Školení pro obce

Exkluzivně pro zástupce členských obcí Svazu měst a obcí ČR nabízejí společnosti Aliaves & Co., a.s. a KVB advokatní kancelář s.r.o. za zvýhodněných podmínek celou škálu vzdělávacích kurzů, jak formou prezenční, tak i on-line.

Nabízené vzdělávání volně navazuje na úspěšný projekt Svazu měst a obcí ČR s názvem EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCÍ – ESO.

Slevy Vám budou započteny při objednávce.


srpen 2024

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV

 Akreditováno MPSV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení účastníků s aktuální novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi a diskuze nad praktickými případy. Účastníci si svou účastí prohloubí poznatky z oblasti aplikace zákona a umožní jim získat aktuální informace a dovednosti, jak správně aplikovat zákonné normy při efektivním rozhodování při vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi.

 

V rámci semináře se seznámíte s aktuálním výkladem zákona o pomoci v hmotné nouzi ve světle novel a ve vazbě na Metodické pokyny MPSV. Výklad lektor s dlouholetými zkušenostmi na MPSV povede se zřetelem na problematické okruhy, které přináší praxe, aktuální situaci v systému pomoci v hmotné nouzi, novely zákona o pomoci v hmotné nouzi a další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy. Lektor ve svém výkladu také upozorní na nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení. Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi na základě metodických pokynů.

 

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům sociálních odborů obcí a krajů, pracovníkům úřadů práce a dalším zájemcům o tuto problematiku z řad pomáhajících profesí.

 

Obsah semináře:

- aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi

- změny v ostatních dávkových systémech dotýkající se
   systému pomoci v hmotné nouzi

- současné otázky zákona o pomoci v hmotné nouzi:

- zrušení opatření obecné povahy a zda se připravuje  
   nějaká náhrada opatření

- předávání informací obcí Úřadu práce ČR ohledně pokut

- srážení pokut z dávek pomoci v hmotné nouzi

- mimořádná okamžitá pomoc, podmínky pro nárok, výši a
   její poskytování

- příspěvek na živobytí, podmínky pro nárok, výši a jeho
   poskytování

- dávka mimořádné okamžité pomoci a její poskytování

- doplatek na bydlení, podmínky pro nárok, výši a jeho
   poskytování

- příklady výpočtu dávek

- nejčastější problémy, které se vyskytují při aplikaci
   zákona a jejich řešení

- metodika a její využití v praxi

- řešení specifických situací osob v hmotné nouzi

 

Seminář je akreditován MPSV i MV!


 Mgr. Petr Beck

Ministerstvo práce a sociálních věcí - vedoucí odd. pomoci v hmotné nouzi a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Zkušební komisař u zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při řízení o nepojistných sociálních dávkách, akreditovaný lektor, spoluautor praktických komentářů příslušné legislativy.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV

 Akreditováno MPSV


 Cena on-line: 2 490,-

 Pro členy SMO: 1 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení účastníků s aktuální novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi a diskuze nad praktickými případy. Účastníci si svou účastí prohloubí poznatky z oblasti aplikace zákona a umožní jim získat aktuální informace a dovednosti, jak správně aplikovat zákonné normy při efektivním rozhodování při vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi.

 

V rámci semináře se seznámíte s aktuálním výkladem zákona o pomoci v hmotné nouzi ve světle novel a ve vazbě na Metodické pokyny MPSV. Výklad lektor s dlouholetými zkušenostmi na MPSV povede se zřetelem na problematické okruhy, které přináší praxe, aktuální situaci v systému pomoci v hmotné nouzi, novely zákona o pomoci v hmotné nouzi a další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy. Lektor ve svém výkladu také upozorní na nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení. Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi na základě metodických pokynů.

 

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům sociálních odborů obcí a krajů, pracovníkům úřadů práce a dalším zájemcům o tuto problematiku z řad pomáhajících profesí.

 

Obsah semináře:

- aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi

- změny v ostatních dávkových systémech dotýkající se
   systému pomoci v hmotné nouzi

- současné otázky zákona o pomoci v hmotné nouzi:

- zrušení opatření obecné povahy a zda se připravuje  
   nějaká náhrada opatření

- předávání informací obcí Úřadu práce ČR ohledně pokut

- srážení pokut z dávek pomoci v hmotné nouzi

- mimořádná okamžitá pomoc, podmínky pro nárok, výši a
   její poskytování

- příspěvek na živobytí, podmínky pro nárok, výši a jeho
   poskytování

- dávka mimořádné okamžité pomoci a její poskytování

- doplatek na bydlení, podmínky pro nárok, výši a jeho
   poskytování

- příklady výpočtu dávek

- nejčastější problémy, které se vyskytují při aplikaci
   zákona a jejich řešení

- metodika a její využití v praxi

- řešení specifických situací osob v hmotné nouzi

 

Seminář je akreditován MPSV i MV!


 Mgr. Petr Beck

Ministerstvo práce a sociálních věcí - vedoucí odd. pomoci v hmotné nouzi a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Zkušební komisař u zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při řízení o nepojistných sociálních dávkách, akreditovaný lektor, spoluautor praktických komentářů příslušné legislativy.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV

 Akreditováno MPSV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit vedoucí pracovníky a pracovníky v sociální oblasti s praktickými procesy v problematice veřejného opatrovnictví s důrazem na právní jednání opatrovníka za opatrovance. Dozví se, mimo jiné, odpovědi na často kladené otázky z předchozích seminářů, jako např.:

 

*Může opatrovník za opatrovance podepsat pracovní smlouvu?

*Je jednání na úřadech právní jednání (žádost o příspěvek na péči, občanský průkaz)? Když není v rozsudku napsáno, že je člověk omezen ve způsobilosti samostatně právně jednat na úřadech, tak jej v těchto věcech opatrovník nezastupuje?

*Jak by měl rozhodnout soud o jmenování veřejného opatrovníka, když osoba omezená ve svéprávnosti své bydliště stále střídá, pohybuje se různě po republice?

*Je nutná účast opatrovníka u výslechu Policií ČR nebo u soudu (trestní řízení), když má opatrovanec obhájce?

*Opatrovanec přestřihnul v domově pro osoby se zvláštním režimem kabely k ovládání polohovací postele. Poskytovatel pobytové sociální služby chce po opatrovanci náhradu jím způsobené škody. Je to možné?

*Opatrovanec má být hospitalizovaný, ale s pobytem v nemocnici nesouhlasí. Může jít domů?

*Je u konečného vyúčtování správy jmění stanovena lhůta, do kdy ji musí opatrovník vyhotovit?

*Při podpisu smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby je potřeba, aby soud jmenoval opatrovanci kolizního opatrovníka, jelikož poskytovatel sociální služby je zřízen obcí, která je zároveň opatrovníkem (střet zájmů). Je možné, aby opatrovanec podepsal smlouvu sám, pokud mu to nečiní újmu, a následně ji podepsal kolizní opatrovník po svém jmenování?

Obsah semináře

Účastníci semináře budou úvodem seznámeni s právní úpravou institutu opatrovnictví zletilého člověka v občanském zákoníku. V souvislosti s tím bude i stručně porovnáno opatrovnictví člověka bez a s omezením svéprávnosti. Seminář představí přehled práv opatrovance a práv a povinností opatrovníka, včetně omezení pravomocí opatrovníka. V návaznosti na to budou vysvětleny základní principy samostatného právního jednání opatrovance a právního jednání opatrovníka za opatrovance.

Další části semináře se již zaměří na specifické oblasti života opatrovance, ve kterých za něj může opatrovník v souladu s rozhodnutím soudu právně jednat. Těmito oblastmi budou v první řadě základy spotřebitelského práva a základy zdravotnického práva pro výkon opatrovnictví. Se zdravotnickým právem pak velice úzce souvisí další bod semináře, a to hospitalizace bez souhlasu pacienta a detenční řízení o přípustnosti držení člověka ve zdravotnickém zařízení. Velice obdobné, ale zároveň výrazně odlišné od hospitalizace bez souhlasu pacienta je pak poskytování pobytové sociální služby opatrovanci a detenční řízení o přípustnosti držení člověka v zařízení sociálních služeb. Seminář se zaměří na odlišení těchto dvou životních situací.

Posledním tématem semináře bude zastoupení člověka nezpůsobilého samostatně právně jednat před soudy a správními orgány. V souvislosti s tím budou zmíněny i možnosti právní ochrany a zastoupení člověka nezpůsobilého samostatně právně jednat, který však nemá opatrovníka.

Cílová skupina

Všichni pracovníci v sociální oblasti, jichž se dotýká problematika opatrovnictví
 Mgr. Aneta Redlichová

Právnička legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR, lektorka a zkušební komisařka ZOZ pro problematiku Veřejné opatrovnictví, členka Odborné skupiny pro podporu osob s omezenou schopností právně jednat při Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV

 Akreditováno MPSV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit vedoucí pracovníky a pracovníky v sociální oblasti s praktickými procesy v problematice veřejného opatrovnictví s důrazem na právní jednání opatrovníka za opatrovance. Dozví se, mimo jiné, odpovědi na často kladené otázky z předchozích seminářů, jako např.:

 

*Může opatrovník za opatrovance podepsat pracovní smlouvu?

*Je jednání na úřadech právní jednání (žádost o příspěvek na péči, občanský průkaz)? Když není v rozsudku napsáno, že je člověk omezen ve způsobilosti samostatně právně jednat na úřadech, tak jej v těchto věcech opatrovník nezastupuje?

*Jak by měl rozhodnout soud o jmenování veřejného opatrovníka, když osoba omezená ve svéprávnosti své bydliště stále střídá, pohybuje se různě po republice?

*Je nutná účast opatrovníka u výslechu Policií ČR nebo u soudu (trestní řízení), když má opatrovanec obhájce?

*Opatrovanec přestřihnul v domově pro osoby se zvláštním režimem kabely k ovládání polohovací postele. Poskytovatel pobytové sociální služby chce po opatrovanci náhradu jím způsobené škody. Je to možné?

*Opatrovanec má být hospitalizovaný, ale s pobytem v nemocnici nesouhlasí. Může jít domů?

*Je u konečného vyúčtování správy jmění stanovena lhůta, do kdy ji musí opatrovník vyhotovit?

*Při podpisu smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby je potřeba, aby soud jmenoval opatrovanci kolizního opatrovníka, jelikož poskytovatel sociální služby je zřízen obcí, která je zároveň opatrovníkem (střet zájmů). Je možné, aby opatrovanec podepsal smlouvu sám, pokud mu to nečiní újmu, a následně ji podepsal kolizní opatrovník po svém jmenování?

Obsah semináře

Účastníci semináře budou úvodem seznámeni s právní úpravou institutu opatrovnictví zletilého člověka v občanském zákoníku. V souvislosti s tím bude i stručně porovnáno opatrovnictví člověka bez a s omezením svéprávnosti. Seminář představí přehled práv opatrovance a práv a povinností opatrovníka, včetně omezení pravomocí opatrovníka. V návaznosti na to budou vysvětleny základní principy samostatného právního jednání opatrovance a právního jednání opatrovníka za opatrovance.

Další části semináře se již zaměří na specifické oblasti života opatrovance, ve kterých za něj může opatrovník v souladu s rozhodnutím soudu právně jednat. Těmito oblastmi budou v první řadě základy spotřebitelského práva a základy zdravotnického práva pro výkon opatrovnictví. Se zdravotnickým právem pak velice úzce souvisí další bod semináře, a to hospitalizace bez souhlasu pacienta a detenční řízení o přípustnosti držení člověka ve zdravotnickém zařízení. Velice obdobné, ale zároveň výrazně odlišné od hospitalizace bez souhlasu pacienta je pak poskytování pobytové sociální služby opatrovanci a detenční řízení o přípustnosti držení člověka v zařízení sociálních služeb. Seminář se zaměří na odlišení těchto dvou životních situací.

Posledním tématem semináře bude zastoupení člověka nezpůsobilého samostatně právně jednat před soudy a správními orgány. V souvislosti s tím budou zmíněny i možnosti právní ochrany a zastoupení člověka nezpůsobilého samostatně právně jednat, který však nemá opatrovníka.

Cílová skupina

Všichni pracovníci v sociální oblasti, jichž se dotýká problematika opatrovnictví
 Mgr. Aneta Redlichová

Právnička legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR, lektorka a zkušební komisařka ZOZ pro problematiku Veřejné opatrovnictví, členka Odborné skupiny pro podporu osob s omezenou schopností právně jednat při Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV

 Akreditováno MPSV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seminář je určen sociálním pracovníkům, právníkům, psychologům a dalším profesím, které přicházejí do kontaktu s případy domácího násilí.  Seznamuje s domácím násilím z pohledu psychologa. Více než 40 let výzkumů přineslo zásadní novinky. Jde především o princip diferenciace, tedy rozlišování různých vzorců či typů domácího násilí. A různé podoby domácího násilí vyžadují různá řešení či intervence. Cílem semináře je poskytnout účastníkům poznatky, umožňující lepší „diagnózu“ násilím narušených vztahů a tím i účinnější strategie intervence v živých případech domácího násilí.

Obsah semináře

Dnes víme, že obětí domácího násilí jsou nejen ženy, ale také muži, děti a senioři. Víme, že existují lehčí a závažnější typy domácího násilí. Seminář povede účastníky k tomu, aby dovedli rozpoznat a diagnostikovat domácí násilí a také zvolit správnou strategii intervence vůči násilným a ohroženým osobám. Účastníci získají odpovědi zejména na následující otázky:

 • Jak se vyznat v domácím násilí? A je klasifikace různých typů domácího násilí důležitá pro praxi?
 • Jak odlišit týrání od konfliktního domácího násilí? A kdy hrozí separační násilí?
 • Jak identifikovat oběť domácího násilí a její potřeby? Jde o domácí násilí, když oběť „udeřila zpátky“?
 • Jaké jsou znaky psychického násilí a jeho dopady na oběť?
 • Jak souvisí domácí násilí mezi rodiči se zneužíváním a týráním dětí? Jak podpořit děti ohrožené domácím násilím mezi rodiči?
 • Jaké jsou zvláštnosti domácího násilí v seniorském věku? Jak souvisí EAN (Eleder Abuse and Neglect) s domácím násilím?

Výklad k nastíněným okruhům bude doplněn o kasuistiky z praxe lektorky. V rámci semináře bude dílčí pozornost věnována také psychologickým soudně znaleckým posudkům v kausách domácího násilí a dalším praktickým problémům souvisejícím s pomocí obětem domácího násilí.  


 doc. PhDr. Ludmila Čírtková CSc.

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně, akademická pracovnice. Přednáší soudní psychologii na Právnické fakultě v Praze, je lektorkou Justiční akademie, členkou představenstva Bílého kruhu bezpečí a poradkyní pro oběti trestných činů a domácího násilí. Podílela se na přípravě zákona č. 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím a zákona č. 45/ 2013 Sb. o obětech trestných činů. Je autorkou řady odborných publikací a knih. V roce 2020 vydala knihu „Domácí násilí. Nebezpečné rodinné vztahy ve 21. století.“

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV

 Akreditováno MPSV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seminář je určen sociálním pracovníkům, právníkům, psychologům a dalším profesím, které přicházejí do kontaktu s případy domácího násilí.  Seznamuje s domácím násilím z pohledu psychologa. Více než 40 let výzkumů přineslo zásadní novinky. Jde především o princip diferenciace, tedy rozlišování různých vzorců či typů domácího násilí. A různé podoby domácího násilí vyžadují různá řešení či intervence. Cílem semináře je poskytnout účastníkům poznatky, umožňující lepší „diagnózu“ násilím narušených vztahů a tím i účinnější strategie intervence v živých případech domácího násilí.

