16.03.2020

Jaké má pravomoci hejtman či starosta v současné situaci?

Informace pro obce a kraje o způsobu poskytování informací v souvislosti s koronavirem COVID-19. Upozorňujeme všechny obce a kraje, že veškeré informace související s koronavirem COVID-19 budou poskytovány pomocí systému komunikace s krajskými operačními a informačními středisky hasičských záchranných sborů jednotlivých krajů – tzv. „KOPIS“.

Dále pak upozorňujeme orgány obcí a krajů na jejich povinnosti vymezené krizovým zákonem (zákon č. 240/2000 Sb.).

Upozorňujeme zejména na ustanovení:

Týkající se orgánů krajů – mj.:

 • 14

(6) Hejtman v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu zajišťuje provedení stanovených krizových opatření v podmínkách kraje. Správní úřady se sídlem na území kraje a právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit. Dále je oprávněn nařídit provedení krizových opatření podle odstavce 4, pokud obdobná opatření nebyla nařízena vládou.

 

Týkající se orgánů obce s rozšířenou působností mj.

 • 18

 (3) Starosta obce s rozšířenou působností dále

 1. a) zřizuje a řídí krizový štáb obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností, který je současně krizovým štábem pro území správního obvodu obce,
 2. b) zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce s rozšířenou působností; správní úřady se sídlem na území správního obvodu obce s rozšířenou působností a právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit,
 3. c) plní úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení,
 4. d) odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.

 (4) Úkoly starosty obce s rozšířenou působností plní na území hlavního města Prahy starosta městské části stanovené Statutem hlavního města Prahy.

 

Týkající se orgánů všech obcí (Pozn. apelujeme zejména na obce s rozšířenou působností) - mj.:

 • 21

(3) V době krizového stavu starosta obce

 1. a) zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil hasičský záchranný sbor kraje,
 2. b) nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,
 3. c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva,
 4. d) zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.

(4) Pokud starosta obce neplní v době krizového stavu úkoly stanovené tímto zákonem, může hejtman převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za tím účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra vnitra, který může rozhodnutí hejtmana zrušit.

 • 21a

(2) Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

 • 22

(1) Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí starosta obce zajišťuje provedení krizových opatření v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce /Pozn.: dle § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)/, nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup se použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení obce.

 

Týkající se Hasičského záchranného sboru kraje - mj.:

 • 15

(4) Hasičský záchranný sbor kraje

 1. a) seznamuje obce a právnické nebo fyzické osoby na jejich žádost s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.
 2. b) vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje a krizového štábu obce s rozšířenou působností,

 

 

Závěr: Je tedy třeba důsledně využívat aktuální informace ze systému krajských operačních a informačních středisek „KOPIS“ a s tímto systémem dále aktivně pracovat.  

 

 

 

 

Praha 16. března 2020