07.05.2021

Informace k finanční podpoře PCR testů ve školách ze státního rozpočtu

MŠMT vydalo pokyny k proplácení PCR testů ve školách.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 163 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na usnesení vlády ze dne 6. května 2021 č. 436 stanovuje pro poskytnutí dalších finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje spojené s činností škol nezbytné k naplnění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, ve znění pozdějších mimořádných opatření, v platném znění, č.j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, ve znění pozdějších mimořádných opatření, č.j. MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN, ve znění pozdějších mimořádných opatření, případně mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která tato opatření nahradí:

I. Podmínky

 1. Finanční prostředky jsou určeny pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy, střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy, které poskytují vzdělávání ve školním roce 2020/2021, kterou nezřizuje stát (dále jen „škola“).
 2. Finanční prostředky jsou určeny pro školy, které v systému sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (https://sberdat.uiv.cz/login) v rámci mimořádného sběru dat „Dotazník PCR“ závazně oznámí zajišťování preventivního testování dětí,
  žáků a studentů formou neinvazivních RT-PCR testů v jednom z těchto termínů:
  testování od 10. května 2021 - oznámení nejpozději do 12. května 2021,
  testování od 17. května 2021 - oznámení nejpozději do 12. května 2021,
  testování od 24. května 2021 - oznámení nejpozději do 19. května 2021,
  testování od 31. května 2021 - oznámení nejpozději do 26. května 2021,
  testování od 7. června 2021 - oznámení nejpozději do 2. června 2021,
  testování od 14. června 2021 - oznámení nejpozději do 9. června 2021,
  testování od 21. června 2021 - oznámení nejpozději do 16. června 2021.
 3. Finanční prostředky se poskytují na úhradu nákladů neinvazivního RT-PCR testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců školy v souladu s příslušným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. V mimořádných případech může škola, která využívá preventivního testování formou neinvazivních RT-PCR testů, finanční prostředky využít na pořízení antigenních testů určených pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolených k použití laickou osobou.
 4. Finanční prostředky se poskytují na náklady dle bodu I. c) vzniklé od 10. 5. 2021 do 30. 6. 2021, nejdříve však od data, od něhož zajišťování neinvazivních RT-PCR testů škola závazně oznámila způsobem podle bodu I. b).
 5. Finanční prostředky nelze použít na úhradu mzdových ani souvisejících nákladů.
 6. Z finančních prostředků je možné hradit pouze materiál a služby nezbytné pro zajištění neinvazivního RT-PCR testování nebo mimořádné pořízení antigenního testu dle bodu I. c). Smluvní laboratoř pro provádění neinvazivních RT-PCR testů musí disponovat systémem managementu kvality v souladu s mezinárodní normou ČSN EN /IEC 15189: 2015 a služba musí být provedena validovanou metodou testování.
 7. Škola je povinna provést finanční vypořádání finančních prostředků v souladu s právními předpisy.

II. Kritéria

 1. Normativ se stanovuje ve výši 200 Kč na jeden provedený a v souladu s bodem II. b) řádně vykázaný neinvazivní RT-PCR test.
 2. Počet neinvazivních RT-PCR testů provedených v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se určí z vykázaného počtu testů ve webové aplikaci Covid Forms App za období počínaje dnem, od kterého škola testování závazně oznámila (nejdříve však od 10. 5. 2021) a 30. 6. 2021 konče.
 3. Objem dalších finančních prostředků pro školu se určí jako součin normativu podle bodu II. a) a počtu provedených testů podle bodu II. b).

Kompletní znění opatření naleznete v příloze. Informace o centrální distribuci antigenních testů jsme již dříve zveřejnili ZDE.