákonný požadavek veřejnosti zasedání (zajištění účasti veřejnosti na zasedání) od osobní přítomnosti občanů (a širší veřejnosti) v prostoru, v němž se zasedání zastupitelstva koná. Z § 93 odst. 3 zákona o obcích totiž nelze dovodit, že zástupci veřejnosti musí být za všech okolností fyzicky přítomni v jednací místnosti. Účast veřejnosti na zasedání zastupitelstva lze zajistit přijetím jiných vhodných opatření, jsou-li pro takový postup s ohledem na konkrétní okolnosti objektivní legitimní důvody.

 

Proto pokud technické prostředky umožňují, aby se veřejnost aktivně podílela na jednání zastupitelstva, zejména aby mohla sledovat průběh zasedání a uplatňovat své právo vyjadřovat stanoviska ve smyslu § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, aniž by musely být osoby fyzicky přítomny ve stejné jednací místnosti, k porušení zásady veřejnosti zasedání nedojde. K takovýmto organizačním opatřením by však obce měly přistoupit jen ve výjimečných situacích a z legitimních důvodů, tedy typicky s cílem zabránit šíření onemocnění.

 

Příkladem takového opatření může být umístění monitorů promítajících průběh zasedání zastupitelstva mimo prostor zasedání spolu s možností přítomných osob vystoupit prostřednictvím mikrofonu, videokonference apod.

 

 • zakazuje se s účinností od 13.3. 2020 v čase od 20:00 do 6:00 přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb

Co je provozovna stravovacích služeb?

Pojem „stravovací služba“ je definován v zákoně o ochraně veřejného zdraví:

Stravovací službou je výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů provozovatelem potravinářského podniku za účelem jejich podávání v rámci provozované hostinské živnosti, ve školní jídelně, menze, při stravování osob vykonávajících vojenskou činnou službu, fyzických osob ve vazbě a výkonu trestu, v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské péče, při stravování zaměstnanců, podávání občerstvení a při podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu.

 „Pokrmem“ je dle zákona potravina včetně nápoje, kuchyňsky upravená studenou nebo teplou cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být přímo nebo po ohřevu podána ke konzumaci v rámci stravovací služby.

A co je to potravinářský podnik? Dle evropské legislativy se „potravinářským podnikem“ rozumí jakýkoli podnik, zaměřený na tvorbu zisku nebo nikoli, státní, obecní nebo soukromý, provádějící jakékoli činnosti související s jakýmkoli stupněm výroby, zpracování a distribuce potravin. „Provozovatelem potravinářského podniku“ se potom rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba odpovědná za to, že budou v potravinářském podniku, který je pod její kontrolou, plněny požadavky potravinového práva.

Jste-li tedy provozovatelem zařízení, ve kterém se sice nevaří, ale podávají se nápoje (káva, čaj, pivo, víno atd.), jste provozovatelem stravovací služby – obecně potravinářského podniku.

 

 • zakazuje se s účinností od 13.3. 2020 od 6:00 činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2

 

 • zakazuje se s účinností od 13.3. 2020 6:00 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie

 

 • zakazuje se s účinností od 13.3. 2020 přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:
 • - základní umělecké školy (nově),
 • - zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),
 • - jazykové školy (nově),
 • - jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
 • - základní školy
 • - střední školy a konzervatoře,
 • - vyšší odborné školy
 • - vysoké školy

Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.

Zákaz se ode dne 13. 3. 2020 nově týká základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a také jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí.

Zákaz nově rovněž dopadá od 13. 3. 2020 i na akce pořádané těmito školami pro žáky a studenty, jako jsou např. zotavovací akce či jiné podobné akce typu lyžařské zájezdy, školy v přírodě, výměnné pobyty. V případě již probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto akce dokončit.

Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.

Zákaz se již ode dne 11. 3. 2020 týká základních škol, včetně základních škol při zdravotnickém zařízení a základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to bez ohledu na zřizovatele – tedy veřejných, soukromých i církevních. Zákaz se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování na těchto školách včetně odborného výcviku.

Zákaz se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celého vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto nástrojů rozhoduje ředitel školy.

Přestože se usnesení vlády výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol, doporučuje MŠMT zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Školní jídelny – stravování žákům a studentům ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ se po tuto dobu nebude poskytovat. Na jiné činnosti nemá usnesení vlády přímý vliv.

Školská účelová zařízení – činnost pro žáky a studenty, která je vzděláváním, se zakazuje. Jiné činnosti doporučuje MŠMT přerušit nebo omezit v maximální možné míře.

Školská poradenská zařízení – zákaz se jich přímo nedotýká, MŠMT doporučuje provoz přizpůsobit situaci.

Školská výchovná a ubytovací zařízení – zákaz se jich přímo nedotýká, MŠMT doporučuje činnost omezit v maximální možné míře.

Stav k 13.3. 2020 10:00 hodin