25.10.2020

Generální pardon MF ČR

Svaz měst a obcí ČR se obrátil na Generální finanční ředitelství s žádostí o informaci, zda bude možné, aby municipality mohly podávat v pozdějších termínech kontrolní hlášení v případech, kdy budou obecní účetní (či jiní pracovníci mající finanční oblast v municipalitách na starosti) postiženi nákazou Covid-19, nebo jim bude nařízená karanténa. Dále požádal o podrobnější informace k tzv. Generálnímu pardonu, který ministryně financí Alena Schillerová ohlásila na tiskové konferenci 14. října 2020.

Ze strany GFŘ jsme obdrželi odpověď, že  orgány Finanční správy ČR nemohou sami od sebe, jelikož nedisponují takovýmto zákonným zmocněním, upravovat lhůty pro podání kontrolních hlášení, tedy pokud nebudou lhůty prolongovány či jinak upraveny zákonem.  Ani tzv.  Generální pardon  nepočítá v případě daně z přidané hodnoty s prominutím pokuty za opožděné tvrzení daně, ani s prominutím pokut za opožděné podání, resp. nepodání kontrolních hlášení nad rámec již nyní běžně aplikovaných pravidel pro neuložení nebo prominutí pokut za opožděné podání, resp. nepodání kontrolních hlášení dle platných a účinných zákonů. A tedy daňová přiznání i kontrolní hlášení je stále nutno podat v zákonné lhůtě.

Finanční zpravodaj č. 22/2020, který je ke stažení níže, obsahuje zatím poslední Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (tzv. Generální pardon). Pokud některá obec nebo město či jimi zřízené instituce naplní podmínky uvedené v rozhodnutí, tak se  bude Rozhodnutí v dané části vztahovat i na ně. Generální finanční ředitelství publikovalo na svých internetových stránkách informaci , která může velmi dobře posloužit pro jednoduchou orientaci v obsahu tohoto Rozhodnutí. Informace je uvedena zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/info-pro-verejnost/inf-fs-k-rozhodnuti-ministryne-financi-o-prominuti-dane-10954

 

Mgr. Ivona Mottlová, Legislativní a právní sekce