15.04.2020

INFORMACE Z JEDNÁNÍ S MINISTRYNÍ JANOU MALÁČOVOU – MPSV CHYSTÁ NOVÝ DOTAČNÍ TITUL PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Na dnešní videokonferenci s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou se řešily zejména aktuální záležitosti v agendě sociálních služeb. Videokonference se za Svaz měst a obcí zúčastnil Jakub Rychtecký, předseda Komise pro sociální věci a zdravotnictví, který upozornil na některé zásadní otázky, které města a obce řeší. Jednalo se zejména o následující:

  • Na půdě MPSV aktuálně probíhá příprava mimořádného dotačního titulu k dofinancování sociálních služeb v souvislosti s pandemií COVID - 19 – ze strany Svazu byl vznesen podnět, aby dotace mohly čerpat také města a obce, které v řadě případů, kdy nebyly státem zajištěné ochranné pomůcky, pořizovaly ze svých rozpočtů ochranné prostředky nejenom pro vlastní příspěvkové organizace ale pro poskytovatele sociálních a souvisejících služeb zařazených do sítě. Bez pomoci a aktivní účasti měst a obcí by nebyla zajištěna ani základní ochrana sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, ošetřovatelek atd. a jejich klientů. Na jednání zazněly také dotazy na harmonogram výzev (podle sdělení MPSV měly by být vícekolové), způsoby podávání žádostí či výši alokace. Tento dotační titul bude v příštím týdnu předložen Ministerstvem práce a sociálních věcí ke schválení vládě ČR, přičemž po jeho zveřejnění poběží lhůta 30 dnů pro podání žádosti o dotaci. Předpokládaná alokace by dle slov paní ministryně měla být ve výši několika miliard korun, přičemž vyplácení finančních prostředků by mohlo být realizováno nejdříve v polovině/na konci měsíce června. Za Svaz měst a obcí se přikláníme k uznávání nákladů již od prvního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nikoliv od vyhlášení stavu nouze. Dofinancování by se mělo týkat všech služeb, tj. I těch, které musely z důvodu rozhodnutí vlády přerušit svou činnost. Konstatovali jsme, že řada uzavřených služeb např. sociální prevence funguje i nadále online a poskytuje klientům péči na dálku. Otevřena byla rovněž otázka zvláštních příplatků pro zaměstnance v sociálních službách.

 

  • Na videokonferenci byla rovněž otevřena otázka osob bez přístřeší, kde bylo ze strany Svazu upozorněno, že některým městům a obcím byla na základě opatření vlády a rozhodnutí hejtmanů uložena povinnost zajistit těmto osobám karanténu. Města a obce tak pro tyto účely zajistily péči, prostory, ostrahu objektů, stravování těchto osob apod., přičemž dosud nebylo řešeno, jakým konkrétním způsobem bude toto obcím finančně kompenzováno. MPSV tak v návaznosti na tento podnět přislíbilo, že téma osob bez přístřeší bude řešeno v rámci separátní videokonference v příštím týdnu, které se rovněž zástupce Svazu bude účastnit.

 

  • Dalším řešeným tématem bylo ošetřovné. Paní ministryně bude navrhovat ošetřovné ve výši 80 % denního vyměřovacího základu, a to od 1. dubna 2020 zpětně. Svaz upozorňoval na situaci, kdy dle včerejšího výstupu z jednání vlády by měly děti nastoupit od 25. května do škol, avšak řada osob své děti do škol nebude chtít umístit. Ministerstvo informovalo, že pokud dítě nesplní regulaci, ošetřovné bude trvat.

 

  • Významným tématem bylo také zajišťování a distribuce ochranných pomůcek, situace by v tuto chvíli měla být stabilizovaná. V případě, že je v některých službách stále problém s distribucí ochranných pomůcek, je možné se na MPSV obrátit prostřednictvím vyplnění dotazníku uvedeném na jeho internetových stránkách.

 

  • MPSV dále informovalo, že bude vypracován časový plán postupného rozvolňování poskytování dalších sociálních služeb. V současné době se musí však vyčkat na dopady (jakým způsobem se budou vyvíjet počty nakažených) z Velikonoc, kdy došlo k rozvolnění některých opatření a snížení obav veřejnosti. Další videokonference proběhne v příštím týdnu v obdobném složení, přizváni budou také zástupci Ministerstva zdravotnictví.

 

 

 

Mgr. Jakub Rychtecký