19.06.2020

Souhrn dotazníkového šetření - Analýzy navazujících projektů na podpořené projekty z Operačního programu Životní prostředí

Pro dotazníkové šetření byli osloveni úspěšní žadatelé o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) z období 2007 - 2013 a 2014 - 2020.

Celkem bylo osloveno 126 žadatelů, kteří měli dohromady 175 projektů. Odpovědi byly shromažďovány v termínu od 24. do 28. dubna 2020. Dotazovaní vyplňovali webový dotazníky vytvořený v Google docs https://forms.gle/FrtCtnuzhVe13qKL8.

Nedílnou součástí tohoto Souhrnu je excelová příloha, která sumarizuje jednotlivé dotazníky.

Dotazníkové šetření mělo za cíl zjistit, kolik projektů nebylo využito pro realizaci navazujících projektů a v kolika případech bylo důvodem nerealizace rozpor v majetkoprávních vztazích, zejména se státními institucemi.

Analýza dotazníkového šetření shrnuje odpovědi k 91 projektům, což je 52 % ze všech oslovených projektů. Více v příloze.