Obsah semináře

Dnes víme, že obětí domácího násilí jsou nejen ženy, ale také muži, děti a senioři. Víme, že existují lehčí a závažnější typy domácího násilí. Seminář povede účastníky k tomu, aby dovedli rozpoznat a diagnostikovat domácí násilí a také zvolit správnou strategii intervence vůči násilným a ohroženým osobám. Účastníci získají odpovědi zejména na následující otázky:

 • Jak se vyznat v domácím násilí? A je klasifikace různých typů domácího násilí důležitá pro praxi?
 • Jak odlišit týrání od konfliktního domácího násilí? A kdy hrozí separační násilí?
 • Jak identifikovat oběť domácího násilí a její potřeby? Jde o domácí násilí, když oběť „udeřila zpátky“?
 • Jaké jsou znaky psychického násilí a jeho dopady na oběť?
 • Jak souvisí domácí násilí mezi rodiči se zneužíváním a týráním dětí? Jak podpořit děti ohrožené domácím násilím mezi rodiči?
 • Jaké jsou zvláštnosti domácího násilí v seniorském věku? Jak souvisí EAN (Eleder Abuse and Neglect) s domácím násilím?

Výklad k nastíněným okruhům bude doplněn o kasuistiky z praxe lektorky. V rámci semináře bude dílčí pozornost věnována také psychologickým soudně znaleckým posudkům v kausách domácího násilí a dalším praktickým problémům souvisejícím s pomocí obětem domácího násilí.  


 doc. PhDr. Ludmila Čírtková CSc.

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně, akademická pracovnice. Přednáší soudní psychologii na Právnické fakultě v Praze, je lektorkou Justiční akademie, členkou představenstva Bílého kruhu bezpečí a poradkyní pro oběti trestných činů a domácího násilí. Podílela se na přípravě zákona č. 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím a zákona č. 45/ 2013 Sb. o obětech trestných činů. Je autorkou řady odborných publikací a knih. V roce 2020 vydala knihu „Domácí násilí. Nebezpečné rodinné vztahy ve 21. století.“

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Všechny dřeviny rostoucí mimo les jsou na území České republiky chráněny dle zákona 114/1992 Sb. před poškozováním a ničením. Avšak v běžné praxi se setkáváme s řadou nejasností a otazníků v souvislosti se zajištěním jejich ochrany, péče a správného režimu kácení.

 • Obecná a zvláštní ochrana dřevin – přístupy a rozdíly v péči o ně
 • Nedovolené zásahy do dřevin a výjimky z nich
 • Legální (odůvodněné) poškozování/zničení dřeviny
 • Existence závažných důvodů ke kácení dřeviny a vyhodnocení jejího estetického a funkčního významu
 • Kácení dřeviny a otázka vzniku/nevzniku ekologické újmy a potřeby její kompenzace
 • Kdy lze uplatnit kácení v havarijním režimu
 • Dřevina ve špatném zdravotním stavu

Cíl semináře

 • Obeznámení s širokou problematikou ochrany dřeviny rostoucích mimo les a současnou právní úpravou.
 • Orientace v otázkách nedovolených zásahů do dřeviny, jejich výjimek, legálních způsobech odstranění/likvidace dřevin.
 • Vysvětlení postupu při posuzování žádostí ke kácení dřevin – jejich vyhodnocení, odůvodnění, provedení správní úvahy, povolení či zamítnutí.  

Obsah semináře

·        Právní úprava ochrany dřevin rostoucích mimo les a povolování jejich kácení – zákon o ochraně přírody a krajiny, prováděcí vyhláška, občanský zákoník

·        Vymezení některých pojmů – dřeviny rostoucí mimo les, obecná a zvláštní (zvýšená) ochrana dřevin, porost, kácení z pěstebních důvodů, kácení zapojených porostů, kácení stromořadí, kácení v rámci významného krajinného prvku, nedovolené zásahy do dřevin, kácení v zahradách a další

·        Problematika invazních druhů dřevin a způsoby jejich legální likvidace či potlačení

·        Práva a povinnosti vlastníků mimolesních dřevin, postavení a pravomoci správních orgánů

·        Aktuální otázky a praktická řešení při ochraně a povolování kácení mimolesních dřevin:

  • existence závažných důvodů ke kácení,
  • žádost a její náležitosti, posouzení uvedených důvodů, místní šetření,
  • rozhodnutí o povolení či nepovolení kácení ML dřevin a jeho řádné zdůvodnění,
  • dostatečné vyhodnocení estetického a funkčního významu předmětných dřevin,
  • otázka vzniku ekologické újmy – posouzení jejího vzniku či nevzniku, kompenzace vzniku újmy náhradní výsadbou a následná péče, oceňování dřevin
  • aplikace Standardů péče o přírodu a krajinu v praxi
  • výjimky z povolovacího režimu.

·        Přestupky na úseku ochrany dřevin, ukládané sankce

·        Provozní bezpečnost dřevin – posouzení stavu dřeviny (věk, vitalita, zdravotní stav, stabilita, …), typy defektů, posouzení rizik, možnosti údržby a opatření k zajištění bezpečnosti

·        dotazy z praxe účastníků

Určeno pro:

Pracovníky veřejné správy, investory, projektanty.
 Ing. Libor Sedláček DiS.

AOPK ČR, dendrolog, problematika mimolesních dřevin, koordinátor programu IROP Zelená infrastruktura

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Všechny dřeviny rostoucí mimo les jsou na území České republiky chráněny dle zákona 114/1992 Sb. před poškozováním a ničením. Avšak v běžné praxi se setkáváme s řadou nejasností a otazníků v souvislosti se zajištěním jejich ochrany, péče a správného režimu kácení.

 • Obecná a zvláštní ochrana dřevin – přístupy a rozdíly v péči o ně
 • Nedovolené zásahy do dřevin a výjimky z nich
 • Legální (odůvodněné) poškozování/zničení dřeviny
 • Existence závažných důvodů ke kácení dřeviny a vyhodnocení jejího estetického a funkčního významu
 • Kácení dřeviny a otázka vzniku/nevzniku ekologické újmy a potřeby její kompenzace
 • Kdy lze uplatnit kácení v havarijním režimu
 • Dřevina ve špatném zdravotním stavu

Cíl semináře

 • Obeznámení s širokou problematikou ochrany dřeviny rostoucích mimo les a současnou právní úpravou.
 • Orientace v otázkách nedovolených zásahů do dřeviny, jejich výjimek, legálních způsobech odstranění/likvidace dřevin.
 • Vysvětlení postupu při posuzování žádostí ke kácení dřevin – jejich vyhodnocení, odůvodnění, provedení správní úvahy, povolení či zamítnutí.  

Obsah semináře

·        Právní úprava ochrany dřevin rostoucích mimo les a povolování jejich kácení – zákon o ochraně přírody a krajiny, prováděcí vyhláška, občanský zákoník

·        Vymezení některých pojmů – dřeviny rostoucí mimo les, obecná a zvláštní (zvýšená) ochrana dřevin, porost, kácení z pěstebních důvodů, kácení zapojených porostů, kácení stromořadí, kácení v rámci významného krajinného prvku, nedovolené zásahy do dřevin, kácení v zahradách a další

·        Problematika invazních druhů dřevin a způsoby jejich legální likvidace či potlačení

·        Práva a povinnosti vlastníků mimolesních dřevin, postavení a pravomoci správních orgánů

·        Aktuální otázky a praktická řešení při ochraně a povolování kácení mimolesních dřevin:

  • existence závažných důvodů ke kácení,
  • žádost a její náležitosti, posouzení uvedených důvodů, místní šetření,
  • rozhodnutí o povolení či nepovolení kácení ML dřevin a jeho řádné zdůvodnění,
  • dostatečné vyhodnocení estetického a funkčního významu předmětných dřevin,
  • otázka vzniku ekologické újmy – posouzení jejího vzniku či nevzniku, kompenzace vzniku újmy náhradní výsadbou a následná péče, oceňování dřevin
  • aplikace Standardů péče o přírodu a krajinu v praxi
  • výjimky z povolovacího režimu.

·        Přestupky na úseku ochrany dřevin, ukládané sankce

·        Provozní bezpečnost dřevin – posouzení stavu dřeviny (věk, vitalita, zdravotní stav, stabilita, …), typy defektů, posouzení rizik, možnosti údržby a opatření k zajištění bezpečnosti

·        dotazy z praxe účastníků

Určeno pro:

Pracovníky veřejné správy, investory, projektanty.
 Ing. Libor Sedláček DiS.

AOPK ČR, dendrolog, problematika mimolesních dřevin, koordinátor programu IROP Zelená infrastruktura

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Prezentace základních právních institutů zákona o ochraně oznamovatelů.

 Seznámení účastníků:

 

 1. se zákonnými povinnostmi, které jsou příslušné subjekty povinny splnit a jejich správnou aplikací na konkrétní podněty,
 2. s implementací mechanismů umožňujících podání oznámení,
 3. s nástroji pro zajištění ochrany oznamovatele před možnými odvetnými opatřeními.

 

Prostřednictvím praktických ukázek aplikace zákona o ochraně oznamovatelů usnadnit evaluaci konkrétních oznámení ze strany „příslušných osob“.

Obsah semináře

Seznámení se s hlavními právními instituty zákona o ochraně oznamovatelů a výklad základních principů, na kterých je založena aktuální právní úprava (např. aplikace zásady obrácení důkazního břemene).

Ujasnění aplikace souvisejících právních předpisů (ochrana osobních údajů a compliance management systémy, tj. souvislost ochrany oznamovatelů a stávajících interních systémů subjektu - etické řády, TOPO atd).

Nastavení oznamovacího systému a jeho funkcionality.

Sankce v případě porušení zákonných povinností a kontrolní činnost.

Způsob šetření incidentů uvedených v oznámení a postavení „příslušné osoby“.

Aplikace základních zásad zákona o ochraně oznamovatelů.

Praktické ukázky aplikace zákona o ochraně oznamovatelů

Seminář je primárně určen pro osoby, které se podílejí na implementaci pravidel dle zákona o ochraně oznamovatelů. Budou analyzována kritická ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů a jejich výklad z hlediska evropského práva. Předmětem výkladu budou mj. hranice právní úpravy ochrany oznamovatele, resp. komparace souvisejících právních předpisů na ochranu osobních údajů a compliance management systémů. Diskutovány budou potenciální vlivy právní úpravy pro adresáty povinností (tj. veřejní zadavatelé, zejména obce s více než 10tis. obyvateli a zaměstnavatelé s více než 50 zaměstnanci), tj. možnost snížení rizikových soudních sporů, snížení nákladů na majetkové vyrovnání se zaměstnanci, snížení rizika negativních zmínek v médiích, snížení rizika vzniku škod na majetku z důvodu prevence trestné činnosti díky systému anonymizovaného interního oznamování.


 PhDr. Mgr. Martin Krahulík

Advokát od roku 2012, působil v řadě předních českých advokátních kanceláří (AK Císař Češka Smutný, AK Řanda Havel Legal, ROWAN legal). V současnosti spolupracuje primárně s předními auditory v ČR a specializuje se na právní audity a trestněprávní obhajobu. Ve své praxi realizoval šetření konkrétních podnětů v režimu zákona o ochraně oznamovatelů.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Prezentace základních právních institutů zákona o ochraně oznamovatelů.

 Seznámení účastníků:

 

 1. se zákonnými povinnostmi, které jsou příslušné subjekty povinny splnit a jejich správnou aplikací na konkrétní podněty,
 2. s implementací mechanismů umožňujících podání oznámení,
 3. s nástroji pro zajištění ochrany oznamovatele před možnými odvetnými opatřeními.

 

Prostřednictvím praktických ukázek aplikace zákona o ochraně oznamovatelů usnadnit evaluaci konkrétních oznámení ze strany „příslušných osob“.

Obsah semináře

Seznámení se s hlavními právními instituty zákona o ochraně oznamovatelů a výklad základních principů, na kterých je založena aktuální právní úprava (např. aplikace zásady obrácení důkazního břemene).

Ujasnění aplikace souvisejících právních předpisů (ochrana osobních údajů a compliance management systémy, tj. souvislost ochrany oznamovatelů a stávajících interních systémů subjektu - etické řády, TOPO atd).

Nastavení oznamovacího systému a jeho funkcionality.

Sankce v případě porušení zákonných povinností a kontrolní činnost.

Způsob šetření incidentů uvedených v oznámení a postavení „příslušné osoby“.

Aplikace základních zásad zákona o ochraně oznamovatelů.

Praktické ukázky aplikace zákona o ochraně oznamovatelů

Seminář je primárně určen pro osoby, které se podílejí na implementaci pravidel dle zákona o ochraně oznamovatelů. Budou analyzována kritická ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů a jejich výklad z hlediska evropského práva. Předmětem výkladu budou mj. hranice právní úpravy ochrany oznamovatele, resp. komparace souvisejících právních předpisů na ochranu osobních údajů a compliance management systémů. Diskutovány budou potenciální vlivy právní úpravy pro adresáty povinností (tj. veřejní zadavatelé, zejména obce s více než 10tis. obyvateli a zaměstnavatelé s více než 50 zaměstnanci), tj. možnost snížení rizikových soudních sporů, snížení nákladů na majetkové vyrovnání se zaměstnanci, snížení rizika negativních zmínek v médiích, snížení rizika vzniku škod na majetku z důvodu prevence trestné činnosti díky systému anonymizovaného interního oznamování.


 PhDr. Mgr. Martin Krahulík

Advokát od roku 2012, působil v řadě předních českých advokátních kanceláří (AK Císař Češka Smutný, AK Řanda Havel Legal, ROWAN legal). V současnosti spolupracuje primárně s předními auditory v ČR a specializuje se na právní audity a trestněprávní obhajobu. Ve své praxi realizoval šetření konkrétních podnětů v režimu zákona o ochraně oznamovatelů.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seminář „Nájem bytu a nebytových prostor-aktuální judikatura NS“ přináší podrobný výklad zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v části upravující nájem bytu a prostor za účelem podnikání. Cílem semináře je zprostředkovat poznatky v této oblasti nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy a také upozornit na nová rizika a výkladové nejasnosti, které praxe přináší. Výklad vychází z judikatury Nejvyššího soudu.

Obsah semináře

Nájem bytu a domu

 • předmět a účel nájmu, kogentnost úpravy, přechodná ustanovení
 • nájemné, úhrada za služby
 • výše
 • prodlení
 • zvyšování
 • jistota
 • práva a povinnosti stran
 • bydlení dalších osob
 • společný nájem
 • skončení nájmu (na dobu určitou, na dobu neurčitou)
 • prolongace
 • přechod nájmu
 • výpověď (náležitosti, výpovědní doba, důvody, přezkum oprávněnosti, odevzdání bytu)
 • služební byt
 • družstevní byt

Nájem prostor za účelem podnikání

 • účel nájmu
 • práva a povinnosti stran
 • skončení nájmu
 • převod nájmu
 • na dobu určitou
 • na dobu neurčitou
 • výpověď
 • náhrada za převzetí zákaznické základny

Cílová skupina

 • vzdělávání advokátů
 • majetkové odbory měst
 • bytová družstva
 • společenství vlastníků bytových jednotek
 • osoby podnikající v oboru pronájmu nemovitostí

 JUDr. Pavlína Brzobohatá

Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující ve věcech nájmu, sporů o vyklizení bytu či domu, ve věcech nájmu nebytových prostor a pozemků, ve věcech společenství vlastníků bytových jednotek

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seminář „Nájem bytu a nebytových prostor-aktuální judikatura NS“ přináší podrobný výklad zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v části upravující nájem bytu a prostor za účelem podnikání. Cílem semináře je zprostředkovat poznatky v této oblasti nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy a také upozornit na nová rizika a výkladové nejasnosti, které praxe přináší. Výklad vychází z judikatury Nejvyššího soudu.

