06.01.2022

Nové podmínky testování zaměstnanců na covid-19

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 5. 1. 2022 se souhlasem Vlády ČR nové mimořádné opatření upravující podmínky testování zaměstnanců na covid-19 účinné od 17. ledna 2022. Povinné testování na pracovišti avizuje vláda minimálně po dobu následujících dvou týdnů. Jak se tato pravidla dotknou obcí a jimi zřizovaných organizací?

Všichni zaměstnanci 2x týdně

Všichni zaměstnavatelé jsou od 17. 1. 2022 povinni zajistit testování zaměstnanců na pracovišti rychlými antigenními (RAT) testy nově s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště. Povinnost testování se bude vztahovat NA VŠECHNY OSOBY na pracovišti bez ohledu na očkování či prodělání nemoci. Výjimkou jsou osoby, které vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkávají se třetími osobami, za které se nepovažují osoby žijící s ním ve stejné domácnosti, nebo které nevykonávají práci na pracovišti (typicky home office). Povinnost testování na pracovišti se netýká zaměstnaců, kteří se prokáží negativním výsledkem PCR testu, který podstoupila v posledních 72 hodinách, případně antigenního testu provedeného zdravotníkem v posledních 24 hodinách. 

Povinnost se týká zaměstnanců v soukromém i ve veřejném sektoru, OSVČ, členů orgánů právnických osob a osob, které se zdržují na pracovišti zaměstnavatele za účelem účasti na jeho činnosti a které nepodléhájí povinnosti testování u jiného zaměstnavatele. Z toho lze dovodit také povinnost testování členů zastupitelstva a dalších orgánů obcí, neprokáží-li se testem u jiného zaměstnavatele nebo testem provedeným zdravotníkem. Povinnost testování na pracovišti se netýká zaměstnaců, kteří se prokáží negativním výsledkem PCR testu, který podstoupila v posledních 72 hodinách, případně antigenního testu provedeného zdravotníkem v posledních 24 hodinách. Tuto povinnost je zaměstnanec povinen prokázat digitálním certifikátem, písemným potvrzením zdravotnického zařízení nebo jiného zaměstnavatele. 

Pracovníka, který se odmítne testovat, bude muset zaměstnavatel stejně jako dosud nahlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tedy místně příslušné krajské hygienické stanici. Takový zaměstnanec je povinen nosit po celou pracovní dobu respirátor, od ostatních dodržovat odstup 1,5 metru a stravovat se na odděleném místě. Zaměstnavateli se nařizuje zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami v době přítomnosti na pracovišti na nezbytnou míru.

Evidence a potvrzení o provedeném testu

Zaměstnavatel je povinen vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení testovaných osob, jejich data narození, čísla pojištěnce a název zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny a výsledky testů. Tuto evidenci je zaměstnavatel uchovávat po dobu 90 dnů. V případě pozitivního výsledku testu je zaměstnavatel povinen zaslat nejpozději následující den po testování příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (tedy krajské hygienické stanici) informace uvedené v evidenci spolu s kontaktním telefonním číslem testované osoby.

Aktualizováno (k 17.1.2022): Oznámení lze učinit elektronicky prostřednictvím Portálu samotestování: https://samotestovani.uzis.cz. V systému lze podat rovnou žádost o vystavení eNeschopenky (ta bude automaticky předána ČSSZ). 

Kratší karanténa

Nové opatření zkracuje již od 11. 1. 2022 dobu trvání karantény na 5 dní od pozitivního výsledku testu. Karanténu nařizuje výhradně orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice). Ta rozhodne o ukončení karantény také v případě negativního PCR testu před koncem této doby. Karanténa může být naopak prodloužena v případě příznaků onemocnění. Po návratu z karantény musí zaměstnanec první den podstoupit antigenní test.

Úhrada testů

Podle dohody se zdravotními pojišťovnami budou zdravotní pojišťovny i nadále poskytovat zaměstnavatelům příspěvek z fondu prevence ve výši 60 Kč na jeden provedený antigenní samotest osoby, která je pojištěncem dané zdravotní pojišťovny. Žádosti o proplácení testů je možné od 1. ledna podávat na portálu samotesty-covid.cz. Firmy či živnostníci by podle informací na webu i podle Hospodářské komory měli mít nárok na příspěvek nejvýše 60 korun včetně DPH na jeden test. Pojišťovny uhradí jen test uvedený v seznamu Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Příspěvek zdravotních pojišťoven je zatím určen pouze soukromoprávním osobám (viz Podmínky čerpání), netýká se obecních úřadů ani obecních příspěvkových organizací. Svaz měst a obcí opakovaně vznesl v rámci jednání Ústředního krizového štábu požadavek na odpovídající finanční kompenzace. Zajištění kompenzace krajům, městům, obcím a jejich organiazcím přislíbili ministři vnitra a zdravotnictví. 

Aktualizováno (k 17.1.2022): Obce a města a jejich příspěvkové organizace budou oprávněny (resp. možná i povinny, protože by všechny měly postupovat s péčí řádného hospodáře) žádat za testy provedené od 17. ledna 2021 o příspěvek na jednu testovanou osobu až 60 Kč podle doložené nákupní ceny za testy. Za měsíc leden by tak mohlo být proplaceno až 5 testů na osobu (2 celé týdny + pondělí), v únoru pak bude záviset na době trvání mimořádného opatření, předpokládá se, že se bude jednat o 6 testů k refundaci. Celý program podpory samotestování i uvedené stránky spravují zdravotní pojišťovny, nikoliv Ministerstvo zdravotnictví, proto je případné dotazy nutné následně směřovat přímo ke zdravotním pojišťovnám. Žádosti o příspěvek je možné podat pouze prostřednictvím aplikace na portálu https://www.samotesty-covid.cz/. Územní samosprávy a příspěvkové organizace, které mohou žádat o příspěvek na testy provedené svým zaměstnancům od 17. 1. 2022, si mohou dle informace zveřejněné na uvedeném portálu zřídit přístup do aplikace a podat žádost o příspěvek na nákup testů od 1. 3. 2022.

