02.11.2020

Kompenzační bonus (podzim 2020)

Ministerstvo financí připravilo přehled nejčastějších otázek a odpovědí.

Kdy vzniká nárok na kompenzační bonus?

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně bude náležet podnikatelům z řad OSVČ a společníků malých s.r.o. s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být současně za poslední čtyři měsíce převažující, tedy být dominantním (nadpolovičním) zdrojem obživy. Bonus si poté žadatelé mohou nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to v současné době nejvýše za 31 dní bonusového období od 5. října do 4. listopadu 2020 s možností automatického prodloužení v případě pokračování nouzového stavu. Vedle přímo zasažených podnikatelů například z oblasti pohostinství, kultury, sportu, ubytování, maloobchodu či služeb budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory významně, nejméně z 80 % navázáni. Tato návaznost je dána buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (restaurace – dodavatel surovin), anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou (posilovna – fitness trenér).

Nenašel jsem žádný formulář. Kdy a jak prosím budu moct žádat o kompenzační bonus?

V současné době je třeba vyčkat na výsledek legislativního procesu a konečnou podobu zákona o kompenzačním bonusu. Bez nabytí účinnosti zákona nemají finanční úřady pravomoc zpracovávat žádosti a bonus vyplácet. Prosím, vydržte a nepodávejte zatím žádosti, dokud k tomu Finanční správa nevyzve. Následně bude na webové stránce www.financnisprava.cz uveřejněn formulář žádosti, který bude velmi podobný tomu na jaře a založený na podpisu čestného prohlášení o splnění podmínek nároku.

Za jaké období budu moci jako provozovatel restaurace žádat?

Bonus může být vyplacen pouze za období, kdy trvala restriktivní vládní opatření, v současné době nejvýše za 31 dní od 5. října do 4. listopadu 2020, přičemž při prodloužení nouzového stavu lze očekávat i prodloužení doby výplaty kompenzačního bonusu. U části profesí včetně vás coby provozovatele restaurace bude bonus přiznán za celé bonusové období, tedy ve výši 15 500 Kč. U jiných profesí naopak jen za ty dny, kdy došlo k bezprostřednímu zákazu či omezení jejich činnosti. Níže uvádíme příklady profesí a jejich nároku na kompenzační bonus:

  • provozovatel restaurace – nárok na podporu za celých 31 dní, tedy od začátku nouzového stavu (5.10.), neboť na něj se již vztahovala omezení z doby před vyhlášením nouzového stavu (byť se jednalo o mírnější omezení otevírací doby);
  • číšník v restauraci – nárok na podporu za 22 dní od momentu, kdy se zavřely restaurace (14.10.), neboť dřívější zkrácení otevírací doby neznamenalo výpadek činnosti v objemu 80 %;
  • provozovatel fitness, bazénu – nárok na podporu za 27 dní od momentu, kdy se zavřely vnitřní sportoviště (9.10.)
  • provozovatel obchodu, kadeřnice – nárok na podporu za 14 dní od momentu, kdy se zavřely maloobchod a služby (22.10.)

Proč nejsou v kompenzačním bonusu zahrnuty nepřímo zasažené profese jako jsou fitness trenéři nebo herci?

Nepřímo zasažení podnikatelé jako např. fitness trenéři, herci a další, kteří vykonávají činnost v bezprostředně uzavřených nebo vládními restrikcemi omezených provozovnách nejsou z podpory vyloučeny. O kompenzační bonus budou moci požádat, pokud byla jejich činnost alespoň z 80 % vyloučena právě v důsledku bezprostředního uzavření divadelních sálů, vnitřních sportovišť či posiloven a nemají-li pro tuto činnost dostupnou náhradu (nelze ji bez zásadních obtíží vykonávat jinde).

Mohu požádat o kompenzační bonus, když jsem jako OSVČ zasažena zákazem kulturních akcí, ale čerpám přitom rodičovský příspěvek?

Ano, kompenzační bonus lze nárokovat, pokud splňujete zákonné podmínky a pokud je pro vás vládními nařízeními znemožněná činnost dominantní zdrojem obživy za poslední čtyři měsíce. Rodičovský příspěvek v tomto případě, stejně jako např. starobní důchod, nehraje roli, neboť do testu majoritního příjmu vstupují pouze příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti (z podnikání) a z nájmu.

Mají na kompenzační bonus nárok živnostníci, kteří podnikají ve volnočasových aktivitách a současná opatření na ně dopadla nepřímo? Například školitelé, lektoři jógy, jazykoví lektoři apod.?

Kompenzační bonus je přímo navázán na explicitní zákaz či omezení podnikání, např. v oblasti pohostinství, kultury, sportu či dalších oblastí podle přijímaných vládních opatření. Navazující profese jako lektoři jógy či školitelé na vzdělávacích akcích mohou při splnění výše uvedených podmínek žádat o kompenzační bonus stejně jako např. fitness trenéři, jsou-li alespoň z 80 % poškozeni uzavřením vnitřních sportovišť, přednáškových sálů či posiloven, a nemají-li pro svou činnost dostupnou náhradu.

Mohu jako živnostník zajišťující technický servis na různých turnajích, koncertech a společenských akcích žádat o kompenzační bonus?

Ano, poskytovatelé technického servisu (ozvučení, video, osvětlení apod.) mohou žádat o kompenzační bonus, pokud se jedná o dodavatelskou činnost výhradně pro kulturní události, která jim v důsledku nařízení vlády poklesla o nejméně 80 %. Současně platí, že tato činnost nemá dostupnou náhradu (nelze ji bez zásadních obtíží vykonávat jinde).