Obsah semináře

Nájem bytu a domu

 • předmět a účel nájmu, kogentnost úpravy, přechodná ustanovení
 • nájemné, úhrada za služby
 • výše
 • prodlení
 • zvyšování
 • jistota
 • práva a povinnosti stran
 • bydlení dalších osob
 • společný nájem
 • skončení nájmu (na dobu určitou, na dobu neurčitou)
 • prolongace
 • přechod nájmu
 • výpověď (náležitosti, výpovědní doba, důvody, přezkum oprávněnosti, odevzdání bytu)
 • služební byt
 • družstevní byt

Nájem prostor za účelem podnikání

 • účel nájmu
 • práva a povinnosti stran
 • skončení nájmu
 • převod nájmu
 • na dobu určitou
 • na dobu neurčitou
 • výpověď
 • náhrada za převzetí zákaznické základny

Cílová skupina

 • vzdělávání advokátů
 • majetkové odbory měst
 • bytová družstva
 • společenství vlastníků bytových jednotek
 • osoby podnikající v oboru pronájmu nemovitostí

 JUDr. Pavlína Brzobohatá

Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující ve věcech nájmu, sporů o vyklizení bytu či domu, ve věcech nájmu nebytových prostor a pozemků, ve věcech společenství vlastníků bytových jednotek

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Znalost problematiky porušení rozpočtové kázně zejména při poskytování a čerpání dotací dle zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb. ve smyslu jeho charakteristiky, vzniku, možností operativních řešení a následků, ale také okolností stanovení řádné výše v otázce postihu za porušení rozpočtové kázně, je nezbytná jak pro poskytovatele veřejných prostředků (dotace), tak pro jejich příjemce, na které v konečném důsledku postih vždy dopadá.

Seminář nabízí komplexní pohled na problematiku poskytování dotací z pohledu poskytovatele, příjemce, i dalších subjektů.

Cíl semináře

Seznámit účastníky s problematikou porušení rozpočtové kázně zejména při poskytování a čerpání dotací dle zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb. v jeho komplexní podobě, s aspekty zákonných institutů řešení porušení rozpočtové kázně, jeho výše, operativních uchopení poskytovatelem a přístupem v rámci daňového řízení.

Obsah semináře

Obsahem semináře je zejména popis a vysvětlení porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb. se zaměřením na dotační problematiku co do jeho charakteristiky, výše a řešení.

-      základní informace

-      legislativní vymezení a pojmosloví

-      poskytování dotací

-      typy porušení rozpočtové kázně a okamžik jeho vzniku

-      možnosti snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně

-      výše porušení rozpočtové kázně

-      funkční rámec poskytovatele a možnosti řešení porušení rozpočtové kázně

-      daňové řízení ve věci správy odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

-      relevantní judikatura a metodické materiály


 Mgr. Tomáš Švéda

Lektor je vrchní ministerský rada na Ministerstvu financí ČR zabývající se zejména metodickou činností v oblasti veřejného financování ve smyslu státního rozpočtu, ale i evropských fondů. Pro své právnické vzdělání a znalost dotační problematiky je s ohledem na více než desetileté zkušenosti vyhledávaným odborníkem v dané oblasti.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Znalost problematiky porušení rozpočtové kázně zejména při poskytování a čerpání dotací dle zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb. ve smyslu jeho charakteristiky, vzniku, možností operativních řešení a následků, ale také okolností stanovení řádné výše v otázce postihu za porušení rozpočtové kázně, je nezbytná jak pro poskytovatele veřejných prostředků (dotace), tak pro jejich příjemce, na které v konečném důsledku postih vždy dopadá.

Seminář nabízí komplexní pohled na problematiku poskytování dotací z pohledu poskytovatele, příjemce, i dalších subjektů.

Cíl semináře

Seznámit účastníky s problematikou porušení rozpočtové kázně zejména při poskytování a čerpání dotací dle zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb. v jeho komplexní podobě, s aspekty zákonných institutů řešení porušení rozpočtové kázně, jeho výše, operativních uchopení poskytovatelem a přístupem v rámci daňového řízení.

Obsah semináře

Obsahem semináře je zejména popis a vysvětlení porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb. se zaměřením na dotační problematiku co do jeho charakteristiky, výše a řešení.

-      základní informace

-      legislativní vymezení a pojmosloví

-      poskytování dotací

-      typy porušení rozpočtové kázně a okamžik jeho vzniku

-      možnosti snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně

-      výše porušení rozpočtové kázně

-      funkční rámec poskytovatele a možnosti řešení porušení rozpočtové kázně

-      daňové řízení ve věci správy odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

-      relevantní judikatura a metodické materiály


 Mgr. Tomáš Švéda

Lektor je vrchní ministerský rada na Ministerstvu financí ČR zabývající se zejména metodickou činností v oblasti veřejného financování ve smyslu státního rozpočtu, ale i evropských fondů. Pro své právnické vzdělání a znalost dotační problematiky je s ohledem na více než desetileté zkušenosti vyhledávaným odborníkem v dané oblasti.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Ženské týmy často vynikají v budování silných vztahů mezi členy týmu, v kooperativní komunikaci. Konflikty v těchto týmech bývají řešeny spíše prostřednictvím diskuse a hledání kompromisů než konfrontace. Může zde být častější vyšší úroveň emocionální inteligence a empatie. Ženy mohou preferovat vedení, které je participativní a podporující, spíše než direktivní. Vedoucí, kteří projevují empatii a podporují týmový růst, mohou být v ženských týmech více respektováni.

Důraz na work-life balance a emocionální podporu je v ženských týmech často výraznější, což přispívá k celkové spokojenosti a produktivitě.

Tento kurz poskytne praktické nástroje a strategie pro úspěšné vedení ženských týmů. Účastníci se naučí, jak efektivně komunikovat, podporovat a motivovat své týmy, vytvářet inkluzivní a pozitivní pracovní prostředí a řešit specifické výzvy, které mohou vznikat při vedení ženských týmů

Obsah semináře

 

 • Naučit se efektivně komunikovat a aktivně naslouchat členkám týmu.
 • Rozvíjet schopnost empatie a poskytování podpory ve všech oblastech.
 • Vytvářet inkluzivní pracovní prostředí, které respektuje a podporuje rozmanitost.
 • Poskytovat nástroje pro kariérní růst a profesionální rozvoj členek týmu.
 • Budovat důvěru a transparentnost ve vedení týmu.
 • Oceňovat a uznávat úspěchy a přínosy členek týmu.
 • Efektivně řešit konflikty a podporovat soudržnost týmu.
 • Podporovat rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Metodika výuky:

 • Interaktivní přednáška
 • Praktická cvičení a workshopy
 • Skupinová diskuse

 Mgr. Alexandra Safi Narwa

Socioložka, etnoložka, terapeutka, se zaměřením na osobnostní rozvoj. Má rovněž dlouholeté zkušenosti v oblasti marketingu se zaměřením na budování značky/brandu. V soukromé praxi se věnuji individuální i rodinné terapii, rozvoji leadershipu, práci s emocemi, efektivní komunikaci, worklife balance.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit úředníka s platnou právní úpravou správního trestání. Lektor se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů, rozebírá metodická stanoviska ústředních správních orgánů, související judikaturu a trestněprávní úpravu. Zároveň upozorňuje na již uskutečněné i chystané změny zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

V rámci semináře je podrobně projednávána zejm. procesní část zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s ohledem na poznatky a zkušenosti z praxe při její aplikaci. Zmíněna jsou i metodická stanoviska Ministerstva vnitra a judikatura správních soudů. Lektor s účastníky semináře projde postupně všechny fáze modelového řízení o přestupku a poukáže na jeho problematické či jinak zajímavé aspekty s důrazem na definování zákonného a správného postupu správního orgánu tak, aby eliminoval riziko procesních pochybení, která by měla za následek nezákonnost jím vydaného rozhodnutí.   

Cílem semináře je, aby si úředník osvojil terminologii přestupkového zákona a dokázal zákon správně aplikovat v praxi.

Obsah semináře

Pojem a zásady správního trestání

Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Pojem přestupku a jednotlivé druhy přestupků

Podmínky a zánik odpovědnosti za přestupek

Správní tresty a jejich ukládání, polehčující a přitěžující okolnosti

Řízení o přestupku, vztah ke správnímu řádu

 • Postup před zahájením řízení
 • Zahájení řízení o přestupku a jeho průběh
 • Účastníci řízení o přestupku a další dotčené osoby
 • Zjišťování stavu věci, dokazování, ústní jednání
 • Zvláštní druhy řízení o přestupku

Vydání rozhodnutí o přestupku, jeho náležitosti a oznámení

Odvolací řízení

Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku


 Mgr. David Marek

Vedoucí oddělení ostatních správních činností

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Ženské týmy často vynikají v budování silných vztahů mezi členy týmu, v kooperativní komunikaci. Konflikty v těchto týmech bývají řešeny spíše prostřednictvím diskuse a hledání kompromisů než konfrontace. Může zde být častější vyšší úroveň emocionální inteligence a empatie. Ženy mohou preferovat vedení, které je participativní a podporující, spíše než direktivní. Vedoucí, kteří projevují empatii a podporují týmový růst, mohou být v ženských týmech více respektováni.

Důraz na work-life balance a emocionální podporu je v ženských týmech často výraznější, což přispívá k celkové spokojenosti a produktivitě.

Tento kurz poskytne praktické nástroje a strategie pro úspěšné vedení ženských týmů. Účastníci se naučí, jak efektivně komunikovat, podporovat a motivovat své týmy, vytvářet inkluzivní a pozitivní pracovní prostředí a řešit specifické výzvy, které mohou vznikat při vedení ženských týmů

Obsah semináře

 

 • Naučit se efektivně komunikovat a aktivně naslouchat členkám týmu.
 • Rozvíjet schopnost empatie a poskytování podpory ve všech oblastech.
 • Vytvářet inkluzivní pracovní prostředí, které respektuje a podporuje rozmanitost.
 • Poskytovat nástroje pro kariérní růst a profesionální rozvoj členek týmu.
 • Budovat důvěru a transparentnost ve vedení týmu.
 • Oceňovat a uznávat úspěchy a přínosy členek týmu.
 • Efektivně řešit konflikty a podporovat soudržnost týmu.
 • Podporovat rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Metodika výuky:

 • Interaktivní přednáška
 • Praktická cvičení a workshopy
 • Skupinová diskuse

 Mgr. Alexandra Safi Narwa

Socioložka, etnoložka, terapeutka, se zaměřením na osobnostní rozvoj. Má rovněž dlouholeté zkušenosti v oblasti marketingu se zaměřením na budování značky/brandu. V soukromé praxi se věnuji individuální i rodinné terapii, rozvoji leadershipu, práci s emocemi, efektivní komunikaci, worklife balance.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MPSV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Kurz nabízí účastníkům úvod do základních komunikačních dovedností pro práci s klienty s různými diagnózami.

Obsah semináře

Účastníci kurzu získají základní znalosti o způsobech komunikace, jejích technikách a také překážkách ve vztahu ke konkrétní psychiatrické diagnóze - např. schizofrenie, bipolární afektivní porucha, poruchy autistického spektra atd. U komunikace s klienty s různými diagnózami se v praxi mohou pracovníci setkat s různými polohami, které vyžadují odlišné koncepce a přístupy. Forma komunikace bude odlišná v návaznosti na skutečnost, v jak akutní fázi se klient nachází. Důraz je kladen také na souvztažnosti tématu se sociálními službami, a to především k různé diagnóze klienta.


 Mgr. Ondřej Pečený

Uznávaný psychoterapeut, kouč a psycholog, bývalý vedoucí propagace Prima TV. Po dobu tří let působil jako tiskový mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy. V současné době pracuje jako psychoterapeut, ale i jako lektor kurzů měkkých dovedností. Propojuje teorii s vlastní zkušeností z pracovního prostředí s obohacením z pohledu psychoterapie. Jeho školícími specializacemi jsou: komunikace v různých i nesnadných podmínkách, prezentační dovednosti, práce a vedení lidí a vyvážení pracovního a osobního času.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MPSV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Kurz nabízí účastníkům úvod do základních komunikačních dovedností pro práci s klienty s různými diagnózami.

Obsah semináře

Účastníci kurzu získají základní znalosti o způsobech komunikace, jejích technikách a také překážkách ve vztahu ke konkrétní psychiatrické diagnóze - např. schizofrenie, bipolární afektivní porucha, poruchy autistického spektra atd. U komunikace s klienty s různými diagnózami se v praxi mohou pracovníci setkat s různými polohami, které vyžadují odlišné koncepce a přístupy. Forma komunikace bude odlišná v návaznosti na skutečnost, v jak akutní fázi se klient nachází. Důraz je kladen také na souvztažnosti tématu se sociálními službami, a to především k různé diagnóze klienta.


 Mgr. Ondřej Pečený

Uznávaný psychoterapeut, kouč a psycholog, bývalý vedoucí propagace Prima TV. Po dobu tří let působil jako tiskový mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy. V současné době pracuje jako psychoterapeut, ale i jako lektor kurzů měkkých dovedností. Propojuje teorii s vlastní zkušeností z pracovního prostředí s obohacením z pohledu psychoterapie. Jeho školícími specializacemi jsou: komunikace v různých i nesnadných podmínkách, prezentační dovednosti, práce a vedení lidí a vyvážení pracovního a osobního času.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 14:00 (2490 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Zrekapitulovat zásady pro doručování podle správního řádu.
 • Usnadnit pochopení praktických aspektů doručování v podmínkách územních samosprávných celků.
 • Výklad příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. doplnit srozumitelným prezentováním obsahově relevantní judikatury a závěrů Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.
 • Pomoci řešit typické problémy při doručování ve správním řízení. 

Cílovou skupinou kurzu jsou úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, kteří svou pracovní agendu vykonávají v režimu správního řádu jako výkon vrchnostenské veřejné správy.

 • Zásady doručování podle správního řádu (přehled právních předpisů upravujících doručování, obecné principy a požadavky, kdo doručuje, kam a kde se doručuje, jak se doručuje, uložení písemnosti, překážky při doručování, fikce doručení, lhůty při doručování, datové schránky, postup vyřizování písemnosti orgánem veřejné moci).
 • Praktické aspekty doručování (typické problémy při doručování a možnosti jejich řešení, příklady dobré a špatné praxe, vybrané judikáty k problematice doručování, procvičování vybraných dílčích témat, odpovědi na dotazy, diskuze k problematice, výměna zkušeností).

Vzdělávací program je součástí volného cyklu akreditovaných kurzů „Správní řád od A do Z“. V jeho rámci se počítá zejména s těmito kurzy: „Agenda oprávněných úředních osob“, „Judikatura v praxi územních samosprávných celků“, „Lhůty“, „Opravné prostředky“, „Rozhodnutí“ nebo „Vady řízení“.


 Mgr. David Marek

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V letech 1999–2002 pracoval na Okresním úřadě Pelhřimov, od roku 2003 je zaměstnancem Krajského úřadu Kraje Vysočina, kde zastává manažerskou pozici.

Ve své dlouholeté lektorské činnosti se věnuje především problematice správního řádu a správního řízení. Patří mezi zkušební komisaře pro obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a pro zkoušku odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích. 

Je spoluautorem publikací "Nový správní řád v praxi krajských úřadů" (2007) a "Nový správní řád v praxi krajských úřadů II" (2009). Autorsky se rovněž podílel na komentáři ke správnímu řádu vydanému nakladatelstvím C.H.Beck v roce 2015 a 2020. Je členem pracovní komise pro správní právo při Legislativní radě vlády.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Seminář je zaměřen na veškeré změny, které se odehrají v zákoníku práce v 2. pololetí roku 2024 

Obsah semináře

 • Stručné připomenutí hlavních změn v poslední účinné novele zákoníku práce (zákon č. 281/2023 Sb.), zejména pokud jde o práci na DPP a DPČ, doručování a práci na dálku (homeoffice).
 • Co nového do těchto institutů přinese další novela zákoníku práce a co je jejím obsahem?
 • Jak budou fungovat valorizace minimální mzdy po zavedení automatického mechanismu?
 • Kdy a jak se zaměstnavatelé dozví výši minimální mzdy na další kalendářní rok?
 • Jak je konstruován tzv. zaručený plat?
 • Jak se přizpůsobit zrušení zaručené mzdy ve mzdové sféře? Rozbor možných scénářů a existujících rizik.
 • Jak efektivně pracovat s tzv. samo rozvrhováním pracovní doby zaměstnancem a jak omezit rizika z toho plynoucí?
 • Kdy se nadále vyplatí vypracovat tzv. rozvrh dovolené i po zrušení této povinnosti?
 • Změny v kolektivním vyjednávání a jak kolektivně vyjednávat po novele zákoníku práce upravující zásadu „povinné shody na jedné straně stolu“?
 • Jak nově určit, zda je pro zaměstnavatele závazná kolektivní smlouva vyššího stupně?
 • V případě zájmu účastníků lze věnovat pozornost rovněž problematice pracovní doby ve zdravotnictví.

