28.02.2021

Vládní opatření od 1.3. 2021

Níže přikládáme stručnou informaci o opatřeních, která platí od 1. března 2021. Plné znění jednotlivých usnesení vlády najdete v přílohách článku.

Jednotlivá usnesení najdete v přílohách.

 • Omezení pohybu osob
 • zákaz opouštět území okresu, na jehož území má člověk trvalý pobyt nebo bydliště. Výjimkou je zásadní důvod, například cesta do zaměstnání,k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele k lékaři nebo k zajištění péče o děti či zvířata, vyřízení neodkladných úředních záležitostí, účast na pohřbu apod. ,
 • pro cesty do práce mimo okres bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty. Nákupy budou možné pouze v příslušném okresu, a to v nezbytném počtu lidí, vzor potvrzení zaměstnavatele je ke stažení níže,
 • zákaz nočního vycházení v době od 21 do 5 hodin s výjimkou cest do zaměstnání, výkonu povolání, neodkladných cest (kvůli ochraně života, zdraví, majetku), venčení psů do 500 metrů od místa bydliště a cest zpět domů
 • v době od 5 do 21 hodin jsou povolené pouze cesty do zaměstnání, na nákup zboží nebo za službami, k lékaři, k zajištění péče o děti či zvířata, do přírody nebo za sportem venku jen v rámci obce, kde má osoba trvalý pobyt nebo bydliště,
 • doporučena je práce na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám v místě trvalého pobytu nebo bydliště,
 • svatby a pohřby se mohou konat maximálně s 15 účastníky. U bohoslužeb platí povinnost, aby sedící účastníci měli mezi sebou v jedné řadě rozestup dva metry, naplněno může být maximálně 10 procent kapacity,
 • omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob:
 1. každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95,
 2. osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
 3. každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,
 • důrazně se doporučuje provozovatelům dětských hřišť, včetně obcí, uzavřít prostory dětských hřišť.
 • Maloobchod a služby
 • otevřené mohou být jen základní obchody a služby - prodejny potravin, drogerie, lékárny, optiky, květinářství, trafiky, čerpací stanice, výdejny zboží z e-shopů, taxislužby, pohřební služby, myčky aut bez obsluhy, servisy telefonů a počítačů, prodejny krmiv, zahrádkářských a domácích potřeb
 • v obchodech nesmí být více zákazníků̊, než̌ je jeden zákazník na 15 metrů čtverečních prodejní́ plochy. Zákazníci by měli dodržovat dvoumetrové rozestupy,
 • prodej zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách je zakázán. Povolen zůstává jen provoz těch mobilních prodejen, které zajišťují prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možné toto zboží zakoupit v jiné provozovně
 • holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby a provozovny obdobných služeb jsou zavřené
 • knihovny mohou knihy půjčovat a přijímat zpět přes výdejní okénko nebo bezkontaktně
 • znovu je omezen provoz lázeňské léčebně rehabilitační péče , lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění
 • hotely či penziony musí mít zavřeno pro turistické pobyty, povoleno je ubytovávat pouze hosty na služebních cestách, pokud je to nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (účel musí člověk prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele a provozovatel musí potvrzení vyžadovat a uchovávat jej po celou dobu pobytu ubytované osoby),ubytovat se mohou lidé s nařízenou izolací nebo karanténou a také cizinci, kteří nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění ke vstupu a pobytu
 • Ochranné prostředky
 • je zakázán pohyb a pobyt bez ochrany nosu a úst, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (například některé typy nanoroušek či šátků), splňující všechny technické podmínky a požadavky včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % (například FFP2, KN95), dále zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek podle normy ČSN EN 14683+AC,
 • nosit respirátor nebo podobnou ochranu je povinné ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování, dále na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce. Mimo zastavěné území pak na místech, kde jsou na stejném místě a ve stejný čas alespoň 2 osoby vzdálené od sebe méně než 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
 • respirátor je povinný ve vnitřních prostorách prodejen, provozoven služeb, zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní péči, zařízeních sociálních služeb, na mezinárodních letištích, dále v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech (pouze pokud cestující nejsou členy jedné domácnosti), děti od 2 do 15 let mohou nosit typ ochrany stanovený pro vnitřní prostory staveb (tj. například zdravotnickou roušku)
 • zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci respirátory nebo obdobnou ochranu v dostatečném počtu na každou pracovní směnu, neplatí pro zaměstnance vykonávající práci z domova,
 • z povinnosti platí řada výjimek: roušku nemusí nosit například děti do dvou let, děti v mateřské škole nebo dětské skupině,  zaměstnanci při práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, lidé pracující ve vysokých teplotách, řidiči veřejné dopravy (pokud nejsou při odbavení v kontaktu s cestujícími), soudci, přísedící, státní zástupci apod., moderátoři a redaktoři.
 • Činnost orgánů veřejné moci
 • omezení práce a státní služby zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí patření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“),
 • zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost orgánu veřejné moci nebo správního orgánu,
 • úřady už mohou fungovat bez omezení standardních úředních hodin
 • úřady upřednostňují písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním, pokud je to možné, možnost osobního kontaktu ale úřady musí zachovat
 • Školy
 • jsou zavřeny všechny typy škol, do škol přestanou chodit i žáci prvních a druhých tříd, zavřou se speciální školy,
 • jsou zavřeny i všechny mateřské školy, dětské skupiny a další zařízení pro předškolní děti,
 • otevřené mohou zůstat jen základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních a pro děti členů záchranného integrovaného systému,
 • distanční výuka je na všech typech základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol. Možné budou pouze individuální konzultace,
 • zakázány jsou školy v přírodě