27.05.2020

Poskytování podpory ze strany obcí podnikům zasaženým COVID

Jakoukoliv pomoc, kterou poskytují obce, kraje (stát a další subjekty nakládající s veřejnými prostředky) podnikům zasaženým opatřeními přijatými v souvislosti s COVID-19, je nutno vyhodnotit z hlediska kumulativního naplnění definičních znaků veřejné podpory. Stručný popis definičních znaků zveřejnil ÚOHS.

Stručný popis definičních znaků je k dispozici zde: www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/definicni-znaky-verejne-podpory.html

V případě, že jsou tyto znaky naplněny, je třeba aplikovat některou z vhodných výjimek z obecného zákazu poskytovat veřejnou podporu. V kontextu mimořádné situace COVID-19 je možné aplikovat následující výjimky:

  1. bez notifikace Evropské komisi
  • režim de minimis (aplikovatelný i pro podniky v obtížích)
  • obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER) (prozatím NENÍ aplikovatelný pro podniky v obtížích)
  1. s notifikací Evropské komisi
  • výjimka podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU; podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem -  slučitelnost se posuzuje podle Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích
  • výjimka podle čl. 107 odst. 2 písm. b) SFEU – podporu lze poskytnout na náhradu škody způsobené v přímé souvislosti s COVID-19; pro tuto výjimku neexistuje speciální právní předpis
  • výjimka podle čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU – použije se postup dle tzv. Dočasného rámce (kategorie podpor, které lze dle Dočasného rámce poskytnout, zasílám v souhrnném přehledu v příloze).

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nyní spolupracuje s poskytovateli podpor poskytovaných v souvislosti s COVID-19 a v rámci této spolupráce probíhají notifikace podpor Evropské komisi dle Dočasného rámce, případně dle výše uvedené výjimky podle čl. 107 odst. 2 písm. b) SFEU na náhradu škody způsobené COVID. Řadu podpor bude možné poskytnout i v režimu de minimis. Pro úplnost uvádíme, že v současné době je v legislativním procesu na evropské úrovni návrh na změnu GBER – návrh spočívá v umožnění aplikovat GBER i na podniky v obtížích, a to na ty podniky, které se do obtíží dostaly v období 1.1.2020-30.6.2021.

Pokud by Vaše město/obec chtělo přistoupit k notifikaci poskytování podpory dle Dočasného rámce,  prosím kontaktujte pro další informace a konzultace k aplikaci Dočasného rámce a k předložení notifikace Evropské komisi Oddělení veřejné podpory Úřadu posta@uohs.cz .

Více informací lze nalézt zde: www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/pandemie-covid19-a-pravidla-verejne-podpory.html

Zdroj: ÚOHS