 Mgr. Vladimír Horna

Lektor působí v rámci MPSV jako ředitel odboru pracovněprávní legislativy.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Seminář je zaměřen na veškeré změny, které se odehrají v zákoníku práce v 2. pololetí roku 2024 

Obsah semináře

 • Stručné připomenutí hlavních změn v poslední účinné novele zákoníku práce (zákon č. 281/2023 Sb.), zejména pokud jde o práci na DPP a DPČ, doručování a práci na dálku (homeoffice).
 • Co nového do těchto institutů přinese další novela zákoníku práce a co je jejím obsahem?
 • Jak budou fungovat valorizace minimální mzdy po zavedení automatického mechanismu?
 • Kdy a jak se zaměstnavatelé dozví výši minimální mzdy na další kalendářní rok?
 • Jak je konstruován tzv. zaručený plat?
 • Jak se přizpůsobit zrušení zaručené mzdy ve mzdové sféře? Rozbor možných scénářů a existujících rizik.
 • Jak efektivně pracovat s tzv. samo rozvrhováním pracovní doby zaměstnancem a jak omezit rizika z toho plynoucí?
 • Kdy se nadále vyplatí vypracovat tzv. rozvrh dovolené i po zrušení této povinnosti?
 • Změny v kolektivním vyjednávání a jak kolektivně vyjednávat po novele zákoníku práce upravující zásadu „povinné shody na jedné straně stolu“?
 • Jak nově určit, zda je pro zaměstnavatele závazná kolektivní smlouva vyššího stupně?
 • V případě zájmu účastníků lze věnovat pozornost rovněž problematice pracovní doby ve zdravotnictví.

 Mgr. Vladimír Horna

Lektor působí v rámci MPSV jako ředitel odboru pracovněprávní legislativy.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV

 Akreditováno MPSV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Seminář seznámí posluchače s připravovanou legislativní úpravou v zákoně o sociálních službách a s nově řešeným právním postavením sociálních pracovníků. Účastníci se seznámí s připravovanými zásadními změnami proti současnému stavu.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s připravovanými zásadními legislativními změnami v novele zákona o sociálních službách a v novém „profesním zákoně“ dopadajícími (nejen) na management v sociálních službách a veřejné správě.

Obsah semináře

 1. Legislativní změny v 1. novele zákona o sociálních službách (účinné k 1.1. 2024)
 2. Legislativní změny ve 2. novele zákona o sociálních službách (účinné od 1.1.2025)
 3. Nová legislativní úprava „profesního zákona“ – rozdíly proti stávající regulaci vyplývající ze současného znění zákona o sociálních službách

 PhDr. Martin Kocanda Ph.D.

Odborník v oblasti sociálních služeb, své znalosti čerpá nejen z bohaté praxe, ale i z ministerské úrovně, kde byl ředitelem odboru koncepce sociálních služeb a sociální práce na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV

 Akreditováno MPSV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Seminář seznámí posluchače s připravovanou legislativní úpravou v zákoně o sociálních službách a s nově řešeným právním postavením sociálních pracovníků. Účastníci se seznámí s připravovanými zásadními změnami proti současnému stavu.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s připravovanými zásadními legislativními změnami v novele zákona o sociálních službách a v novém „profesním zákoně“ dopadajícími (nejen) na management v sociálních službách a veřejné správě.

Obsah semináře

 1. Legislativní změny v 1. novele zákona o sociálních službách (účinné k 1.1. 2024)
 2. Legislativní změny ve 2. novele zákona o sociálních službách (účinné od 1.1.2025)
 3. Nová legislativní úprava „profesního zákona“ – rozdíly proti stávající regulaci vyplývající ze současného znění zákona o sociálních službách

 PhDr. Martin Kocanda Ph.D.

Odborník v oblasti sociálních služeb, své znalosti čerpá nejen z bohaté praxe, ale i z ministerské úrovně, kde byl ředitelem odboru koncepce sociálních služeb a sociální práce na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače se správním řádem jako se stěžejním právním předpisem pro procesní části českého správního práva optikou jeho jednotlivých ustanovení a názornými ukázkami jejich aplikace. Seminář je tedy veden tak, aby si jeho posluchač osvojil základní terminologii zákona, základní zásady činnosti správních orgánů a jednotlivé fáze správního řízení, které jsou dále rozebírány na praktických příkladech i s ohledem na aktuální metodická stanoviska a judikaturu.

Seminář je vhodný především pro začínající úředníky, neboť zásadní důraz se klade na vysvětlení zákona jako takového, jeho systematiky a pojmů, které obsahuje. Dále je však vhodný též pro středně pokročilé úředníky, neboť lektor rozvádí zákon na praktických příkladech a doprovází je související judikaturou.   

Obsah semináře

 • Působnost správního řádu
 • Základní zásady činnosti správních orgánů a jejich projekce
 • Správní řízení a správní orgán jako pojem
 • Věcná, místní a funkční příslušnost a jejich změny
 • Vedení řízení, jazyk, založení spisu, protokolace
 • Způsoby a pravidla při doručování
 • Účastníci řízení a jejich zástupci – práva a povinnosti
 • Lhůty a počítání času
 • Postup před zahájením řízení
 • Oficiózní řízení
 • Řízení o žádosti
 • Zajišťovací prostředky
 • Dokazování a důkazní prostředky
 • Rozhodnutí a jeho formy, včetně způsobu vyznačování doložky právní moci a jeho vykonatelnosti
 • Vady rozhodnutí a způsoby jejich odstranění
 • Odvolací řízení; řízení o rozkladu
 • Mimořádné opravné prostředky
 • Exekuce
 • Zvláštní ustanovení o správním řízení
 • Vyjádření, osvědčení a sdělení
 • Druhy veřejnoprávních smluv
 • Opatření obecné povahy
 • Stížnosti a způsoby jejich vyřizování

 Ing. Mgr. Jan Strakoš

Autor Praktického komentáře k zákonu o některých přestupcích a spoluautor několika dalších publikací v oblasti správního práva trestního. Aktivně se věnuje vzdělávací činnosti úředníků, strážníků, policistů a modernizaci státní správy, v rámci níž popularizuje především využívání chytrých technologií. Od roku 2020 působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače se správním řádem jako se stěžejním právním předpisem pro procesní části českého správního práva optikou jeho jednotlivých ustanovení a názornými ukázkami jejich aplikace. Seminář je tedy veden tak, aby si jeho posluchač osvojil základní terminologii zákona, základní zásady činnosti správních orgánů a jednotlivé fáze správního řízení, které jsou dále rozebírány na praktických příkladech i s ohledem na aktuální metodická stanoviska a judikaturu.

Seminář je vhodný především pro začínající úředníky, neboť zásadní důraz se klade na vysvětlení zákona jako takového, jeho systematiky a pojmů, které obsahuje. Dále je však vhodný též pro středně pokročilé úředníky, neboť lektor rozvádí zákon na praktických příkladech a doprovází je související judikaturou.   

Obsah semináře

 • Působnost správního řádu
 • Základní zásady činnosti správních orgánů a jejich projekce
 • Správní řízení a správní orgán jako pojem
 • Věcná, místní a funkční příslušnost a jejich změny
 • Vedení řízení, jazyk, založení spisu, protokolace
 • Způsoby a pravidla při doručování
 • Účastníci řízení a jejich zástupci – práva a povinnosti
 • Lhůty a počítání času
 • Postup před zahájením řízení
 • Oficiózní řízení
 • Řízení o žádosti
 • Zajišťovací prostředky
 • Dokazování a důkazní prostředky
 • Rozhodnutí a jeho formy, včetně způsobu vyznačování doložky právní moci a jeho vykonatelnosti
 • Vady rozhodnutí a způsoby jejich odstranění
 • Odvolací řízení; řízení o rozkladu
 • Mimořádné opravné prostředky
 • Exekuce
 • Zvláštní ustanovení o správním řízení
 • Vyjádření, osvědčení a sdělení
 • Druhy veřejnoprávních smluv
 • Opatření obecné povahy
 • Stížnosti a způsoby jejich vyřizování

 Ing. Mgr. Jan Strakoš

Autor Praktického komentáře k zákonu o některých přestupcích a spoluautor několika dalších publikací v oblasti správního práva trestního. Aktivně se věnuje vzdělávací činnosti úředníků, strážníků, policistů a modernizaci státní správy, v rámci níž popularizuje především využívání chytrých technologií. Od roku 2020 působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 990,-

 Pro členy SMO: 3 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s úpravou povolování staveb podle nového stavebního zákon, tj. zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění.

Obsah semináře

 1. Základní principy nové právní úpravy
 2. Nová soustava stavebních úřadů
 • MMR, MD, MPO
 • Dopravní a energetický stavební úřad
 • krajské stavební úřady
 • obecní stavební úřady
 • jiné stavební úřady

   3. Ochrana veřejných zájmů, principy vstupu dotčených orgánů

   4. Rozdělení staveb na drobné/jednoduché/vyhrazené/ostatní a

 • režim jejich povolování
 • příslušnost k jejich povolení
 • úlevy u některých druhů staveb

   5.  Průběh povolování stavebního/nestavebního záměru

 • úkony před zahájením řízení
 • průběh povolovacího řízení
 • rámcové povolení
 • zrychlené řízení

   6.  Řízení o užívání

 • kolaudační řízení
 • předčasné užívání a zkušební provoz
 • rekolaudace

   7.  Odstraňování staveb a terénních úprav, dodatečné povolení

 • řízení o povolení odstranění
 • řízení o nařízení odstranění
 • dodatečné povolení
 Mgr. Jana Machačková|JUDr. Vladimíra Sedláčková

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze

Od roku 1996 pracuje na Ministerstvu pro místní rozvoj – odbor územního plánování, odbor stavebního řádu

Spoluautorka stavebního zákona a jeho novel

Spoluautorka prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu

Lektorská činnost ve vzdělávacích institucích a agenturách

Publikace v odborných časopisech

Spoluautorka řady odborných publikací:

 • „Územní rozhodování a ohlašování“ (nakladatelství Linde 2007)
 • „Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, poznámky, vysvětlivky“ (nakladatelství ABF 2007)
 • „Stavební zákon – komentář“ (nakladatelství C.H.Beck 2008)

Vedoucí autorského kolektivu publikace:

 • „Stavení zákon – komentář“ (nakladatelství C.H.Beck 2013)
 • „Stavení zákon – komentář“ (nakladatelství C.H.Beck 2018)

Lektorka na kurzech zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu

Zkušební komisařka na zkouškách zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu.

Je členkou České společnosti pro stavební právo.

|

Bývalá dlouholetá ředitelka odboru stavebního řádu na MMR, kde se podílela na přípravě zákona o vyvlastnění, stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek. Jako členka autorského kolektivu spolupracovala na několika komentářích stavebního zákona a dlouhodobě publikuje v odborných časopisech. Je lektorkou a zkušební komisařkou pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Rovněž je členkou České společnosti pro stavební právo a v současné době se věnuje samostatné přednáškové činnosti.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 3 590,-

 Pro členy SMO: 3 090,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s úpravou povolování staveb podle nového stavebního zákon, tj. zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění.

Obsah semináře

 1. Základní principy nové právní úpravy
 2. Nová soustava stavebních úřadů
 • MMR, MD, MPO
 • Dopravní a energetický stavební úřad
 • krajské stavební úřady
 • obecní stavební úřady
 • jiné stavební úřady

   3. Ochrana veřejných zájmů, principy vstupu dotčených orgánů

   4. Rozdělení staveb na drobné/jednoduché/vyhrazené/ostatní a

 • režim jejich povolování
 • příslušnost k jejich povolení
 • úlevy u některých druhů staveb

   5.  Průběh povolování stavebního/nestavebního záměru

 • úkony před zahájením řízení
 • průběh povolovacího řízení
 • rámcové povolení
 • zrychlené řízení

   6.  Řízení o užívání

 • kolaudační řízení
 • předčasné užívání a zkušební provoz
 • rekolaudace

   7.  Odstraňování staveb a terénních úprav, dodatečné povolení

 • řízení o povolení odstranění
 • řízení o nařízení odstranění
 • dodatečné povolení

 Mgr. Jana Machačková|JUDr. Vladimíra Sedláčková

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze

Od roku 1996 pracuje na Ministerstvu pro místní rozvoj – odbor územního plánování, odbor stavebního řádu

Spoluautorka stavebního zákona a jeho novel

Spoluautorka prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu

Lektorská činnost ve vzdělávacích institucích a agenturách

Publikace v odborných časopisech

Spoluautorka řady odborných publikací:

 • „Územní rozhodování a ohlašování“ (nakladatelství Linde 2007)
 • „Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, poznámky, vysvětlivky“ (nakladatelství ABF 2007)
 • „Stavební zákon – komentář“ (nakladatelství C.H.Beck 2008)

Vedoucí autorského kolektivu publikace:

 • „Stavení zákon – komentář“ (nakladatelství C.H.Beck 2013)
 • „Stavení zákon – komentář“ (nakladatelství C.H.Beck 2018)

Lektorka na kurzech zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu

Zkušební komisařka na zkouškách zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu.

Je členkou České společnosti pro stavební právo.

|

Bývalá dlouholetá ředitelka odboru stavebního řádu na MMR, kde se podílela na přípravě zákona o vyvlastnění, stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek. Jako členka autorského kolektivu spolupracovala na několika komentářích stavebního zákona a dlouhodobě publikuje v odborných časopisech. Je lektorkou a zkušební komisařkou pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Rovněž je členkou České společnosti pro stavební právo a v současné době se věnuje samostatné přednáškové činnosti.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV

 Akreditováno MPSV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seminář si klade za cíl přiblížit posluchači oblast sociální služby a to jak v teoretické rovině, tak v praktických odpovědích.

Omezování svéprávnosti osoby, která pro své duševní onemocnění není schopna řešit záležitosti svého života, je v dnešní době poměrně diskutované téma.

Tito lidé nejsou schopni vést plnohodnotný běžný život. Často jsou poměrně konfliktní a svým jednáním se dovedli do těžkých životních situací (dluhy, bezdomovectví, přestupky, trestné činy atd.). Lze těmto lidem pomáhat? Jaké má veřejný opatrovník oprávnění a možnosti ovlivnit život opatrovance? Jak je nahlíženo na celkový institut opatrovnictví? Proč je vnímán spíše negativně? Proč opatrovníci „nemají zastání“ u svých nadřízených pracovníků?

Obsah semináře

 • Historie, právní podklad, proč se dostala "detence" do zákona o sociálních službách

Rozdíl mezi svéprávností a schopností se rozhodovat

 • Rozdíl mezi schopností sjednat a ukončit smlouvu osoby s rozumovou vyspělostí, svéprávností, bez svéprávnosti, omezené ve svéprávnosti, pod opatrovnictvím, bez opatrovníka, s plnou mocí, s rodinou.

Jednání se zájemcem

 • v zastoupení, s opatrovníkem, na základě plné moci, bez zastoupení
 • se souhlasem, bez souhlasu

Přijetí do služby

 • Jednání při přijetí do sociální služby, kdo za koho, kdy a co ujednává a podepisuje, kdy je platná smlouva a kdo si musí odpovědět "detenční" otázky. 
 • Jaké podklady musí mít osoba, která podepisuje smlouvu za někoho, kdo už není schopen říci "ANO, chci službu".
 • Jaké opatření musí udělat služba, když osoba do služby NECHCE.
 • Jaké opatření musí učinit opatrovník či pracovník obce s rozšířenou působností, když ten za koho podepisují smlouvu do služby NECHCE (nebo nevíme, zda chce/nechce)

Projevení vážně míněného nesouhlasu ve službě

 • Jak rozlišit souhlas od nesouhlasu? 
 • Jak rozlišit nesouhlas a projev nemoci, pruzení, odpor, negaci? 
 • Příklady z praxe.

Jak situaci s nesouhlasem řešit?

