26.03.2020

Další metodické doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR

Obecná doporučení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj pro provozovatele pohřebních služeb a krematorií v souvislosti s COVID-19. Při nakládání s tělem osoby zemřelé v důsledku onemocnění COVID-19 nebo komplikacemi jím způsobenými lze postupovat shodně jako při manipulaci s těly zemřelých na jiné respirační infekce.

Onemocnění COVID 19 nebylo příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví prohlášeno za nebezpečnou nemoc ve smyslu § 5 odst. 1 písm. a) zákon o pohřebnictví. Nedošlo tak k aktivaci ustanovení o pohřebnictví, která stanoví speciální postup pro nakládání s tělem zemřelého.


K přenosu COVID-19 dochází dominantně exkrecí kapének sekretu horních cest dýchacích nemocnou osobou při dýchání a při reflexech jako je kýchání, kašlání a smrkání. U zemřelé osoby nelze proto předpokládat jakoukoliv z těchto cest přenosu.

Zemřelý nemůže být zdrojem kapénkové nákazy, která se přenáší vzduchem. Může být pouze zdrojem nákazy přenesené dotykem. Při nakládání s tělem zemřelého v důsledku nemoci COVID-19 je proto na místě striktně dodržovat hygienická opatření a používat ochranné rukavice.
Ministerstvo zdravotnictví dle, v současné chvíli, dostupných informací nepovažuje za nutné využít ustanovení § 80 odst. 1 písm. j) zákona o ochraně veřejného zdraví ani § 5 odst. 7 zákona o pohřebnictví, ani přijmout jiné mimořádné opatření v této oblasti. Pokud by došlo k jakékoli změně, budou provozovatelé pohřebních služeb a krematorií neprodleně informováni.


Při smutečním obřadu je třeba bezpodmínečně dodržovat platná mimořádná opatření vlády.

Při manipulaci s tělem zemřelého používat osobní ochranné pracovní pomůcky v souladu s ČSN EN 15017/2019.

Při vstupu do zdravotnického zařízení striktně dodržovat pokyny lékaře.