Může prosím o kompenzační bonus zažádat provozovatel stánku s občerstvením vedle fotbalového hřiště?

Ano, stánkoví prodejci zpravidla při splnění zákonných podmínek budou příjemci kompenzačního bonusu od 22. října 2020, kdy je zasáhla zpřísněná vládní opatření a museli uzavřít své provozovny. Podmínkou, že se jedná o tzv. kamenný stánek, se kterým nelze migrovat a prodávat občerstvení jinde.

Bude bonus platit i pro studenty prosím? Pracuji na IČO v masérských službách a na svých příjmech jsem zcela závislá.

Ano, stejně jako na jaře není překážkou v čerpání bonusu být studentem, důchodcem nebo matkou na rodičovské dovolené. Nově nevadí ani souběh se zaměstnáním.

Mohu jako společník s.r.o. podnikající v hotelnictví žádat o kompenzační bonus?

Ano, v tuto chvíli vám pravděpodobně vznikne nárok na kompenzační bonus za 14 dní – od momentu, kdy se zavřely ubytovací služby 22. října do 4. listopadu 2020. Samozřejmě je potřeba splnit zákonné podmínky, tedy mít ve společnosti nejvýše dva společníky (s výjimkou rodinných firem), mít prokazatelný roční obrat nejméně 180 tisíc Kč (nebo odhadový roční obrat nejméně 120 tisíc Kč u letos zavedených s.r.o.), nebýt v úpadku a nebýt nespolehlivým plátcem nebo osobou podle zákona o DPH.

Jsem OSVČ a pracuji jako trenér basketbalových přípravek na školách. Prosím o informaci, zda jako důchodce s penzí 15 000 Kč měsíčně budu moci žádat o kompenzační bonus v období od 5. 10., jestliže moje odměna za trenérskou činnost v optimálních podmínkách bez koronaviru nedosahuje výše poloviny důchodu.

Důchodce přivydělávající si podnikáním, které bylo zákonem požadovaným způsobem omezeno, může stejně jako na jaře o kompenzační bonus žádat. Starobní důchod totiž není příjmem, který vstupuje do testu majoritního příjmu (do testu vstupují pouze příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti a z nájmu).

Jsem OSVČ a živím se jako průvodce, mohu si nárokovat bonus?

Průvodci mohou žádat o kompenzační bonus pouze tehdy, pokud splní kritéria pro navazující činnosti. Musel by zde tedy existovat zmařený dodavatelsko-odběratelský vztah mezi nimi a bezprostředně zasaženou osobou, nebo prokazatelný vztah k uzavřeným prostorám. Takto znemožněná průvodcovská činnost pak musí tvořit nejméně 80 % objemu jejich výdělečné činnosti. Jedná se tedy o průvodce přímo navázané například na uzavřená muzea, galerie, výstavy, hrady, zámky a další podobné objekty. Současně musí být naplněna podmínka, že tyto jejich služby není možné bez zásadních obtíží nabízet jinde.

Pracuji jako živnostník v oblasti cestování a stále jsem nedokázal dorovnat své příjmy z první vlny koronaviru. Mám nárok na bonus?

Čistě skutečnost, že byl podnikatel poškozen v rámci první vlny pandemie, a tuto ztrátu zatím nedokázal nahradit, není samo o sobě důvodem ke vzniku nároku na kompenzační bonus.

Bude se prosím kompenzační bonus muset danit?

Nikoliv, kompenzační bonus není jakožto daňový bonus daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému.

Proč nemůžu kombinovat kompenzační bonus s jinými protikrizovými programy jako například Covid-Sport nebo Covid-Kultura?

Obecně platí, že v daném kalendářním dni nelze kombinovat jednotlivé vládní programy přímé pomoci ke zmírňování následků pandemie, jako jsou kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ, Covid - Kultura, Covid - Sport či Covid - Cestovní ruch. Tyto programy nemají sloužit ke kumulování vládní podpory a tvorbě neopodstatněných duplicit, které by generovaly nepřiměřené rozpočtové dopady. Naopak jsou spravedlivě nastaveny tak, aby se vzájemně doplňovaly a zajistily, že nikdo nezůstane zcela bez pomoci. Připomínáme, že tento přístup doplňování, nikoliv kumulování programů přímé pomoci vychází z požadavků Evropské unie a jejích pravidel pro veřejnou podporu.

Jsem jediným společníkem malého s.r.o. Mohu žádat o kompenzační bonus, když využívám náhradu mezd z programu Antivirus na své 3 zaměstnance?

Obecně platí, že nelze kombinovat jednotlivé protikrizové programy vládní pomoci, tedy například kompenzační bonus a Antivirus. Výjimkou však jsou právě malá s.r.o., kde subjektem kompenzačního bonusu jste vy coby společník (fyzická osoba). Subjektem programu Antivirus na vaše zaměstnance je přitom právnická osoba (vaše s.r.o). Ve vašem případě tedy, splňujete-li další podmínky, můžete o kompenzační bonus žádat.

Mohu si požádat souběžně o Covid-Nájemné, když mám zavřenou provozovnu, a o kompenzační bonus na sebe jako na poškozeného živnostníka?

Pokud jde o program Covid – Nájemné, kombinování s kompenzačním bonusem není explicitně vyloučeno, neboť v tuto chvíli nedochází ke kumulování vládní pomoci v daném kalendářním dni. Zatímco u kompenzačního bonusu je dle současného návrhu nastaveno bonusové období od 5. října do 4. listopadu 2020, aktuální výzva k programu Covid-Nájemné je vyhlášena pro rozhodné období třetího čtvrtletí (červenec, srpen a září 2020).

Zdroj: MF ČR

více zde