 • Rozdíly, když je osoba schopna jednat, když je pod opatrovnictvím a opatrovník chce/nechce situaci řešit, když zde není opatrovník? 
 • Jak může situaci řešit sám opatrovník, případně sám uživatel? 
 • Co hrozí rodině a opatrovníkovi při ne/řešení nesouhlasu?
 • Musí služba svolat komisi a rozhodnout o nesouhlasu?

Oznámení soudu, metodika

 • Od kdy běží lhůta? 
 • Co je podstatou oznámení? 
 • Jak dlouho vést evidenci? 
 • Jak případ popsat? 
 • Proč se musí oznamovat soudu? 
 • Co hrozí, když se soudu neoznámí? 
 • Může se k řízení vyjádřit i někdo jiný než služba (uživatel, zástupce, opatrovník, rodina, ombudsman, státní zástupce)? 
 • Dostupná metodika.

Trestněprávní rovina

 • Může být pracovník, opatrovník, rodinný příslušník, zařízení trestně stíhán/o? 
 • Jaká je odpovědnost zúčastněných?

Rozsudek soudu a opatření

 • Možnosti soudního rozhodnutí a přezkumu držení v zařízení? 
 • Jaké závěry soud může učinit, co z nich vyčíst a jak postupovat. 
 • Příklady z praxe.

Závěr

 • Rekapitulace obsahu programu, řízená diskuze, dotazování.

 Mgr. Radka Pešlová

Odbornice v sociálně-právní oblasti a opatrovnictví. Působila jako externí lektor na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených a jako vyučující na zkouškách odborné způsobilosti veřejného opatrovnictví. Zaměřuje se především na oblast výkonu opatrovnictví, sociální podpory, hmotnou nouzi, důchodovou a sociální reformu, odpovědnost sociálních pracovníků a další.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 14:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 490,-

 Pro členy SMO: 1 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah

1.      Transpoziční novelizace zákoníku práce

2.      Požadavky evropských směrnic a proces jejich naplnění

3.      Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele

4.      Právo zaměstnance  na odůvodnění nesouhlasného postupu zaměstnavatele

5.      Práce na dálku

6.      Zásadní změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr

7.      Omezení flexibility u zaměstnávání na dohody

8.      Elektronické uzavírání smluv

9.      Nové možnosti doručování písemností

10.  Skloubení osobního a pracovního života,

11.  Pracovní úlevy pečujících zaměstnanců, včetně návratů z rodičovské dovolené

12.  Řešení modelových praktických postupů a příkladů položených účastníky

13.  Diskuze

Na semináři se např. dozvíte, zda mohou být informace o datové schránce a e-mailu, včetně souhlasu se zasíláním písemností zaměstnancem, uvedeny např. v osobním dotazníku.

Nebo zda mají zaměstnanci na HO, kteří si rozvrhují pracovní dobu sami, nárok na příplatek za práci v noci nebo třeba o víkendu.

 
 prof. JUDr. Petr Hůrka Ph.D.

Profesor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je členem Legislativní rady vlády, vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy Univerzity a členem redakčních rad mnoha českých i mezinárodních odborných právnických časopisů. Působí jako zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech. Publikoval dosud více než 100 odborných statí a publikaci v národních i mezinárodních právnických titulech. Pravidelně se účastní odborných konferencí a diskuzních pořadů věnovaných pracovnímu právu a právu sociálního zabezpečení. Dříve působil jako náměstek pro legislativu Ministerstva práce a sociálních věcí, a jako náměstek pro státní službu na Ministerstvu vnitra. Bylo mu uděleno ocenění Právník roku 2018 za Pracovní právo.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 14:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 2 890,-

 Pro členy SMO: 2 390,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah

1.      Transpoziční novelizace zákoníku práce

2.      Požadavky evropských směrnic a proces jejich naplnění

3.      Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele

4.      Právo zaměstnance  na odůvodnění nesouhlasného postupu zaměstnavatele

5.      Práce na dálku

6.      Zásadní změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr

7.      Omezení flexibility u zaměstnávání na dohody

8.      Elektronické uzavírání smluv

9.      Nové možnosti doručování písemností

10.  Skloubení osobního a pracovního života,

11.  Pracovní úlevy pečujících zaměstnanců, včetně návratů z rodičovské dovolené

12.  Řešení modelových praktických postupů a příkladů položených účastníky

13.  Diskuze

Na semináři se např. dozvíte, zda mohou být informace o datové schránce a e-mailu, včetně souhlasu se zasíláním písemností zaměstnancem, uvedeny např. v osobním dotazníku.

Nebo zda mají zaměstnanci na HO, kteří si rozvrhují pracovní dobu sami, nárok na příplatek za práci v noci nebo třeba o víkendu.

 


 prof. JUDr. Petr Hůrka Ph.D.

Profesor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je členem Legislativní rady vlády, vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy Univerzity a členem redakčních rad mnoha českých i mezinárodních odborných právnických časopisů. Působí jako zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech. Publikoval dosud více než 100 odborných statí a publikaci v národních i mezinárodních právnických titulech. Pravidelně se účastní odborných konferencí a diskuzních pořadů věnovaných pracovnímu právu a právu sociálního zabezpečení. Dříve působil jako náměstek pro legislativu Ministerstva práce a sociálních věcí, a jako náměstek pro státní službu na Ministerstvu vnitra. Bylo mu uděleno ocenění Právník roku 2018 za Pracovní právo.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Na semináři bude podrobněji rozebrána novela soudního řádu správního, která zásadnějším způsobem reviduje pravidla řízení před správními soudy, od úprav obecné části, přes řízení o jednotlivých žalobách a návrzích, po změny v řízení o kasační stížnosti. Novela přináší největší změny soudního řádu správního od poslední velké novely tohoto předpisu z roku 2011. Očekává se, že nabude účinnosti nejpozději v roce 2025.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s předloženou novelou, která by měla po 22 letech účinnosti soudního řádu správního podstatným způsobem zasáhnout do základní procesní normy upravující postup ve správním soudnictví.

Obsah semináře

Seminář bude zaměřen zejména na tyto otázky:

 • Legislativní proces – aktuální stav a vyhlídky, účinnost novely
 • Změny v náležitostech podání a zastoupení účastníků řízení
 • Změny v postavení osob zúčastněných na řízení
 • Hlavní změny týkající se průběhu řízení – zejm. spojení a vyloučení věcí, doručování, dokazování a soudcovská koncentrace řízení
 • Hlavní změny v úpravě předběžných opatření
 • Změny v úpravě jednání, včetně možnosti rozhodnout bez jednání
 • Nová úprava rozhodnutí a vyhlašování rozsudku
 • Změny v otázce nákladů řízení, vč. nového opravného prostředku (autoremedury)
 • Úpravy institutu uspokojení navrhovatele
 • Změny v řízení o žalobě proti rozhodnutí
 • Změny v řízení o ochraně proti nečinnosti
 • Změny v řízení o ochraně před nezákonným zásahem
 • Změny v úpravě přezkumu opatření obecné povahy
 • Nové řízení o zrušení předpisu zájmové samosprávy (profesní komory a vysoké školy)
 • Změny v úpravě kasační stížnosti
 • Základní změny v otázkách organizace správních soudů – kompetence samosoudce X senát, posílení role předsedy senátu a členů senátu, role asistenta
 • Revize pravidel zásadního usnesení
 • Související úpravy dalších předpisů (správní řád, daňový řád, občanský soudní řád)
 JUDr. Anežka Janoušková Ph.D.

Lektorka působí jako vedoucí oddělení civilního práva procesního a správního soudnictví na odboru legislativním Ministerstva spravedlnosti a zároveň jako odborná asistentka na katedře občanského práva Právnické fakulty UK. Ve své profesní dráze se dlouhodobě věnuje procesnímu právu, na toto téma přednáší i publikuje odborné články.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Na semináři bude podrobněji rozebrána novela soudního řádu správního, která zásadnějším způsobem reviduje pravidla řízení před správními soudy, od úprav obecné části, přes řízení o jednotlivých žalobách a návrzích, po změny v řízení o kasační stížnosti. Novela přináší největší změny soudního řádu správního od poslední velké novely tohoto předpisu z roku 2011. Očekává se, že nabude účinnosti nejpozději v roce 2025.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s předloženou novelou, která by měla po 22 letech účinnosti soudního řádu správního podstatným způsobem zasáhnout do základní procesní normy upravující postup ve správním soudnictví.

Obsah semináře

Seminář bude zaměřen zejména na tyto otázky:

 • Legislativní proces – aktuální stav a vyhlídky, účinnost novely
 • Změny v náležitostech podání a zastoupení účastníků řízení
 • Změny v postavení osob zúčastněných na řízení
 • Hlavní změny týkající se průběhu řízení – zejm. spojení a vyloučení věcí, doručování, dokazování a soudcovská koncentrace řízení
 • Hlavní změny v úpravě předběžných opatření
 • Změny v úpravě jednání, včetně možnosti rozhodnout bez jednání
 • Nová úprava rozhodnutí a vyhlašování rozsudku
 • Změny v otázce nákladů řízení, vč. nového opravného prostředku (autoremedury)
 • Úpravy institutu uspokojení navrhovatele
 • Změny v řízení o žalobě proti rozhodnutí
 • Změny v řízení o ochraně proti nečinnosti
 • Změny v řízení o ochraně před nezákonným zásahem
 • Změny v úpravě přezkumu opatření obecné povahy
 • Nové řízení o zrušení předpisu zájmové samosprávy (profesní komory a vysoké školy)
 • Změny v úpravě kasační stížnosti
 • Základní změny v otázkách organizace správních soudů – kompetence samosoudce X senát, posílení role předsedy senátu a členů senátu, role asistenta
 • Revize pravidel zásadního usnesení
 • Související úpravy dalších předpisů (správní řád, daňový řád, občanský soudní řád)

 JUDr. Anežka Janoušková Ph.D.

Lektorka působí jako vedoucí oddělení civilního práva procesního a správního soudnictví na odboru legislativním Ministerstva spravedlnosti a zároveň jako odborná asistentka na katedře občanského práva Právnické fakulty UK. Ve své profesní dráze se dlouhodobě věnuje procesnímu právu, na toto téma přednáší i publikuje odborné články.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 11:00 (1490 hod)


 Cena on-line: 1 990,-

 Pro členy SMO: 1 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Prezentovat cílové skupině odpovědi na nejčastější otázky, které v těchto týdnech pokládají účastníci kurzů zaměřených na seznámení s novým stavebním zákonem. 
 • Upozornit účastníky webináře na problematická ustanovení nového stavebního práva. Naznačit možnosti, jak se s nimi vyrovnat.
 • Zodpovědět otázky účastníků týkající se nového stavebního práva (zaslané buď před webinářem písemně nebo položené přímo v rámci webináře).

Otázky prosím posílejte manažerovi KVB vzdělávání Mgr. Petru Kušovi na e-mail petr.kus@poradnaproobce.cz nejpozději 3 pracovní dny před webinářem. Odpovědi na takto zaslané otázky budou zařazeny do obsahu výuky.

 

 • Typické otázky pokládané účastníky kurzů (a odpovědi na ně).
 • Problematická (nejasná) ustanovení nového stavebního práva.
 • Odpovědi na otázky účastníků.

 


 Ing. Vladimíra Helebrantová

Absolventka Stavební fakulty Českého vysokého učení technického. Větší část své pracovní kariéry působila na stavebním úřadu, a to jak v prvostupňovém, tak i odvolacím, krátkou dobu také na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Lektorské činnosti zaměřené na stavební právo se věnuje od roku 2014. Spolupracuje s několika vzdělávacími agenturami. Je také lektorkou přípravných kurzů pro zkoušku zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění, a rovněž zkušební komisařkou pro tuto oblast. V roli zkušební komisařky působí i na České komoře autorizovaných inženýrů a techniků, kde zkouší uchazeče o autorizaci ze znalosti právních přepisů.

Je dlouholetou členkou České společnosti pro stavební právo,  kde vede její Sekci pro technické předpisy ve výstavbě. Svými články přispívá do bulletinu „Stavební právo“.

Ve vzdělávání dospělých vidí možnost předávat praktické zkušenosti, což považuje za jeden z nejlepších zdrojů informací.

Více informací a objednávka

On-line školení

 13:00 - 14:00 (0 hod)


 Cena on-line: 0,-

 Pro členy SMO: 0,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Seznámit účastníky webináře s on-line Poradnou pro obce, její strukturou, funkcionalitami (typy služeb) a principy využívání.
 • Pomoci klientům s orientací a vyhledáváním v databázi. 
 • Předvést Poradnu pro obce jako užitečný nástroj zastupitelů/úředníků při výkonu jejich funkce.
 • Usnadnit každodenní práci s předpisy v různých právních oblastech.

Webinář je určen zastupitelům, úředníkům, dalším zaměstnancům obcí, městysů, (statutárních) měst, případně dalším zájemcům o aktivní využívání služeb právní poradny.

 

 • Struktura a funkcionality Poradnyproobce.cz.
 • Principy využívání Poradnyproobce.cz.
 • Systém vyhledávání v databázi.  
 • Předvedení Poradnyproobce.cz na příkladu.
 • Jak správně položit dotaz, kdy a jak obdržím odpověď.
 • Jak službu objednat, kolik to stojí (cenové balíčky, paušál, kredity, …).
 • Vzájemné vazby Poradnyproobce.cz a KVB vzdělávání (např. bezplatný měsíční poradenský servis po kurzu). 

 


 JUDr. Mgr. Lukáš Váňa Ph.D.

Advokát, který se specializuje na právo územních samospráv a problematiku financování územních samosprávných celků. V letech 2001–2008 působil na pozici vedoucího právníka Svazu měst a obcí České republiky. V letech 2007–2010 byl členem pracovní komise (pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 1) Legislativní rady vlády České republiky, v současnosti je členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

Podílel se na řízení projektu financovaného z evropských strukturálních fondů a Svazem měst a obcí České republiky zaměřeného na právní poradenství obcím. Působil v realizačním týmu projektu Ministerstva vnitra k podpoře prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů. Dlouhodobě přednáší problematiku zákona o obcích. Mimo jiné publikační činnosti je spoluautorem respektované publikace „Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář. Praha: C. H. Beck, 2008“.

 

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Seminář seznámí posluchače s aplikační praxí v oblasti vydávání jednotného environmentálního stanoviska (JES) od 1.1.2024, Jedná se o nový nástroj procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí, zavedený zákonem č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku JES se vydává ve formě závazného stanoviska podle správního řádu, a to pro všechny záměry povolované podle stavebního zákona a dále pro záměry, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., a následně jsou povolovány v některém z navazujících řízení.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s novým institutem jednotného environmentálního stanoviska jako nástrojem procesní integrace v oblasti ochrany životního prostředí, jehož zavedením dochází je zjednodušení a zrychlení povolování záměrů, především stavebních, z hlediska jejich vlivů na životní prostředí.

Obsah semináře

 1. Úvod k zákonu o jednotném environmentálním stanovisku – účel, cíle, vývoj v rámci legislativního procesu
 2. JES ve vazbě na stavební zákon – představení hlavních změn v novém stavebním zákoně; koordinované závazné stanovisko; fikce; digitalizace; přechodné období
 3. Základní specifikace JES – okruh záměrů, pro něž se vydává; výčet dotčených zákonů a jednotlivých správních úkonů, namísto nichž se JES vydává; výjimky
 4. Výkon státní správy – orgány příslušné k vydávání JES; kompetence, vnitřní organizace
 5. Proces vydání JES

- žádost, předběžná konzultace, vyjadřování jiných správních orgánů

- lhůty, včetně fikce souhlasu, náležitosti, platnost, zveřejňování

- koordinované závazné stanovisko

- změna a přezkum JES

 1. Kontrola, nápravná opatření, přestupky
 2. Přechodná ustanovení a dopady přechodného období podle stavebního zákona
 3. Účast veřejnosti
 4. Změny ve složkových zákonech v oblasti životního prostředí – změny související se zavedením JES, změny vyplývající z nového stavebního zákona, nesouvisející novelizace

- zákon o ochraně přírody a krajiny

- zákon o posuzování vlivů na životní prostředí – společný proces EIA a JES

- zákon o geologických pracích

- zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

- lesní zákon

- vodní zákon

- zákon o ochraně ovzduší

- zákon o prevenci závažných havárií

- zákon o odpadech

- zákon o integrované prevenci

10. Diskuse


 Mgr. Pavel Chlíbek

Vrchní ministerský rada z legislativního odboru MŽP, právník a specialista na JES, spolutvůrce zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Seminář seznámí posluchače s aplikační praxí v oblasti vydávání jednotného environmentálního stanoviska (JES) od 1.1.2024, Jedná se o nový nástroj procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí, zavedený zákonem č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku JES se vydává ve formě závazného stanoviska podle správního řádu, a to pro všechny záměry povolované podle stavebního zákona a dále pro záměry, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., a následně jsou povolovány v některém z navazujících řízení.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s novým institutem jednotného environmentálního stanoviska jako nástrojem procesní integrace v oblasti ochrany životního prostředí, jehož zavedením dochází je zjednodušení a zrychlení povolování záměrů, především stavebních, z hlediska jejich vlivů na životní prostředí.

