30.04.2021

INFORMACE PRO ŠKOLY K ZAJIŠTĚNÍ TESTŮ PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o postupu při centrálním zajištění testů v nadcházejícím období.

  • Po zrušeném tendru Správy hmotných rezerv z důvodu nesplnění zadávacích podmínek žádnou z předložených nabídek byla po úpravě dílčích parametrů ze strany Ministerstva zdravotnictví vyhlášena SSHR v nejkratším možném termínu, konkrétně dne 28. dubna 2021 s termínem doručení nabídek SSHR do dne 9. května 2021. I při nejkratších možných lhůtách a vybrání vítězného uchazeče může (i po zohlednění níže uvedených souvislostí) v případě některých škol dojít v týdnu od 10. května 2021 k tomu, že testy z předchozí centrální dodávky predikované pro období do 10. května 2021 nebudou na zajištění testování zcela postačovat.
  • Z tohoto důvodu vláda ČR na své mimořádné schůzi dne 29. dubna. 2021 rozhodla o poskytnutí 185 000 testů pořízených dle usnesení vlády ČR ze dne 26. března 2021 č. 317 z majetku SSHR ve prospěch MŠMT za účelem jejich převodu školám. Tyto testy budou tedy distribuovány krajským pracovištím Národního pedagogického institutu (dále jen „NPI“) a připojeny k dosavadním rezervám. Po převzetí testů od SSHR tak bude MŠMT (na krajských pracovištích NPI) disponovat rezervou zhruba ve výši 375 tisíc sad antigenních testů.
  • Jak již bylo avizováno v předchozí informaci MŠMT, s ohledem na zlepšující se epidemickou situaci, budou od 3. května 2021 dvakrát týdně ve školách testováni pouze žáci 2. stupňů základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií (konkrétně 1. až 4. ročníku 8letých oborů gymnázií a 1. a 2. ročníku 6letých oborů gymnázií) a 1. až 4. ročníku ročníků 8letého oboru konzervatoře. To se netýká žáků 2. stupňů základních škol ve třídách nebo školách podle § 16 odst. 9 školského zákona, kde bude frekvence testování jen jedenkrát týdně. Všechny ostatní děti, žáci anebo studenti a všichni zaměstnanci škol (bez ohledu na to, ve které škole učí – tedy i učitelé žáků 2. stupně, a bez ohledu na zřizovatele) se budou od 3. května 2021 testovat pouze jedenkrát týdně. Na základě těchto úprav ve frekvenci testování lze tedy předpokládat aktuální prodloužení doby pokrytí testování v jednotlivých školách a školských zařízeních z aktuálních zásob, a to v případě většiny škol minimálně do doby dodání testů ze zakázky vyhlášené dne 28. dubna 2021.
  • Aktuální navýšená rezerva na krajských pobočkách NPI bude tedy stále k dispozici pouze školám a školským zařízením, které prokazatelně nebudou disponovat dostatkem testů k pokrytí spotřeby testů v následujících dvou týdnech (tj. do 16. 5. 2021). K prokázání potřeby výdeje testů z této rezervy budou využívány údaje o počtech obdržených testů a vykazované záznamy výsledků z testování v aplikaci Covid Forms App, popř. doplněné o počet odepsaných (znehodnocených) testů.
  • Předpokládáme, že ve dnech 6. května až 10. května 2021 proběhne v systému sběru dat (https://sberdat.uiv.cz/login) mimořádné dotazníkové šetření COVID 4, v němž budou školy požádány o sdělení nezbytných údajů pro další zajištění potřebných testů. O zahájení šetření budou školy předem informovány
  • Školy a školská zařízení, které v tuto chvíli registrují přebytek centrálně distribuovaných testů (např. mateřské školy v krajích, kde v průběhu času došlo s ohledem na zlepšující se epidemickou situaci ke zrušení povinnosti testování dětí), mohou za určitých podmínek tento přebytek darovat jiným školám. Z hlediska právních předpisů je tento postup možný v případě škol a školských zařízeních zřizovaných soukromými nebo církevními subjekty. V případě příspěvkových organizací lze tento postup doporučit v případě příspěvkových organizací stejného zřizovatele za předpokladu, že testy nebyly nabyty od státu přímo do vlastnictví příspěvkové organizace (§ 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.), ale do vlastnictví zřizovatele (§ 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.). Realizovaný převod je pak třeba zohlednit v účetnictví předávající i přebírající účetní jednotky. V případě školské právnické osoby zřízené obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo krajem zákon poskytnutí takovéhoto daru z její strany neumožňuje.
  • MŠMT zároveň připravuje materiál pro schůzi vlády ČR, kterým bude vláda znovu požádána o souhlas s finanční podporou neinvazivního RT-PCR testování. Tato podpora má za cíl umožnit školám nahradit v rámci pravidelného testování centrálně distribuované antigenní testy neinvazivními RT-PCR testy. MŠMT by v takovém případě normativně stanovilo částku, kterou by bylo možné využít na zajištění neinvazivního RT-PCR testování (a to případně i zpětně od vyslovení souhlasu vlády). V režimu pravidelného RT-PCR testování by bylo bez výjimky možné testovat s frekvencí jednou týdně. RT-PCR testování, s ohledem na jeho specifika, by však nezajišťoval stát, ale škola sama nebo ve spolupráci se svým zřizovatelem. Návrh MŠMT musí být schválen vládou a informace o něm je tak zatím čistě indikativní.

Školy a školská zařízení získají definitivní informaci v této věci po vyslovení souhlasu vlády prostřednictvím nové informace do datové schránky.

MŠMT 30. 4. 2021