17.06.2021

Povinnost podávání průběžného oznámení ke střetu zájmů k 30. 6. 2021 trvá!

NEZAPOMEŇTE!!!!

Povinnost podat oznámení zatím zůstává v nezměněné formě i osobním rozsahu. Pokud dojde ke změně, budeme Vás informovat.

Ministerstvo spravedlnosti zaslalo ve dnech 29. – 31. 5. 2021 všem právnickým osobám nebo jejich orgánům nebo organizačním složkám dle § 14a odst. 2 zákona o střetu zájmů zapisujícím veřejné funkcionáře do Centrálního registru oznámení informaci k podávání průběžného oznámení veřejnými funkcionáři do 30. 6. 2021.

Obsah informace je ke stažení níže. Současně byla rozeslána i aktualizovaná Metodika pro podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů. Metodika je ke stažení níže.

Veřejný funkcionář je povinen ve lhůtě do 30. 6. 2021 učinit průběžné oznámení za období výkonu funkce v kalendářním roce 2020. Vykonával-li veřejný funkcionář funkci po celý kalendářní rok 2020, je rozhodným obdobím celý tento rok, tj. období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Vykonával-li veřejný funkcionář funkci pouze po část kalendářního roku 2020, je rozhodným obdobím tato část roku, tj. období od data zahájení výkonu funkce do 31. 12. 2020. Ukončil-li veřejný funkcionář výkon funkce ještě

v kalendářním roce 2020, tj. nejpozději dne 31. 12. 2020, a došlo-li ze strany příslušného orgánu dle § 14a odst. 2 zákona o střetu zájmů k řádnému zápisu ukončení výkonu funkce, průběžné oznámení nepodává, neboť mu v takovém případě vznikla povinnost za příslušné období učinit oznámení podle § 12 odst. 3 zákona o střetu zájmů (tzv. výstupní oznámení).

Centrální registr oznámení je již od 6. 11. 2020 adaptován na požadavky Ústavního soudu vyplývající z derogačního nálezu ze dne 11. 2. 2020 ve věci sp. zn. Pl. ÚS 38/17, konkrétně jsou od tohoto data oznámení všech veřejných funkcionářů dostupná pouze na základě předchozí individualizované žádosti. Nadále tak již nedochází k nepřiměřenému zásahu do práva na soukromí a práva na informační sebeurčení veřejných funkcionářů. Současně jsou případné žádosti o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů z kategorie § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů (tedy typicky starostů, místostarostů, členů rady a členů zastupitelstva) od 1. 1. 20211 vyřizovány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Výtah toho podstatného pro Vás připravujeme. Sledujte naše webové stránky.

Kdo oznamuje

-        všichni členové zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkce ve stejném rozsahu jako členové zastupitelstva, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni

-        starosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, místostarosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části nebo členové rady obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni

Vykonával-li veřejný funkcionář v kalendářním roce 2020 více funkcí, může učinit za všechny tyto funkce pouze jedno průběžné oznámení za podmínky, že jím pokryje celé období výkonu všech funkcí v tomto roce. (Např. vykonával-li veřejný funkcionář jednu veřejnou funkci ode dne 1. 3. 2020 a s výkonem druhé započal dne 1. 5. 2020, podá souhrnné průběžné oznámení za období od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020.)

Za jaké období

Průběžné oznámení se podává za uplynulý kalendářní rok (tj. od 1.1. 2020 do 31.12. 2020), resp. jeho část, pokud veřejný funkcionář začal s výkonem funkce v průběhu roku. V rámci průběžného oznámení je tak veřejný funkcionář povinen uvést období, za které se oznámení podává.

Co se oznamuje

-        oznámení o činnostech, stačí, aby činnost, která podléhá oznámení, vykonával veřejný funkcionář jen část období, za něž se oznámení podává, činnosti podléhající oznámení jsou: podnikání nebo jiná samostatná výdělečná činnost, postavení společníka nebo člena podnikající právnické osoby, členství v orgánech podnikající právnické osoby, činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, provozování rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydávání periodického tisku

-        oznámení o majetku, veřejný funkcionář oznamuje majetek, který nabyl v období, za nějž oznámení podává, oznamuje se nabytí věcí nemovitých, cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a práv s nimi spojených a podílů v obchodních korporacích, v případě nabytí věcí movitých se oznamuje pouze, pokud jejich hodnota v souhrnu přesáhla částku 500 000 Kč za oznamované období, do částky 500 000 Kč u věcí movitých se nezapočítávají věci, jejichž cena je nižší než 50 000 Kč