Obsah semináře

 1. Úvod k zákonu o jednotném environmentálním stanovisku – účel, cíle, vývoj v rámci legislativního procesu
 2. JES ve vazbě na stavební zákon – představení hlavních změn v novém stavebním zákoně; koordinované závazné stanovisko; fikce; digitalizace; přechodné období
 3. Základní specifikace JES – okruh záměrů, pro něž se vydává; výčet dotčených zákonů a jednotlivých správních úkonů, namísto nichž se JES vydává; výjimky
 4. Výkon státní správy – orgány příslušné k vydávání JES; kompetence, vnitřní organizace
 5. Proces vydání JES

- žádost, předběžná konzultace, vyjadřování jiných správních orgánů

- lhůty, včetně fikce souhlasu, náležitosti, platnost, zveřejňování

- koordinované závazné stanovisko

- změna a přezkum JES

 1. Kontrola, nápravná opatření, přestupky
 2. Přechodná ustanovení a dopady přechodného období podle stavebního zákona
 3. Účast veřejnosti
 4. Změny ve složkových zákonech v oblasti životního prostředí – změny související se zavedením JES, změny vyplývající z nového stavebního zákona, nesouvisející novelizace

- zákon o ochraně přírody a krajiny

- zákon o posuzování vlivů na životní prostředí – společný proces EIA a JES

- zákon o geologických pracích

- zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

- lesní zákon

- vodní zákon

- zákon o ochraně ovzduší

- zákon o prevenci závažných havárií

- zákon o odpadech

- zákon o integrované prevenci

10. Diskuse


 Mgr. Pavel Chlíbek

Vrchní ministerský rada z legislativního odboru MŽP, právník a specialista na JES, spolutvůrce zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Užívání staveb

 Seminář bude zaměřen na kolaudování staveb podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. Nový zákon nepřevzal žádné zjednodušující postupy, povede se vždy kolaudační řízení.  Nově jsou upraveny úkony před zahájením řízení. Pozornost bude věnována náležitostem žádosti, průběhu projednávání, kontrolní prohlídce stavby, náležitostem rozhodnutí. Účastníci budou dále upozorněni na speciální úpravu kolaudace pro určité druhy staveb podle zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury (dříve liniový zákon).

Seminář je určen zejména zaměstnancům obecních, městských a krajských stavebních úřadů. Seznámeni budou s rozdíly mezi úpravou podle starého a nového stavebního zákona. Nedílnou součástí semináře bude diskuse k tématu a odpovědi na dotazy účastníků.

 

Kolaudace

 • Přechodná ustanovení u kolaudace
 • Rozdělení staveb na drobné/jednoduché/    vyhrazené/ostatní
 • Stavby, které vyžadují kolaudaci
 • Úkony před zahájením řízení
 • Průběh kolaudačního řízení (náležitosti žádosti, účastníci řízení, posuzování žádosti, posouzení nepodstatných odchylek, závěrečná kontrolní prohlídka, náležitosti kolaudačního rozhodnutí, správní poplatek)
 • Stavby, které nevyžadují kolaudaci a povinnosti stavebníka s tím spojené
 • Speciální úprava kolaudace u určitých druhů staveb

 JUDr. Vladimíra Sedláčková

Bývalá dlouholetá ředitelka odboru stavebního řádu na MMR, kde se podílela na přípravě zákona o vyvlastnění, stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek. Jako členka autorského kolektivu spolupracovala na několika komentářích stavebního zákona a dlouhodobě publikuje v odborných časopisech. Je lektorkou a zkušební komisařkou pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Rovněž je členkou České společnosti pro stavební právo a v současné době se věnuje samostatné přednáškové činnosti.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 490,-

 Pro členy SMO: 1 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Užívání staveb

 Seminář bude zaměřen na kolaudování staveb podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. Nový zákon nepřevzal žádné zjednodušující postupy, povede se vždy kolaudační řízení.  Nově jsou upraveny úkony před zahájením řízení. Pozornost bude věnována náležitostem žádosti, průběhu projednávání, kontrolní prohlídce stavby, náležitostem rozhodnutí. Účastníci budou dále upozorněni na speciální úpravu kolaudace pro určité druhy staveb podle zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury (dříve liniový zákon).

Seminář je určen zejména zaměstnancům obecních, městských a krajských stavebních úřadů. Seznámeni budou s rozdíly mezi úpravou podle starého a nového stavebního zákona. Nedílnou součástí semináře bude diskuse k tématu a odpovědi na dotazy účastníků.

 

Kolaudace

 • Přechodná ustanovení u kolaudace
 • Rozdělení staveb na drobné/jednoduché/    vyhrazené/ostatní
 • Stavby, které vyžadují kolaudaci
 • Úkony před zahájením řízení
 • Průběh kolaudačního řízení (náležitosti žádosti, účastníci řízení, posuzování žádosti, posouzení nepodstatných odchylek, závěrečná kontrolní prohlídka, náležitosti kolaudačního rozhodnutí, správní poplatek)
 • Stavby, které nevyžadují kolaudaci a povinnosti stavebníka s tím spojené
 • Speciální úprava kolaudace u určitých druhů staveb

 JUDr. Vladimíra Sedláčková

Bývalá dlouholetá ředitelka odboru stavebního řádu na MMR, kde se podílela na přípravě zákona o vyvlastnění, stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek. Jako členka autorského kolektivu spolupracovala na několika komentářích stavebního zákona a dlouhodobě publikuje v odborných časopisech. Je lektorkou a zkušební komisařkou pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Rovněž je členkou České společnosti pro stavební právo a v současné době se věnuje samostatné přednáškové činnosti.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře:

Seznámení s novelizací právních předpisů upravujících spisovou službu účinnou od 1.1.2023, její aplikace v přechodném období roku 2024 a prohloubení znalostí spisové služby za účelem zajištění jejího úspěšného vedení v listinné či elektronické podobě a bezpečného zvládnutí podmínek pro úspěšné ukládání a vyřazování dokumentů v souladu s příslušnou archivní legislativou.

Obsah:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • Informace aktuální novelizaci platné archivní a související legislativě a dalších právních předpisech týkající se nakládání s dokumenty, odborné pojmy.
 • Zásady vedení spisové služby v listinné a elektronické podobě (příjem dokumentů, kontrola náležitostí dokumentů v digitální podobě, převody dokumentů z digitální do listinné podoby a naopak, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování dokumentů, užívání ověřovacích prvků, odesílání dokumentů).
 • Ukládání dokumentů v analogové a digitální podobě, spisovny, vyřazování dokumentů a výběr archiválií, průběh klasického i elektronického skartačního řízení a výběr archiválií mimo skartační řízení.
 • Spisový řád, spisový a skartační plán, metodická a kontrolní činnost státních archivů vůči původcům
 • Prováděcí předpisy k novele spisové služby v roce 2024
 • Aktuální informace k praxi i legislativnímu vývoji dle zájmů účastníků

 Mgr. Radek Pokorný

Státní oblastní archiv - vedoucí Oddělení archivní metodiky. Spoluautor: Slovníku moderní archivní terminologie, Základních pravidel pro zpracování archiválií.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře:

Seznámení s novelizací právních předpisů upravujících spisovou službu účinnou od 1.1.2023, její aplikace v přechodném období roku 2024 a prohloubení znalostí spisové služby za účelem zajištění jejího úspěšného vedení v listinné či elektronické podobě a bezpečného zvládnutí podmínek pro úspěšné ukládání a vyřazování dokumentů v souladu s příslušnou archivní legislativou.

Obsah:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • Informace aktuální novelizaci platné archivní a související legislativě a dalších právních předpisech týkající se nakládání s dokumenty, odborné pojmy.
 • Zásady vedení spisové služby v listinné a elektronické podobě (příjem dokumentů, kontrola náležitostí dokumentů v digitální podobě, převody dokumentů z digitální do listinné podoby a naopak, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování dokumentů, užívání ověřovacích prvků, odesílání dokumentů).
 • Ukládání dokumentů v analogové a digitální podobě, spisovny, vyřazování dokumentů a výběr archiválií, průběh klasického i elektronického skartačního řízení a výběr archiválií mimo skartační řízení.
 • Spisový řád, spisový a skartační plán, metodická a kontrolní činnost státních archivů vůči původcům
 • Prováděcí předpisy k novele spisové služby v roce 2024
 • Aktuální informace k praxi i legislativnímu vývoji dle zájmů účastníků
 Mgr. Radek Pokorný

Státní oblastní archiv - vedoucí Oddělení archivní metodiky. Spoluautor: Slovníku moderní archivní terminologie, Základních pravidel pro zpracování archiválií.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV

 Akreditováno MPSV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení s některými klíčovými oblastmi dotýkající se příbuzenské pěstounské péče s důrazem na situaci, kdy prarodiče jsou pěstouny vnoučat, u jejich rodičů však svou rodičovskou roli nezvládli.

Obsah semináře

Příbuzenská pěstounská péče je obecně specifická.  Pěstounská péče prarodičů má svá úskalí i kladné stránky:

-       Protektivní přístup dítěte i rodiny

-       Přesvědčení o svém přístupu na základě své zkušenosti

-       Nejistota zvládnutí nové role

-       Přehlížení některých faktorů výchovy rodičů dítěte

-       Kompenzace pocitů viny

-       Dilema „kontraindikace“

-       Finanční problémy

-       Zdravotní problémy

-       Přínos radosti

-       Udržení aktivity

-       Setrvání dítěte v rodinných vazbách

-       Stabilita dítěte

Role prarodičů často plní pro děti, v případě funkčních vztahů, zázemí pro poskytnutí sociální pomoci a podpory.

Role prarodiče a péče o vnoučata je součást prarodičovské identity a však může nastat konflikt s touto rolí v případě pěstounské péče.

Pro funkční roli prarodiče pěstouna je důležitá saturace klíčových potřeb. Takém můžeme hovořit o určité typologii prarodičů.

Svěření dítěte do péče prarodičů může nastat z různých důvodů, a to je také klíčový faktor pro průběh pěstounské péče.


 PhDr. David Beňák Ph.D. DiS.

Zkušený odborník v oblasti sociálního začleňování, věnující se také sociální a pedagogické práci. Expertně se věnuje tématu sociálního začleňování, integrace Romů, sociálně-právní ochraně a sociální pomoci, jak na úrovni obce jako vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tak i na úrovni ministerské.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV

 Akreditováno MPSV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení s některými klíčovými oblastmi dotýkající se příbuzenské pěstounské péče s důrazem na situaci, kdy prarodiče jsou pěstouny vnoučat, u jejich rodičů však svou rodičovskou roli nezvládli.

Obsah semináře

Příbuzenská pěstounská péče je obecně specifická.  Pěstounská péče prarodičů má svá úskalí i kladné stránky:

-       Protektivní přístup dítěte i rodiny

-       Přesvědčení o svém přístupu na základě své zkušenosti

-       Nejistota zvládnutí nové role

-       Přehlížení některých faktorů výchovy rodičů dítěte

-       Kompenzace pocitů viny

-       Dilema „kontraindikace“

-       Finanční problémy

-       Zdravotní problémy

-       Přínos radosti

-       Udržení aktivity

-       Setrvání dítěte v rodinných vazbách

-       Stabilita dítěte

Role prarodičů často plní pro děti, v případě funkčních vztahů, zázemí pro poskytnutí sociální pomoci a podpory.

Role prarodiče a péče o vnoučata je součást prarodičovské identity a však může nastat konflikt s touto rolí v případě pěstounské péče.

Pro funkční roli prarodiče pěstouna je důležitá saturace klíčových potřeb. Takém můžeme hovořit o určité typologii prarodičů.

Svěření dítěte do péče prarodičů může nastat z různých důvodů, a to je také klíčový faktor pro průběh pěstounské péče.


 PhDr. David Beňák Ph.D. DiS.

Zkušený odborník v oblasti sociálního začleňování, věnující se také sociální a pedagogické práci. Expertně se věnuje tématu sociálního začleňování, integrace Romů, sociálně-právní ochraně a sociální pomoci, jak na úrovni obce jako vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tak i na úrovni ministerské.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV

 Akreditováno MPSV


 Cena prezenční: 3 990,-

 Pro členy SMO: 3 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Účastníci kurzu budou teoreticky seznámeni se základními oblastmi problematiky péče o dítě v případě rozvodu či rozchodu rodičů v kontextu sociální práce s rodinou. Lektor se zaměří zejména na oblast výživného, střídavou péči a kolizního opatrovnictví; účastníci budou také seznámeni s vybranými nálezy Ústavního soudu k dané problematice. Společně s lektorem účastníci kurzu se zaměří na zlepšení, racionalizaci a případné zjednodušení pracovních činností a postupů sociálních pracovníků v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. 

Obsah:

 • neplnění vyživovací povinnosti, exekuce na řidičský průkaz, zásady vyživovacích povinností,..
 • vhodnost střídavé péče, úprava styku s oběma rodiči, místo přebírání dětí
 • kolizní opatrovnictví: možnosti zainteresovaných účastníků, předběžná opatření

 JUDr. Jaromír Jirsa

soudce Ústavního soudu

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV

 Akreditováno MPSV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Účastníci kurzu budou teoreticky seznámeni se základními oblastmi problematiky péče o dítě v případě rozvodu či rozchodu rodičů v kontextu sociální práce s rodinou. Lektor se zaměří zejména na oblast výživného, střídavou péči a kolizního opatrovnictví; účastníci budou také seznámeni s vybranými nálezy Ústavního soudu k dané problematice. Společně s lektorem účastníci kurzu se zaměří na zlepšení, racionalizaci a případné zjednodušení pracovních činností a postupů sociálních pracovníků v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. 

Obsah:

 • neplnění vyživovací povinnosti, exekuce na řidičský průkaz, zásady vyživovacích povinností,..
 • vhodnost střídavé péče, úprava styku s oběma rodiči, místo přebírání dětí
 • kolizní opatrovnictví: možnosti zainteresovaných účastníků, předběžná opatření

 JUDr. Jaromír Jirsa

soudce Ústavního soudu

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy silničního správního úřadu, dále pak starostům malých obcí, kteří nemají profesionální aparát a vykonávají uvedenou agendu osobně, a v neposlední řadě advokátům (popř. podnikovým právníkům), na něž se účastníci sporů o užívání cest nejčastěji obracejí. Během semináře bude upozorněno nejen na teoretický základ, ale budete informováni o aktuální judikatuře a příkladech z praxe.

