12.10.2020

Speciál právní poradny 2

Zajímá Vás, co je nového v legislativě? Jakým ustanovením musíte věnovat pozornost a na co si dát pozor? Tak si nenechte ujít náš další monitoring legislativy a judikatury, který jsme pro Vás opět připravili!

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

Zákonodárci přijali poměrně obsáhlou novelu zákoníku práce s dělenou účinností, část nabyla účinnosti již 30. července 2020 a část nabývá účinnosti 1. ledna 2021.

O CO V NOVELE JDE?

Zřejmě nejpodstatnějšími novinkami je změna právní úpravy dovolených. Ta nabývá účinnosti až v příštím roce. Dle důvodové zprávy by mělo dojít ke zjednodušení výpočtu dovolených, kdy dosavadní právní úprava obsahuje několik různých mechanismů k výpočtu výměry dovolené u různých zaměstnanců, které mohou být i nespravedlivé. Dochází tak k redukci „druhů“ dovolených na dovolenou za kalendářní rok a její poměrnou část a dodatkovou dovolenou, drobně se upravují i podmínky nároku na ně, resp. způsob jejich výpočtu. Zrušuje se dovolená za odpracované dny. Novela zavádí i institut tzv. sdíleného pracovního místa a mírně modifikuje i doručování písemností v rámci pracovněprávních vztahů. Původně platilo, že písemnosti bylo možné do vlastních rukou zaměstnanci doručovat na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zajištěn anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zaměstnavatel si z těchto variant mohl v zásadě vybrat. Novela zavádí preferenci doručování písemností do vlastních rukou na pracovišti. Teprve tehdy, kdy není možné zaměstnanci doručit písemnost na pracovišti, si zaměstnavatel může vybrat alternativní způsob doručení. Úprav doznala i další ustanovení týkající se jednotlivých způsob doručování. Úplné znění novely naleznete na zde.

 

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

 

  • § 211 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  • § 334 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

 

SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

Je možné zaměstnanci doručovat písemnosti prostřednictvím datové schránky?

Jaká pravidla platí pro doručování písemností zaměstnanci prostřednictvím provozovatele poštovních služeb?

Pozor, abyste si odpovědi na dotazy mohli zobrazit, musíte být přihlášeni! Přihlaste se zde.

 

NOVELA ZÁKONA O OBECNÍ POLICII

Zákonodárci přijali novelu zákona o obecní policii, která nabyde účinnosti 1. ledna 2021 a zasáhne i do fungování obcí.  

O CO V NOVELE JDE?

 

Dochází jednak ke zpřísnění požadavků na bezúhonnost a spolehlivost strážníků, zároveň bude platit, že strážník může být v základním pracovněprávním vztahu pouze k jedné obci. Mělo by dojít i k posílení oprávnění obecní policie v součinnosti s jinými orgány veřejné moci. Novinkou je i nárok na odchodné strážníků starších 50 let, kteří svou službu vykonávali po dobu alespoň 15 let. Základní výše odchodného činí 1 plat, maximální odchodné činí jeho šestinásobek. Četných změn doznala i ustanovení týkající se oprávnění strážníků, kde by mělo dojít k odstranění výkladových problémů a nejednoznačností. Úplné znění novely naleznete zde.  

 

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

 

  • § 4a a § 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
  • § 8a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
  • § 11 a násl. zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

 

SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

Jakým způsobem se vypočítává odchodné strážníků obecní policie?

 

ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

Dne 26. září 2020 došlo ke zrušení zákonného opatření, upravujícího daň z nabytí nemovitých věcí a došlo tak k jejímu zrušení.

 

O CO V ZÁKONĚ JDE?

Byť územní samosprávné celky byly od povinnosti hradit daň z nabytí nemovitých věcí osvobozeny, v případě prodeje obecních nemovitostí se však osvobození nevztahovalo na kupující subjekty. Zrušení se vztahuje na všechny převody, u nichž uplynula lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 31. března 2020 a později. To znamená, že se zrušení této daně vztahuje na všechny převody, kdy došlo k provedení vkladu vlastnického práva kdykoliv od 1. prosince 2019. Úplné znění právního předpisu naleznete zde.

 

KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?

 

  • zákon č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

 

 

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SOUDU ZE DNE 28. SRPNA 2020, SP. ZN. 6 AS 141/2019

V rozsudku se Nejvyšší správní soud zabýval kasační stížností vlastníka pozemku, který napadal změnu územního plánu. Klíčové však bylo, že se touto změnou územního plánu nikterak neproměňovalo postavení vlastníka – změna se netýkala jeho pozemků. V takovém případě se vlastník pozemku nemůže účinně domáhat zrušení opatření obecné povahy (změny územního plánu), pokud se touto změnou do jeho práv nově nezasahuje. Nejvyšší správní soud však připomněl, že tento závěr se neuplatní v případě, kdy je přijímán zcela nový územní plán (nejedná se o pouhou změnu stávajícího územního plánu). V takovém případě může vlastník pozemku proti novému územnímu plánu brojit, přestože se jeho postavení v porovnání s předchozím územním plánem nijak nemění. Znění celého rozsudku naleznete zde.

 

DOTČENÁ USTANOVENÍ

 

  • § 101a a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů