29.04.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Přinášíme aktuální informaci k provozu škol od 3. 5. 2021 zpracovanou na základě dnešního jednání vlády.

Rozvolnění v dalších krajích

V Praze a v dalších celkem už šesti krajích budou otevřeny celé mateřské školy, pro všechny děti, bez testování a bez roušek. Jedná se o kraje Středočeský, Pardubický, Liberecký a už od 26. 4. také Karlovarský, Královéhradecký a Plzeňský kraj.

V těchto krajích se umožňuje osobní přítomnost žáků také na 2. stupni základních škol v režimu rotační výuky, tj. tak, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd. Stejné podmínky platí i pro nižší stupně víceletých gymnázií a konzervatoří.

Sportovní aktivity

Ve všech školách jsou nově v rámci výuky ve školách povoleny sportovní činnosti konané venku.

  • to se týká pouze těch žáků a studentů, kterým je tímto mimořádným opatřením povolena osobní přítomnost na vzdělávání
  •  v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku)
  • i při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd,
  • jinak není organizování sportovní činnosti ve školách a školských zařízeních zvlášť upraveno, sportovní činnost ve školách a školských zařízeních se neřídí pravidly pro amatérské sportování organizované sportovními svazy uvedené v mimořádném opatření upravující maloobchod a služby,
  • sportovní činnosti ve školách jsou dle dosavadního znění opatření v celé ČR dále umožněny bez omezení na vnitřní nebo vnější prostory v mateřských školách a u oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu (pokud je těmto dětem, žákům nebo studentům dle ostatních ustanovení tohoto opatření umožněna osobní účast na vzdělávání).

Testování

- Ve vyjmenovaných šesti krajích a v Praze se již od 3. 5. nemusí povinně testovat děti v mateřských školách. Všichni pracovníci přítomní na pracovišti MŠ se testují povinně jedenkrát v pracovním týdnu. V ostatních krajích, kde je umožněna osobní přítomnost jen posledních ročníků (resp. povinné předškolní vzdělávání), platí povinnost testování jedenkrát týdně. 

I. stupeň ZŠ - povinnost testování pouze jedenkrát týdně. Test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu,

II. stupeň ZŠ - pro žáky 2. stupně základní školy, žáky nižšího stupně gymnázií a konzervatoří platí, že jsou testováni dvakrát týdně. Důvodem je, že tito žáci se nyní vrací k prezenční výuce a dosud nebyli testováni. Žáci 2. stupně základní školy ve třídách nebo školách podle § 16 odst. 9 školského zákona se budou testovat již jedenkrát týdně.

Zaměstnanci škol - bez ohledu na zřizovatele je stanovena povinnost testování zaměstnanců jen jedenkrát v pracovním týdnu. Sjednocuje se tedy frekvence testování zaměstnanců, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty, s ostatními zaměstnanci škol a školských zařízení přítomnými na pracovišti.

Všechna mimořádná opatření budou zveřejněna na stránkách Ministerstva zdravotnictví (ZDE).

MŠMT dále informuje, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Ve věci centrálního zajištění Ag testů pro následující období zašle MŠMT školám samostatnou informaci v nejbližších dnech.