Obsah semináře:

 1. Silniční správní úřad – vymezení, působnost, problémy
 2. Definice základních pojmů v oblasti silničního hospodářství, součásti a příslušenství pozemních komunikací
 3. Charakteristiky jednotlivých kategorií a tříd pozemních komunikací
 4. Účelové komunikace – definice, správní řízení.
 5. Rozhodování o zařazování pozemních komunikací
 6. Rozhodování o připojování pozemních komunikací a na pozemní komunikace
 7. Problematika autovraků
 8. Obecné užívání pozemních komunikací
 9. Zvláštní užívání pozemních komunikací
 10. Uzavírky a objížďky
 11. Rozhodování o pevných překážkách na pozemních komunikacích
 12. Nařízení obce o zpoplatněném parkování vozidel
 13. Nařízení obce o schůdnosti místních komunikacích a chodnících a vymezení neudržovaných úseků
 14. Sjízdnost a schůdnost pozemních komunikací
 15. Reklamní zařízení – definice, legální a nelegální RZ, proces odstranění
 16. Rozhodování o zrušení/zřízení železničního přejezdu
 17. Interakce pozemní komunikace s okolím – řešení škody způsobené stavem pozemní komunikace, řešení škody způsobené na pozemní komunikaci
 18. Diskuze, závěr

 Mgr. David Mazánek

Právník Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Dlouholetá praxe s rozhodováním v samostatné i přenesené působnosti v oblasti silničního hospodářství. Dlouholetá praxe v přednáškové i publikační činnosti.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy silničního správního úřadu, dále pak starostům malých obcí, kteří nemají profesionální aparát a vykonávají uvedenou agendu osobně, a v neposlední řadě advokátům (popř. podnikovým právníkům), na něž se účastníci sporů o užívání cest nejčastěji obracejí. Během semináře bude upozorněno nejen na teoretický základ, ale budete informováni o aktuální judikatuře a příkladech z praxe.

Obsah semináře:

 1. Silniční správní úřad – vymezení, působnost, problémy
 2. Definice základních pojmů v oblasti silničního hospodářství, součásti a příslušenství pozemních komunikací
 3. Charakteristiky jednotlivých kategorií a tříd pozemních komunikací
 4. Účelové komunikace – definice, správní řízení.
 5. Rozhodování o zařazování pozemních komunikací
 6. Rozhodování o připojování pozemních komunikací a na pozemní komunikace
 7. Problematika autovraků
 8. Obecné užívání pozemních komunikací
 9. Zvláštní užívání pozemních komunikací
 10. Uzavírky a objížďky
 11. Rozhodování o pevných překážkách na pozemních komunikacích
 12. Nařízení obce o zpoplatněném parkování vozidel
 13. Nařízení obce o schůdnosti místních komunikacích a chodnících a vymezení neudržovaných úseků
 14. Sjízdnost a schůdnost pozemních komunikací
 15. Reklamní zařízení – definice, legální a nelegální RZ, proces odstranění
 16. Rozhodování o zrušení/zřízení železničního přejezdu
 17. Interakce pozemní komunikace s okolím – řešení škody způsobené stavem pozemní komunikace, řešení škody způsobené na pozemní komunikaci
 18. Diskuze, závěr

 Mgr. David Mazánek

Právník Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Dlouholetá praxe s rozhodováním v samostatné i přenesené působnosti v oblasti silničního hospodářství. Dlouholetá praxe v přednáškové i publikační činnosti.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je podrobné rozebrání procesních postupů, jež realizuje správní orgán I. stupně při projednávání přestupků na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku. Kurz je koncipován jako průvodce procesní částí přestupkového zákona s přesahy do zákona o některých přestupcích, v rámci kterého lektor upozorňuje na nejčastější chyby a vhodnou judikaturu. Kurz je vhodný především pro úředníky působící v rámci obecních úřadů, osoby vykonávající činnost členů přestupkových komisí či strážníky obecní (městské) policie, ale i starosty přímo projednávající přestupky tohoto typu.     

Obsah semináře

1. Uvedení do problematiky

Ø  vymezení platné a účinné právní úpravy (SŘ x ZOP x ZNP)

2. Procesní úkony před zahájením řízení o přestupku

Ø  příprava podkladů pro řízení – postupy vůči jiným orgánům

Ø  odložení věci

3. Procesní úkony v rámci zahájeného řízení o přestupku

Ø  zkrácené řízení

Ø  klasické řízení o přestupku po vydání rozhodnutí

Ø  zvláštnosti řízení o přestupku se souhlasem

Ø  úkony vůči odvolacímu orgánu

4. Shrnutí poznatků, diskuse 


 Ing. Mgr. Jan Strakoš

Autor Praktického komentáře k zákonu o některých přestupcích a spoluautor několika dalších publikací v oblasti správního práva trestního. Aktivně se věnuje vzdělávací činnosti úředníků, strážníků, policistů a modernizaci státní správy, v rámci níž popularizuje především využívání chytrých technologií. Od roku 2020 působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cílem semináře je seznámit posluchače s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů a tím vytvořit správné podmínky pro aplikaci daného zákona v praxi. Upozornit na chystané změny a novinky v dané problematice.

Cílovou skupinou semináře jsou především úředníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností – vedoucí odborů a referenti odborů dopravy, dopravně-správních, správních či podobných, kteří se zabývají vydáváním řidičských průkazů a prací s nimi.

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

I. Základní informace v dané oblasti včetně aktuálních a plánovaných novinek

II. Způsobilosti:

 • zdravotní
 • psychická
 • odborná

III. Řidičské oprávnění:

 • udělení
 • rozšíření
 • pozastavení
 • pozbytí
 • odnětí
 • vzdání se

IV. Řidičské průkazy:

 • národní řidičský průkaz
 • mezinárodní řidičský průkaz
 • řidičské průkazy vydané členskými státy
 • řidičské průkazy vydané cizími státy

 Petra Shonová DiS.

Ministerstvo dopravy ČR – vrchní referent, odbor agend řidičů, dlouholetá zaměstnankyně. Podílí se na tvorbě legislativních předpisů v dopravě. Provádí lektorskou a zkušební činnost pro výkon správní činnosti při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cílem semináře je seznámit posluchače s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů a tím vytvořit správné podmínky pro aplikaci daného zákona v praxi. Upozornit na chystané změny a novinky v dané problematice.

Cílovou skupinou semináře jsou především úředníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností – vedoucí odborů a referenti odborů dopravy, dopravně-správních, správních či podobných, kteří se zabývají vydáváním řidičských průkazů a prací s nimi.

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

I. Základní informace v dané oblasti včetně aktuálních a plánovaných novinek

II. Způsobilosti:

 • zdravotní
 • psychická
 • odborná

III. Řidičské oprávnění:

 • udělení
 • rozšíření
 • pozastavení
 • pozbytí
 • odnětí
 • vzdání se

IV. Řidičské průkazy:

 • národní řidičský průkaz
 • mezinárodní řidičský průkaz
 • řidičské průkazy vydané členskými státy
 • řidičské průkazy vydané cizími státy

 Petra Shonová DiS.

Ministerstvo dopravy ČR – vrchní referent, odbor agend řidičů, dlouholetá zaměstnankyně. Podílí se na tvorbě legislativních předpisů v dopravě. Provádí lektorskou a zkušební činnost pro výkon správní činnosti při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je podrobné rozebrání procesních postupů, jež realizuje správní orgán I. stupně při projednávání přestupků na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku. Kurz je koncipován jako průvodce procesní částí přestupkového zákona s přesahy do zákona o některých přestupcích, v rámci kterého lektor upozorňuje na nejčastější chyby a vhodnou judikaturu. Kurz je vhodný především pro úředníky působící v rámci obecních úřadů, osoby vykonávající činnost členů přestupkových komisí či strážníky obecní (městské) policie, ale i starosty přímo projednávající přestupky tohoto typu.     

Obsah semináře

1. Uvedení do problematiky

Ø  vymezení platné a účinné právní úpravy (SŘ x ZOP x ZNP)

2. Procesní úkony před zahájením řízení o přestupku

Ø  příprava podkladů pro řízení – postupy vůči jiným orgánům

Ø  odložení věci

3. Procesní úkony v rámci zahájeného řízení o přestupku

Ø  zkrácené řízení

Ø  klasické řízení o přestupku po vydání rozhodnutí

Ø  zvláštnosti řízení o přestupku se souhlasem

Ø  úkony vůči odvolacímu orgánu

4. Shrnutí poznatků, diskuse 


 Ing. Mgr. Jan Strakoš

Autor Praktického komentáře k zákonu o některých přestupcích a spoluautor několika dalších publikací v oblasti správního práva trestního. Aktivně se věnuje vzdělávací činnosti úředníků, strážníků, policistů a modernizaci státní správy, v rámci níž popularizuje především využívání chytrých technologií. Od roku 2020 působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Více informací a objednávka

Hybridní školení (prezenční i on-line)

 09:00 - 14:00 (2490 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

 Cena prezenční: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: 11

Cíl školení

 • Seznámit účastníky výuky, jak postupovat při povolování záměrů podle nového stavebního zákona (kdy, kde, jak a kdo).
 • Vyjasnit, jaké požadavky budou posuzovány ze strany stavebního úřadu (např. soulad s územně plánovací dokumentací).
 • Nabídnout účastníkům komparativní pohled na starou a novou právní úpravu.

Kurz je určen úředníkům stavebních úřadů, ale nejen jim. Primárně cílí na osoby, které řeší fázi povolování záměrů (vč. stavebních) podle nového stavebního zákona. Předpokládá se, že účastníci tohoto kurzu mají alespoň základní znalost stávající právní úpravy a mají zájem o praktické seznámení s novým stavebním právem, jehož aplikovatelnost se neúprosně blíží. V rámci kurzu je zohledněna skutečnost, že podle nového stavebního zákona budou stavební úřady samy posuzovat soulad záměru s územně plánovací dokumentací.

 • Struktura stavební správy (přehled).
 • Územně plánovací dokumentace perspektivou povolování staveb (co je nutné vědět a řešit).
 • Stavební právo hmotné – požadavky na výstavbu (dle stávajícího návrhu prováděcích právních předpisů).
 • Stavební právo procesní – postup při povolování záměrů.
 • Užívání a odstraňování staveb.
 • Následky porušení povinností podle nového stavebního zákona.

 JUDr. Jan Brož Ph.D. | Ing. Renáta Pintová Králová

Vykonává advokátní praxi zaměřenou na oblast správního práva, v rámci které efektivně využívá svých důkladných teoretických znalostí získaných absolvovaným studiem v oboru „Správní právo a právo životního prostředí“ a díky své aktivní účasti na odborných konferencích po celé Evropě. Současně od absolvování studia práva působí v akademické sféře mj. i jako externí vyučující katedry práva Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

V rámci své specializace se intenzivně věnuje především veřejnému stavebnímu právu, územnímu plánování, právu životního prostředí, komunálnímu právu, dotacím a další veřejné podpoře, hernímu právu a správnímu trestání (a je též spoluautorem hojně citovaného komentáře k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Ve všech těchto oblastech též již několik let úspěšně zastupuje klienty jak před správními orgány, tak před správními soudy a Ústavním soudem.

Jan Brož je místopředsedou a členem Pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky, rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a rozkladové komise ministra zdravotnictví. Dále je členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

V rámci své legislativní praxe poskytuje klientům (a to jak z řad soukromého, tak veřejného sektoru) též odborné služby při tvorbě i připomínkování návrhů zákonů. Mezi nejvýznamnější zde patří rekodifikace (veřejného) stavebního práva, na které významně participuje kontinuálně již od roku 2018, a to včetně navazujících novelizací.


|

Absolventka oboru "Podnikání a řízení ve stavebnictví" na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

Pracovala na stavebním úřadu Magistrátu hlavního města Prahy. Spolupracovala na tvorbě nového stavebního zákona. Od roku 2007 poskytuje odborné konzultace v oblasti stavebního práva, mj. při přípravě prováděcích právních předpisů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Je členkou České společnosti pro stavební právo, členkou rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a zkušební komisařkou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Jako lektorka zajišťuje kurzy zaměřené na aplikaci stavebního zákona a příslušných prováděcích předpisů. V této oblasti také publikuje (např. v bulletinu Stavební právo).  


Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Stavební právo a ochrana životního prostředí jsou velmi úzce související materie. Ochrana životního prostředí je zájmem dotčeným při povolování staveb prakticky v každém případě, byť se samozřejmě míra tohoto dotčení velmi liší podle okolností konkrétního případu. Výše uvedené skutečnosti se promítají jak do procesních i hmotněprávních norem práva stavebního, tak do široké škály norem práva životního prostředí. To vše přináší celou řadu specifik při povolování staveb.

Cílem semináře je umožnit posluchačům porozumět výše uvedeným často složitým vazbám mezi povolování staveb a ochranou životního prostředí. Posluchači se seznámí s právními aspekty vztahu povolování staveb a ochrany životního prostředí a to zejména z pohledu nové právní úpravy stavebního zákona z roku 2021 a souvisejících předpisů, zejména tzv. změnového zákona (č. 284/2021 Sb.) a zákona o jednotném enviromentálním stanovisku. Reflektovány budou také novely vodního zákona a zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, které vstoupily v platnost v roce 2024. V rámci výkladu bude poukazováno také na nejdůležitější rozdíly mezi právní úpravou nového stavebního zákona a stavebního zákona z roku 2006. Posluchači budou seznámeni s jednotlivými nástroji ochrany životního prostředí při povolování staveb a se specifiky, které tyto nástroje přináší pro samotný povolovací proces.

V závěru semináře bude dán prostor pro diskuzi a pro připravované změny v právní úpravě, které jsou z hlediska tématu zásadní (návrh zákona o urychlení využívání energie z obnovitelných zdrojů).

Seminář je vhodný pro účastníky z řad veřejné správy (zejména ti, kteří působí na stavebních úřadech a na odborech ochrany životního prostředí) i z řad investorů (stavebníci, projektanti)

 

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-        Výstavba a veřejný zájem na ochraně životního prostředí – nástroje k jeho ochraně při povolování staveb

-        Hmotné právo stavební a enviromentální požadavky na výstavbu

-        Vybrané procesní aspekty řízení o povolení záměru (specifika řízení o povolení záměru z hlediska ochrany životního prostředí)

-        Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů

-        Závazné stanovisko a vyjádření

-        Koordinované závazné stanovisko, koordinované vyjádření

-        Fikce závazného stanoviska

-        Zásada kontinuity stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů se zaměřením na konkrétní příklady na úseku ochrany životní prostředí

-        Jednotné enviromentální závazné stanovisko a související změny právní úpravy

-        Ochrana přírody a povolování staveb (společné rozhodnutí)

-        Hmotně právní aspekty ochrany životního prostředí pro povolování staveb

-        (zejména ochrana zemědělského půdního, ochrana přírody, ochrana vod, ochrana ovzduší, ochrana lesa)

-        Posuzování vlivů na životní prostředí a povolování staveb

-        Význam zjišťovacího řízení pro povolování staveb

-        Závazné stanovisko EIA a možnost jeho integrace do jednotného enviromentálního závazného stanoviska

-        Související judikatura

-        Aktuální legislativní vývoj

-        Shrnutí možných procesních dopadů ochrany životního prostředí na povolování staveb a diskuse

Doporučená literatura:

Zákon č. 283/2021, stavební zákon, zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, zákon č. 148/2023 o jednotném environmentálním stanovisku, zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Lesní zákon. Vodní zákon. Zákon o odpadech. Zákon o ochraně ovzduší. Správní řád. Návrh zákona o urychlení využívání energie z obnovitelných zdrojů).


 doc. JUDr. Martina Franková Ph.D.

Dlouhodobě působí  a přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.  Vedle toho dlouhodobě působila jako vrchní ministerský rada  na Ministerstvu pro místní rozvoj (odbor stavebního řádu), v současné době působí jako vrchní ministerský v odboru legislativním Ministerstva životního prostředí. Je lektorkou a zkušební komisařkou v Institutu pro veřejnou správu Praha, členkou rozkladové komise Ministra životního prostředí. Dlouhodobě se zabývá stavebním právem, právem životního prostředí, pozemkovým právem a vzájemnými vazbami mezi těmito obory, je autorkou řady odborných publikací věnujících se výše uvedeným tématům. 

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Stavební právo a ochrana životního prostředí jsou velmi úzce související materie. Ochrana životního prostředí je zájmem dotčeným při povolování staveb prakticky v každém případě, byť se samozřejmě míra tohoto dotčení velmi liší podle okolností konkrétního případu. Výše uvedené skutečnosti se promítají jak do procesních i hmotněprávních norem práva stavebního, tak do široké škály norem práva životního prostředí. To vše přináší celou řadu specifik při povolování staveb.

