07.03.2021

POVINNÉ TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Vláda v pátek 5. 3. schválila povinné testování zaměstnanců ve veřejné správě.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo opatření čj. : MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN, kterým se veřejným zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 50 zaměstnanců, stanoví povinnost zajistit nejpozději od 10. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden.

 

Veřejný zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň 50 osob, smí nejpozději od 17. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele v České republice pouze za předpokladu:

  • že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
  • nebo v prostorách zaměstnavatele, které zaměstnavatel určí, preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem

a jeho výsledek je negativní.

 

Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test podle věty druhé, tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky podle věty první nejpozději k 17. březnu 2021. Povinnost podrobit se testu se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office). Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

 

Veřejným zadavatelem dle uvedeného opatření je mimo jiné  územní samosprávný celek, právnická osoba, k níž nebo územní samosprávný celek plní funkci zakladatele nebo zřizovatele (tedy i příspěvkové organizace ÚSC), s výjimkou školy nebo školského zařízení podle školského zákona a s výjimkou poskytovatelů sociálních služeb, pro které jsou mimořádným opatřením stanovena zvláštní pravidla testování zaměstnanců.

 

Veřejný zaměstnavatel, který zaměstnává méně než 50 osob, může rozhodnout o provádění preventivního testování svých zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděný poskytovatelem zdravotních služeb, pokud provádění těchto testů u poskytovatele zdravotních služeb zajistil, nebo test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu, který lze použít laickou osobou a který zaměstnanci poskytne, a to v termínu, který zaměstnanci určí.

 

Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit, a to s výjimkou osob, které

  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

Zaměstnanec je povinen prokázat to, že podstoupil RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

V případě pozitivního výsledku preventivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného na pracovišti zaměstnavatele je zaměstnanec povinen postupovat podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího povinnosti zaměstnanců při testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného laickou osobou prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem, tj. bezodkladně uvědomit zaměstnavatele, opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a podrobit se kontrolnímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Zaměstnanec je povinen uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, případně poskytovatele pracovnělékařských služeb, který vystaví žádanku k provedení kontrolního RT-PCR testu. Pokud zaměstnanec nemůže uvědomit poskytovatele zdravotních služeb uvedených výše, je povinen kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu. Do výsledku testu zůstává v domácí karanténě.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů poskytl své rámcové vyjádření k aktuální povinnosti testovat zaměstnance na přítomnost nákazy COVID-19,  které naleznete zde: https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=48379

Plná znění opatření MZDR jsou ke stažení níže. Sledujte naše webové stránky, na kterých budeme průběžně zveřejňovat případné další aktuální informace k povinnému testování zaměstnanců ve veřejné správě. Níže přikládáme ke stažení pro informaci  vyjádření MPSV k pracovněprávním souvislostem, byť bylo zpracováno k povinnému testování u zaměstnavatelů – podnikatelů.

 

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů za účasti SMO ČR, MZD, MV, UZS ČR a dalších institucí současně připravuje Kulatý stůl k problematice povinného testování na městech a obcích, který by se měl uskutečnit dne 10. března 2021. O výstupech z jednání Vás budeme informovat.

 

Mgr. Ivona Mottlová