-        oznámení o příjmech a závazcích, obsahuje oznámení o příjmech a jiných majetkových výhodách a oznámení o nesplacených závazcích, za příjmy, resp. jiné majetkové výhody se nepovažují příjmy manžela či partnera veřejného funkcionáře, oznamovací povinnost nedopadá ani na příjmy a jiné majetkové výhody, které plynou veřejnému funkcionáři v souvislosti s výkonem funkce, v rámci průběžného oznámení veřejný funkcionář oznamuje příjmy (a téže jiné majetkové výhody) a nesplacené závazky, jejichž výše v souhrnu za oznamované období přesáhne k 31.12. kalendářního roku, za nějž se oznámení podává (tedy k 31.12. 2019), částku 100 000 Kč, do souhrnu příjmů a jiných majetkových výhod se nezapočítávají dary, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč

V průběžném oznámení uvádí veřejný funkcionář pouze ty skutečnosti, které nastaly v období, za které oznámení podává. Povinnost podat průběžné oznámení se vztahuje i na ty případy, kdy veřejný funkcionář v rozhodném období nevykonával žádné činnosti, nenabyl žádný majetek ani příjmy a nedisponoval závazky, na něž by dopadala oznamovací povinnost (§ 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů).

Jak se oznamuje

Oznámení je možné učinit pouze elektronicky do registru oznámení. Podat oznámení lze prostřednictvím Centrálního registru oznámení (dále jen „CRO“) na webové stránce https://cro.justice.cz/ . Přihlašovací údaje obdrželi veřejní funkcionáři od podpůrného orgánu, kterým je v případě obcí obecní úřad (myšleno také úřad městyse, městský úřad, magistrát statutárního města nebo magistrát územně členěného statutárního města), úřad městského obvodu nebo úřad městské části pří zápisu veřejného funkcionáře do CRO při vzniku funkce. Oznámení se podává vyplněním příslušného formuláře na webové aplikaci. Po odeslání oznámení již veřejný funkcionář nemůže učiněné oznámení měnit. Pro jeho případnou změnu musí veřejný funkcionář kontaktovat evidenční orgán (Ministerstvo spravedlnosti) s žádostí o zpřístupnění oznámení.

Druhým způsobem podání je podání prostřednictvím portálu veřejné správy, kdy veřejný funkcionář vyplněné oznámení pošle Ministerstvu spravedlnosti do datové schránky. Tento způsob lze využít pouze, pokud má veřejný funkcionář zpřístupněnou datovou schránku jako soukromá fyzická osoba. Elektronické formuláře jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ve formátech HTML a PDF.

Veškeré informace jsou dostupné na stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://www.justice.cz/web/msp/stret-zajmu

 

Riziko

Nepodání průběžného oznámení ve stanovené lhůtě, tj. do 30. června 2021, může naplnit skutkovou podstatu přestupku uvedenou v § 23 odst. 1 písm. f) zákona o střetu zájmů. Stejně tak podání oznámení neúplného, zjevně nepřesného nebo obsahujícího nepravdivé údaje může naplnit skutkovou podstatu přestupku uvedenou v § 23 odst. 1 písm. e) zákona o střetu zájmů. Za přestupek lze uložit pokutu od 1 000 Kč do 50 000 Kč.

Dostupnost oznámení

V přechodném období od 1. ledna 2021 do nabytí účinnosti novely zákona o střetu zájmů se žádosti o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů (tedy i zastupitelů) posuzují podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Veškeré údaje vedené v Centrálním registru oznámení týkající se veřejných funkcionářů mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionáře stanovených zákonem o střetu zájmů10. Každý takový veřejný funkcionář má také v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, právo na informaci o tom, jaké osoby na jeho oznámení na základě individualizované žádosti nahlížely. U obou uvedených skupin veřejných funkcionářů jsou z nahlížení vyňaty údaje vztahující se k datu a místu narození a identifikaci oznamované nemovité věci, a dále údaje, které tito veřejní funkcionáři poskytují Ministerstvu spravedlnosti dobrovolně (např. adresa pro doručování).

Novela zákona o střetu zájmů

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je před 3. čtením novela zákona o střetu zájmů. Novela přichází se zúžením osobní působnosti zákona, když z jeho dosahu vyjímá místostarosty obcí vykonávajících přenesenou působnost v základním rozsahu (tzv. jedničkových obcí) a členy rady těchto obcí a obcí s pověřeným obecním úřadem (tzv. dvojkových obcí), v obou případech nebyli-li tito funkcionáři pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.

 Mgr. Ivona Mottlová