27.07.2022

Jak na nouzové ubytování

Metodické doporučení odboru bezpečnostní politiky k některým aspektům nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší.

V návaznosti na dotazy z jednotlivých krajů zpracoval odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ve spolupráci s odborem legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra a odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra následující metodické doporučení. Doporučení se zabývá některými aspekty nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší po skončení nouzového stavu, tedy v návaznosti na právní úpravu zakotvenou v zákoně č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích právních předpisech. Stanovisko bylo konzultováno také s Ministerstvem financí, odborem 12 Financování územních rozpočtů.


Obecným cílem právní úpravy obsažené v zákoně č. 65/2022 Sb. a příslušných prováděcích předpisech bylo bezprostředně navázat na osvědčenou praxi zajišťování ubytovacích kapacit v rámci krajů podle usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 207 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích (dále jen „usnesení vlády č. 207“), avšak nová právní úprava a s ní spjaté postupy mimo nouzový stav logicky přináší některé podstatné rozdíly.

Více najdete v příloze.

Alexandra Kocková