23.02.2021

Informace k očkování pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení proti COVID-19

Vláda České republiky rozhodla o prioritizaci pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení ve věci očkování proti onemocnění COVID-19 nad rámec schválené Strategie očkování proti COVID-19 v České republice a Metodického pokynu kampaně očkování. Očkování pedagogů a dalších zaměstnanců škol spolu s plánovaným screeningovým testováním může umožnit postupné otevírání škol.

Jak bude registrace a samotné očkování probíhat? Každá škola a školské zařízení bez ohledu na druh činnosti či zřizovatele obdrží nejpozději ve čtvrtek 25.2.2021 do své datové schránky z MŠMT unikátní kód a podrobné informace k dalšímu postupu, vzory souvisejících dokumentů apod.

S pomocí tohoto kódu se pak budou zaměstnanci škol registrovat samostatně v registračním systému na adrese https://crs.uzis.cz/. Registrace pro pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance do centrálního registračního systému budou spuštěny v sobotu 27. února 2021 s tím, že zájemci o očkování se budou od tohoto data registrovat na jimi preferovaná očkovací místa. Podle dostupnosti očkovacích látek budou následně registrovaní zaměstnanci vyzváni jimi preferovanými očkovacími místy k provedení rezervace konkrétního termínu očkování (bude jim zaslána zvací SMS s PIN2 s oznámením o možnosti rezervace termínu do rezervačního systému https://reservatic.com/ockovani očkovacího místa, které si vybrali). Po naplnění termínů se očekává další etapa registrace v závislosti na dostupnost očkovacích látek cca 2 až 3 týdny. O dalších termínech registrace bude ministerstvo školy průběžně informovat.

Při samotném očkování se zaměstnanec prokáže potvrzením o zaměstnání, které mu škola vystaví podle jednotného vzoru obdobně jako pro účely plošného testování v prosinci 2020.

Prioritně mají být očkování zaměstnanci ve věku 55 let a starší, zároveň také pedagogičtí pracovníci, kteří už nyní vyučují prezenčně (tj. v mateřských školách, školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, v 1. a 2. ročnících základních škol, zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, středisek výchovné péče a školských poradenských zařízení) vždy samozřejmě včetně zaměstnanců přímo navázaných školských služeb, zejména školních družin, zařízení školního stravování apod. Následně pak pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, u nichž se předpokládá návrat k prezenční formě v nejbližším možném období, tj. zaměstnanci zajišťující vzdělávání pro žáky 9. ročníků základních škol a posledních ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol spolu se vyučujícími praktické výuky (opět samozřejmě včetně zaměstnanců přímo navázaných školských služeb, zejména školních klubů, zařízení školního stravování apod.).

Očkovat se bude v nejbližších termínech momentálně dostupnou a řádně schválenou vakcínou společnosti AstraZeneca. Prezentaci k účinnosti této vakcíny přikládáme spolu s dalšími materiály v příloze.

 

V případě nejasností k problematice prioritizace očkování pedagogických a nepedagogických zaměstnanců kontaktujte zaměstnance MŠMT na tel. číslech 771 139 398, 771 139 410, 770 158 757, 773 752 081, 773 752 601 nebo 723 447 114, případně na e-mailové adrese ko-ronavirus@msmt.cz.

 

Všechny informace najdete také na webu https://koronavirus.edu.cz/ockovani