13.01.2021

VYMÁHÁNÍ NÁHRADY ŠKODY V OBLASTI HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude  v rámci ochrany hospodářské soutěže podporovat soukromoprávní vymáhání škody a upozorňovat aktivně legitimované subjekty veřejné moci, aby takto vzniklou škodu začaly vymáhat.

Při uzavírání bid riggingových dohod (tajné kartelové dohody) zpravidla dochází ke vzniku majetkové škody subjektům veřejné správy - veřejným zadavatelům. Tyto subjekty mohou škodu vymáhat dle zákona č. 262/2017 Sb. o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a to za specifických, pro ně výhodnějších podmínek, než je tomu u standardního vymáhání škody dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento speciální zákon, který vznikl transpozicí směrnice Evropské unie, nabyl účinnosti dne 1. 9. 2017, avšak v praxi byl dosud jen zřídkakdy použit. Důvodem nevyužití tohoto zákona je dle názoru Úřadu rovněž nedostatečná informovanost o této možnosti ze strany subjektů veřejné správy, mezi které patří mimo jiné obce, kraje a další orgány veřejné správy.

Úřad jako orgán dozoru nad hospodářskou soutěží v České republice v rámci své pravomoci jemu svěřené se rozhodl s ohledem na ochranu veřejného zájmu na účinné hospodářské soutěži začít aktivně oslovovat ty subjekty veřejné správy, kterým mohla vzniknout uzavřením bid riggingových dohod škoda, a to za účelem zajistit, aby svých oprávnění a současně povinností k vymáhání takovéto škody využívaly a obrátily se tak se svým nárokem na příslušné soudy.

Úřad jim nabízí odbornou metodickou pomoc spočívající v informování o možnosti domáhat se nároku na náhradu škody při akcentování hlavních institutů posilujících procesní i hmotná práva žalobců – orgánů veřejné správy. Metodická pomůcka ÚOHS je ke stažení níže.

Zdroj: ÚOHS