Doporučení pro obecní úřady

Nad rámec výše uvedených povinností platí pro města a obce Doporučení pro služební úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19 s účinností od 21. 11. 2021:

 • 1. Doporučuje přizpůsobit režim výkonu služby/práce aktuální epidemiologické situaci při zachování řádného plnění úkolů služebního úřadu (dále jen „úřad“) tak, aby byl omezen kontakt mezi zaměstnanci v rámci pracoviště zohledňující nejen zařazení zaměstnance do organizačního útvaru, ale i umístění v kancelářích a používání kuchyňských a sociálních zařízení, a to za využití institutů výkonu/částečného výkonu služby/práce z jiného místa (homeworking/částečný homeworking) a alternativního rozvržení služební/pracovní doby při dodržení stanovené týdenní služební/pracovní doby u jednotlivých zaměstnanců.
 • 2. Dále doporučuje, aby úřady v závislosti na aktuální epidemiologické situaci přijaly tato opatření bránící vzniku a přenosu infekce mezi zaměstnanci:
  • 2.1. Vybavovat zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest a dezinfekčními prostředky, zaměstnance na pracovištích přijímajících dokumenty v listinné podobě jednorázovými ochrannými rukavicemi, pracoviště stojany pro dezinfekci rukou provádět zvýšená hygienická opatření v místě provozu (dezinfekce ploch, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů, zábradlí a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně sdíleného počítačového a kancelářského vybavení).
  • 2.2. Preferovat a zvyšovat míru digitalizace agend a jejich výlučně elektronické vyřizování, a tím omezit osobní kontakt zaměstnanců s dalšími osobami na nezbytně nutnou úroveň, zejména:
   • 2.2.1. Preferencí kontaktu v elektronické, telefonické či jiné distanční (telekonference, videokonference, chat, hlasování per rollam) formě před přímým osobním kontaktem, avšak při současném zachování možnosti osobního kontaktu s klienty/veřejností v úředních hodinách.
    • Při přímém osobním kontaktu s klienty/veřejností se doporučuje, aby úřady, je-li to možné, zajistily omezení osobního kontaktu zaměstnanců jednáním na klientských pracovištích vybavených objednávkovým systémem a přepážkou bránící přenosu infekce a vhodným upozorněním klientů/veřejnosti na nutnost uskutečňovat veškerý osobní kontakt v prostorách úřadů s použitím ochranných prostředků dýchacích cest a na vhodnost dodržování odstupu alespoň 2 metry mezi klienty/veřejností navzájem a, není-li pracoviště vybaveno přepážkou, také mezi klienty/veřejností a zaměstnanci.
    • Při přímém osobním kontaktu s ostatními zaměstnanci úřadu nebo se zaměstnanci jiných úřadů a orgánů veřejné moci se doporučuje, aby úřady, je-li to možné, zajistily omezení osobního kontaktu zaměstnanců jednáním na pracovištích k tomu určených, na nichž jsou dodržována zvýšená hygienická opatření, se současným doporučením co nejnižšího počtu účastníků a co nejkratší doby jednání a přijetí takových opatření, aby případná karanténa/izolace účastníků jednání následně neohrozila plnění úkolů úřadu. 
   • 2.2.2. Preferencí přijímání dokumentů v elektronické podobě před listinnou podobou, avšak při současném zachování možnosti přijímání dokumentů v listinné podobě.
    • Přijímání dokumentů v listinné podobě se doporučuje zejména prostřednictvím pracovišť podatelny a v rámci úřadů pak prostřednictvím pracovišť sekretariátů útvarů. O způsobu přijímání dokumentů doporučuje informovat vhodným způsobem na úřední desce a na internetových stránkách úřadu a ve vstupních prostorách pracovišť.
  • 2.3. Zabránit shlukování osob a vytvořit podmínky pro dodržování odstupu osob alespoň 2 metry v prostorách úřadů

Podmínky testování ve školách

Podmínky testování ve školách jsou upraveny samostatně - aktuální informace zde.

Sociální služby:

 • Pobytové sociální služby tak dále pokračují v režimu jednotýdenního testování svých neočkovaných zaměstnanců dle stále platných mimořádných opatření (MZDR 32802/2021-2/MIN/KA ve znění změn MZDR 32802/2021-4/MIN/KAN, MZDR 32802/2021-3/MIN/KAN)
 • Všichni ostatní poskytovatelé sociálních služeb mají povinnost testovat všechny své zaměstnance, a to s frekvencí dvakrát týdně tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není‑li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště, a to s frekvencí dvakrát týdně tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování.
 • Zaměstnavatelé pro kontrolní účely vedou o provedených testech evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů.
 • Pokud je výsledek testu pozitivní, odchází zaměstnanec do 5denní karantény, pokud bude mít negativní výsledek PCR testu, pak se karanténa ukončí. Po návratu z karantény musí zaměstnanec první den podstoupit test. Očkovaní zaměstnanci mají nárok na pět PCR testů měsíčně zdarma.
 • Testy budou hrazeny zdravotními pojišťovnami ve výši 60 Kč, včetně DPH za test.

 

Mgr. Martin Pikous a Mgr. Claudia Varhol (oblast sociálních služeb), Legislativní a právní sekce Svazu