21.08.2014

Vláda a Parlament ČR musí zajistit veřejný pořádek a sociální stabilitu

Primátoři a starostové měst a obcí apelují na vládu a Parlament České republiky, aby zajistily veřejný pořádek. Sepsali proto petici, která má upozornit na hlavní oblasti veřejného života, které je třeba co nejdříve řešit v kontextu s bezpečností a sociální stabilitou.

Primátoři a starostové měst a obcí apelují na vládu a Parlament České republiky, aby zajistily veřejný pořádek. Sepsali proto petici, která má upozornit na hlavní oblasti veřejného života, které je třeba co nejdříve řešit v kontextu s bezpečností a sociální stabilitou. Dokument, jehož vznik inicioval Svaz měst a obcí ČR, mimo jiné poukazuje na nutnost zavedení registru přestupků, řešení problematiky výkupu kovů či sociální otázky, konkrétně sociální bydlení či veřejně prospěšné práce.

„Z pohledu měst a obcí je změna současného stavu v oblasti prevence, ochrany občanů a jejich oprávněných požadavků na bezpečnost zcela nevyhnutelná,“ zdůrazňuje předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna Dan Jiránek a dodává: „Proto jsem už před časem otevřeným dopisem oslovil ministryni práce a sociálních věcí, ministryni pro místní rozvoj, ministryni spravedlnosti, ministra vnitra a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a požádal je o změnu současného stavu a větší zapojení měst a obcí do přípravy legislativy v oblasti prevence, konkrétně o spolupráci při řešení zneužívání sociálních dávek, problematiky předražených ubytoven, či otázku nepostihnutelnosti některých osob, které páchají jeden přestupek za druhým. Petice je dalším logickým krokem, jak apelovat na příslušné orgány, aby se situace co nejdříve zlepšila.“

„V petici mimo jiné města a obce požadují, aby byly některé opakované přestupky kvalifikovány jako trestný čin. Týká se to například přestupků proti majetku nebo občanskému soužití“, říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Chomutova Jan Mareš a dodává: „Během let se vytvořila skupina obyvatelstva, která má pocit takzvané „nepostižitelnosti“. Rychlé vynesení trestu má výchovný a výstražný účinek na celou společnost, a to i v případě bagatelní kriminality. V současné době jsou sankce obtížně vymahatelné. Kromě toho tím, že neexistuje centrální registr přestupků, není možné on-line sdílet informace a posuzovat tak prohřešky proti zákonu komplexně se zohledněním všech skutečností.“

„Za neutěšenou považují města a obce také situaci kolem výkupu kovů“, říká člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal a dodává: “Proto se i touto oblastí petice zabývá. Současná odpadová legislativa bohužel efektivně neřeší problémy s odcizenými barevnými kovy a železem. Svaz proto požaduje, aby se okamžitě schválila novela zákona o odpadech, která zakáže výkup kovů od fyzických osob a od právnických osob ho umožní pouze na základě bezhotovostní platby. Krádeže kovů, například vík od kanálů a dalšího obecního mobiliáře nejenom, že znamenají finanční újmy, ale také ohrožují bezpečnost obyvatel, neodborně demontovaná elektrozařízení zase mohou poškodit životní prostředí.“

„Velkým tématem současné doby je také sociální bydlení, které je rovněž třeba řešit systémově ve spolupráci všech subjektů, jichž se daná oblast týká“, říká člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starosta Vítkova Pavel Smolka a dodává: “Aby se lidé dostali z obtížné sociální situace a nedocházelo k jakémusi začarovanému kruhu, stát by měl - ve spolupráci s územní samosprávou – efektivně využít nástroje pro zvýšení zaměstnanosti. Lepší státem dotované veřejně prospěšné práce či veřejná služba, díky kterým lidé neztratí pracovní návyky a zvýši si tak šanci k samostatnému uplatnění na trhu práce bez pomoci státu a samosprávy, než sociální dávky a sociální bydlení, které často vedou jen k zakonzervování stavu a nemotivují k vlastní iniciativě člověka v hmotné nouzi.“   

Petice, kterou najdete níže, je dostupná ve Svazu měst a obcí ČR a bude k dispozici i na všech členských městech a obcích. Po ukončení podpisové akce ji petiční výbor předá vládě a Parlamentu ČR.

P E T I C E

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí

My, níže podepsaní prostřednictvím této petice žádáme vládu a Parlament České republiky, aby podnikly veškeré nutné kroky k rychlému a efektivnímu řešení níže uvedeného okruhu dlouhodobě neřešených otázek, které jsou jednou z příčin zvýšeného sociálního napětí na území měst a obcí České republiky.

  1. Naléhavě žádáme, aby byl kladen důraz na vymahatelnost práva v České republice, zejména na rychlejší a důslednější postižitelnost trestných činů a přestupků. Během let se vytvořila skupina obyvatelstva, která má pocit takzvané „nepostižitelnosti“. Rychlé vynesení trestu má výchovný a výstražný účinek na celou společnost, a to i v případě bagatelní kriminality.
  2. Požadujeme důrazné řešení narůstající drogové problematiky a urychlené dokončení prací na Centrálním registru přestupků. Žádáme rovněž, aby se některé opakované přestupky staly trestným činem.
  3. Požadujeme okamžité schválení novely zákona o odpadech, která by zpřísnila podmínky výkupu železa a barevných kovů. Současná odpadová legislativa neřeší efektivně problémy s odcizenými barevnými kovy a železem, v těchto bodech požadujeme jeho novelizaci.
  4. Požadujeme, aby finanční prostředky na sociální bydlení byly hrazeny z rozpočtu státu a současně, aby budoucí zákon o sociálním bydlení, ke kterému se současná vláda zavázala, nezasahoval do ústavně zaručené samostatné působnosti územní samosprávy.
  5. Rozdělování sociálních dávek by mělo být motivační a spravedlivé pro všechny občany České republiky.
  6. Důrazně žádáme o vytvoření efektivních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, zejména za využití institutu veřejně prospěšných prací a znovuzavedení veřejné služby s motivačními prvky.

Prostřednictvím této petice se snažíme o eliminaci možných příčin sociálního napětí a zlepšení dialogu mezi státem a obcemi. 

Petici organizuje: Svaz měst a obcí České republiky, se sídlem Praha, ul. 5. května 1640/65

Fotografie z tiskové konference si můžete prohlédnout ve fotogalerii