16.02.2021

Informace pro obce - konání zasedání zastupitelstev obcí od 15. února 2021

Usnesením vlády č. 125 ze dne 14. 2. 2021, publikovaným pod č. 59/2021 Sb., vyhlásila vláda na dobu od 00:00 hodin dne 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021 včetně nouzový stav (podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky).

I.
Nouzový stav

 • Usnesením vlády č. 125 ze dne 14. 2. 2021, publikovaným pod č. 59/2021 Sb., vyhlásila vláda na dobu od 00:00 hodin dne 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021 včetně nouzový stav (podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky).

  

II.
Relevantní vyhlášená krizová a mimořádná opatření

a) Krizové opatření vlády

 • Vláda usnesením ze dne 14. 2. 2021, č. 127, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 61/2021 Sb., přijala krizové opaření ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, týkající se zákazu volného pohybu osob.

 • Uvedeným krizovým opatřením vláda zakázala s účinností od 15. 2. 2021 od 00:00 do 28. 2. 2021 do 23:59 volný pohyb osob na území České republiky. Tento zákaz je rozdělen na čas od 21:00 do 4:59 následujícího dne a od 5:00 do 20:59.

 • Toto krizové opatření neobsahuje výslovně stanovenou výjimku pro zasedání orgánů veřejné moci, která se konají na základě zákona. Nelze z něj však dovodit ani zákaz jednání zastupitelstva obce (či jiných obecních orgánů). To se však musí uskutečnit za podmínek plynoucích z tohoto krizového opatření.

 • V čase od 21:00 do 4:59 je stanoven úplný zákaz volného pohybu se stanovenými omezenými výjimkami. Jimi jsou mj. cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště, nebo výkon povolání.

 • V čase od 5:00 do 20:59 je stanoven zákaz volného pohybu s dalšími výjimkami.

  Jedná se o výjimku formulovanou v bodě II.1, podle níž se zákaz volného pohybu nevztahuje na cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele.Dále o výjimku formulovanou v bodě II.5, podle níž se zákaz volného pohybu osob nevztahuje na cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých.
 • V bodě IV. vláda dále nařídila

  omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I. a II. tohoto usnesení,omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti,pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou mj. zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, a osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;
 • V bodě VIII/2 vláda doporučila zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry.
   

b) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

 • Kromě výše uvedeného krizového opatření se na jednání na jednání zastupitelstev dále vztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. 12. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN (1).

 • Toto mimořádné opatření všem osobám (až na stanovené výjimky) s účinností ode dne 8. 12. 2020 od 00:00 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, mj. ve vnitřních prostorech staveb (s určitými výjimkami) a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry (nejedná-li se o členy domácnosti).

Více zde