Cílem semináře je umožnit posluchačům porozumět výše uvedeným často složitým vazbám mezi povolování staveb a ochranou životního prostředí. Posluchači se seznámí s právními aspekty vztahu povolování staveb a ochrany životního prostředí a to zejména z pohledu nové právní úpravy stavebního zákona z roku 2021 a souvisejících předpisů, zejména tzv. změnového zákona (č. 284/2021 Sb.) a zákona o jednotném enviromentálním stanovisku. Reflektovány budou také novely vodního zákona a zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, které vstoupily v platnost v roce 2024. V rámci výkladu bude poukazováno také na nejdůležitější rozdíly mezi právní úpravou nového stavebního zákona a stavebního zákona z roku 2006. Posluchači budou seznámeni s jednotlivými nástroji ochrany životního prostředí při povolování staveb a se specifiky, které tyto nástroje přináší pro samotný povolovací proces.

V závěru semináře bude dán prostor pro diskuzi a pro připravované změny v právní úpravě, které jsou z hlediska tématu zásadní (návrh zákona o urychlení využívání energie z obnovitelných zdrojů).

Seminář je vhodný pro účastníky z řad veřejné správy (zejména ti, kteří působí na stavebních úřadech a na odborech ochrany životního prostředí) i z řad investorů (stavebníci, projektanti)

 

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-        Výstavba a veřejný zájem na ochraně životního prostředí – nástroje k jeho ochraně při povolování staveb

-        Hmotné právo stavební a enviromentální požadavky na výstavbu

-        Vybrané procesní aspekty řízení o povolení záměru (specifika řízení o povolení záměru z hlediska ochrany životního prostředí)

-        Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů

-        Závazné stanovisko a vyjádření

-        Koordinované závazné stanovisko, koordinované vyjádření

-        Fikce závazného stanoviska

-        Zásada kontinuity stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů se zaměřením na konkrétní příklady na úseku ochrany životní prostředí

-        Jednotné enviromentální závazné stanovisko a související změny právní úpravy

-        Ochrana přírody a povolování staveb (společné rozhodnutí)

-        Hmotně právní aspekty ochrany životního prostředí pro povolování staveb

-        (zejména ochrana zemědělského půdního, ochrana přírody, ochrana vod, ochrana ovzduší, ochrana lesa)

-        Posuzování vlivů na životní prostředí a povolování staveb

-        Význam zjišťovacího řízení pro povolování staveb

-        Závazné stanovisko EIA a možnost jeho integrace do jednotného enviromentálního závazného stanoviska

-        Související judikatura

-        Aktuální legislativní vývoj

-        Shrnutí možných procesních dopadů ochrany životního prostředí na povolování staveb a diskuse

Doporučená literatura:

Zákon č. 283/2021, stavební zákon, zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, zákon č. 148/2023 o jednotném environmentálním stanovisku, zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Lesní zákon. Vodní zákon. Zákon o odpadech. Zákon o ochraně ovzduší. Správní řád. Návrh zákona o urychlení využívání energie z obnovitelných zdrojů).


 doc. JUDr. Martina Franková Ph.D.

Dlouhodobě působí  a přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.  Vedle toho dlouhodobě působila jako vrchní ministerský rada  na Ministerstvu pro místní rozvoj (odbor stavebního řádu), v současné době působí jako vrchní ministerský v odboru legislativním Ministerstva životního prostředí. Je lektorkou a zkušební komisařkou v Institutu pro veřejnou správu Praha, členkou rozkladové komise Ministra životního prostředí. Dlouhodobě se zabývá stavebním právem, právem životního prostředí, pozemkovým právem a vzájemnými vazbami mezi těmito obory, je autorkou řady odborných publikací věnujících se výše uvedeným tématům. 

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah semináře

 • Legislativní rámec v r.2023 i pro r.2024 – zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č.416/2004 Sb., změny u dotací poskytovaných Regionálními radami, nově pro příjemce těchto dotací – oprávnění provádět kontroly, změny v systému promíjení odvodů a sankcí od r. 2022
 • Informace o připravovaném zákonu o řízení a kontrole veřejných financí a předpokládané propojení s novým zákonem o účetnictví pro vybrané účetní jednotky
 • Roční zprávy v metodice MFČR, aktuální výklady, vzhledem ke struktuře roční zprávy nutno upravit programy příslušných kontrol
 • Informace MFČR a MVČR, metodická pomoc Centrální harmonizační jednotky – aktuální informace jak k provádění řídících kontrol, tak ke správnému vykázání dotací a k jejich kontrole
 • Zákon o finanční kontrole

        - vymezení pojmů

        - obecná formulace finanční kontroly

        - cíle finanční kontroly

        - organizační zajištění finanční kontroly

 • Veřejnosprávní kontrola

        - Zákon o kontrole

        - Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, změny v návaznosti na legislativu

        - VSK u zřízených p.o.

 • Vnitřní kontrolní systém

        - povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců

        - předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola

        - záznam o kontrole

        - praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky

        - příklad řídící kontroly u výdajů

        - příklad řídící kontroly u příjmů

 • Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky.
 • Změny předpisů, které už vedly k nedávné aktualizaci směrnic
 • informace o předpokládaných změnách předpisů, které mohou k aktualizaci vést – zejména konsolidační balíček s účinností již k 1.1.2024 a k 1.7.2024
 • Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost, Souhrnné informace o zjištěních uvedených v ročních zprávách a v informacích předaných MFČR
 • Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole.
 • Shrnutí, workshop, závěr

 Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah semináře

 • Legislativní rámec v r.2023 i pro r.2024 – zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č.416/2004 Sb., změny u dotací poskytovaných Regionálními radami, nově pro příjemce těchto dotací – oprávnění provádět kontroly, změny v systému promíjení odvodů a sankcí od r. 2022
 • Informace o připravovaném zákonu o řízení a kontrole veřejných financí a předpokládané propojení s novým zákonem o účetnictví pro vybrané účetní jednotky
 • Roční zprávy v metodice MFČR, aktuální výklady, vzhledem ke struktuře roční zprávy nutno upravit programy příslušných kontrol
 • Informace MFČR a MVČR, metodická pomoc Centrální harmonizační jednotky – aktuální informace jak k provádění řídících kontrol, tak ke správnému vykázání dotací a k jejich kontrole
 • Zákon o finanční kontrole

        - vymezení pojmů

        - obecná formulace finanční kontroly

        - cíle finanční kontroly

        - organizační zajištění finanční kontroly

 • Veřejnosprávní kontrola

        - Zákon o kontrole

        - Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, změny v návaznosti na legislativu

        - VSK u zřízených p.o.

 • Vnitřní kontrolní systém

        - povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců

        - předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola

        - záznam o kontrole

        - praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky

        - příklad řídící kontroly u výdajů

        - příklad řídící kontroly u příjmů

 • Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky.
 • Změny předpisů, které už vedly k nedávné aktualizaci směrnic
 • informace o předpokládaných změnách předpisů, které mohou k aktualizaci vést – zejména konsolidační balíček s účinností již k 1.1.2024 a k 1.7.2024
 • Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost, Souhrnné informace o zjištěních uvedených v ročních zprávách a v informacích předaných MFČR
 • Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole.
 • Shrnutí, workshop, závěr

 Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Přibližně 20–25 % zaměstnanců má zkušenosti s násilím na pracovišti. Rizikovými odvětvími jsou z tohoto pohledu zejména zdravotnictví, sociální a další veřejné služby, kde může k násilí docházet i od třetích osob. Šikana v nejrůznějších podobách již není aktuálním tématem pouze ve školách, ale i na pracovištích. Cílem semináře je naučit se šikanu rozpoznat v jejích nejrůznějších podobách, seznámit se s jejím průběhem a možnými důsledky pro všechny aktéry. Účastníci semináře se zorientují v možnostech, jak se šikany vyvarovat, budou schopni rozlišit 3 typy preventivních opatření na různých úrovních od organizace až po jednotlivce. Díky získaným znalostem by měli být schopni podpořit důstojné podmínky na svých pracovištích a případně pomoci sobě či svým kolegům.

Obsah semináře

 1. Šikana na pracovišti, vymezení pojmů, historický a výzkumný exkurz
 2. Znaky šikany, nejčastěji projevy šikany v praxi
 3. Aktéři šikany
 4. Projevy a psychosociální aspekty šikany
 5. Fáze a důsledky šikany
 6. Primární, sekundární a terciární prevence
 7. Obrana před šikanou a možnosti pomoci

 

Pro koho je kurz určen:

 • manažerům, případně personalistům, kterým může pomoci při rychlém odhalení a zastavení šikany
 • všem, kteří se chtějí o problematice něco blíže dozvědět a nechtějí před ní zavírat oči

 Mgr. et Mgr. Simona Vavrochová

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oborů pedagogika a psychologie. Následně působila jako učitelka policejní psychologie a deontologie na Střední policejní škole Ministerstva vnitra ČR. Řadu let zastávala významné pozice ve státní či veřejné správě, například pozici náměstkyně ředitelky pro pedagogiku v Institutu pro místní správu Praha, nebo funkci ředitelky odboru Podpory projektů na MPSV. Po celou svojí profesní kariéru aktivně působí jako lektorka vzdělávání dospělých se zaměřením na oblast soft skills, řadu let rovněž jako tutorka a zkušební komisařka pro oblast obecné části zvláštní odborné způsobilosti podle Zákona č. 312/2002 Sb. Aktuálně působí na pozici psychologa a koordinátora implementace vzdělávání managementu policie v oblasti měkkých manažerských dovedností na Policejním prezidiu Policie ČR.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout posluchačům komplexní vhled do problematiky poskytování informací o činnosti veřejné správy ve světle právní úpravy i aplikační praxe.

Cílová skupina:

Seminář přináší praktické informace jak představitelům orgánů a institucí vyřizujících žádosti o informace, tak i žadatelům o informace. Významnou cílovou skupinou jsou též advokáti, kteří v praxi poskytují právní služby jak povinným subjektům, tak žadatelům, popř. jsou sami žadateli o informace; vedle toho je pro advokáty důležitá i otázka možností autorskoprávní ochrany výstupů jejich právního poradenství při poskytování informací ze strany veřejné správy.

Posluchači budou informováni o aktuální novelizaci informačního zákona. Speciálně lze v této souvislosti upozornit na nově definovanou kategorii povinného subjektu – tzv. veřejný podnik, jakož i novou zvláštní úpravu poskytování informací v oblasti hospodářské soutěže; velké pozornosti se jistě bude těšit i nová právní úprava „věčného“ a dlouhodobě kontroverzního problému, kterým je poskytování informací o příjmech fyzických osob. V neposlední řadě bude pak pojednána i otázka zneužívání práva na informace, jež rovněž nalezla odraz v poslední novele informačního zákona.

Cílem semináře bude seznámit posluchače s problematikou informačního práva, tedy se základním obsahem a rozsahem informační povinnosti tak, jak vyplývá z právní úpravy zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a z předpisů souvisejících (oblast ochrany osobních údajů aj.). V neposlední řadě bude pak pojednána i otázka zneužívání práva na informace, jež rovněž nalezla odraz v poslední novele informačního zákona.

Jednotlivá témata budou probírána v následující základní osnově:

 1. Definování osob, jejichž platy a odměny se musejí zveřejňovat.
 2. Rozšíření povinných subjektů spadajících pod zákon č. 106.
 3. Rozšíření působnosti i na tzv. veřejné podniky v odvětvích dopravy a veřejných služeb a na organizace provádějící nebo financující výzkum.
 4. Výjimka z poskytování informací pro tzv. veřejné podniky a veřejné instituce, které jsou obchodní společností nebo národním podnikem v oblasti obchodního styku atd.
 5. Povinné subjekty (se zvláštním důrazem na veřejné instituce)
 6. Informace podléhající informační povinnosti 
 7. Procesní postup vyřizování žádostí o informace a obrana žadatelů o informace
 8. Meze informační svobody – zejména s ohledem na zákonnou ochranu osobních údajů
 9. Úhrada nákladů za vyřízení žádosti
 10. Diskuze, dotazy

 Mgr. Lukáš Rothanzl

Advokát a člen pracovní komise Legislativní rady vlády ČR, členem zvláštní rozkladové komise Ministerstva průmyslu a obchodu k zákonu č. 106/1999 Sb., zvláštní rozkladové komise při odboru 12 Ministerstva financí a zvláštní rozkladové komise Ministerstva financí k zákonu č. 106/1999 Sb. V minulosti působil jako právník Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, kde se věnoval metodické a aplikační činnosti spojené především se zákony o ÚSC a zákonem o svobodném přístupu k informacím.
Spoluautor velkého komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout posluchačům komplexní vhled do problematiky poskytování informací o činnosti veřejné správy ve světle právní úpravy i aplikační praxe.

Cílová skupina:

Seminář přináší praktické informace jak představitelům orgánů a institucí vyřizujících žádosti o informace, tak i žadatelům o informace. Významnou cílovou skupinou jsou též advokáti, kteří v praxi poskytují právní služby jak povinným subjektům, tak žadatelům, popř. jsou sami žadateli o informace; vedle toho je pro advokáty důležitá i otázka možností autorskoprávní ochrany výstupů jejich právního poradenství při poskytování informací ze strany veřejné správy.

Posluchači budou informováni o aktuální novelizaci informačního zákona. Speciálně lze v této souvislosti upozornit na nově definovanou kategorii povinného subjektu – tzv. veřejný podnik, jakož i novou zvláštní úpravu poskytování informací v oblasti hospodářské soutěže; velké pozornosti se jistě bude těšit i nová právní úprava „věčného“ a dlouhodobě kontroverzního problému, kterým je poskytování informací o příjmech fyzických osob. V neposlední řadě bude pak pojednána i otázka zneužívání práva na informace, jež rovněž nalezla odraz v poslední novele informačního zákona.

Cílem semináře bude seznámit posluchače s problematikou informačního práva, tedy se základním obsahem a rozsahem informační povinnosti tak, jak vyplývá z právní úpravy zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a z předpisů souvisejících (oblast ochrany osobních údajů aj.). V neposlední řadě bude pak pojednána i otázka zneužívání práva na informace, jež rovněž nalezla odraz v poslední novele informačního zákona.

Jednotlivá témata budou probírána v následující základní osnově:

 1. Povinné subjekty (se zvláštním důrazem na veřejné instituce)
 2. Informace podléhající informační povinnosti  
 3. Procesní postup vyřizování žádostí o informace a obrana žadatelů o informace
 4. Meze informační svobody – zejména s ohledem na zákonnou ochranu osobních údajů
 5. Úhrada nákladů za vyřízení žádosti
 6. Diskuze, dotazy

 Mgr. Lukáš Rothanzl

Advokát a člen pracovní komise Legislativní rady vlády ČR, členem zvláštní rozkladové komise Ministerstva průmyslu a obchodu k zákonu č. 106/1999 Sb., zvláštní rozkladové komise při odboru 12 Ministerstva financí a zvláštní rozkladové komise Ministerstva financí k zákonu č. 106/1999 Sb. V minulosti působil jako právník Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, kde se věnoval metodické a aplikační činnosti spojené především se zákony o ÚSC a zákonem o svobodném přístupu k informacím.
Spoluautor velkého komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Víte, při jakém typu kontroly se použije kontrolní řád a kdo je povinen se jím řídit? Odpověděli jste na obě otázky ano, ale potýkáte se ve své praxi s jeho uplatňováním? Pak přijďte na náš seminář k zákonu o kontrole vedený Ing. Tomášem Pöslem, který Vás seznámí nejen s důležitými hledisky právní úpravy, ale i praktickými aspekty kontroly, s nimiž se během své bohaté praxe setkal. Probrány budou kromě významných otázek, jakými jsou vymezení předmětu kontroly a její samotný průběh i dílčí problémy, s nimiž se v praxi setkáváme. Takovými okruhy jsou například možnost provádět úkony předcházející kontrole, problematika přizvaných osob, možnost opravy nesprávností, k nimž v průběhu kontroly nebo v protokolu o kontrole došlo a v neposlední řadě i otázka sankcí a jejich ukládání, ve vazbě na dosažení účelu kontroly (detailní obsah semináře viz. níže).

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou a praktickými aspekty realizace procesu kontroly dle zákona o kontrole (kontrolního řádu).

Obsah semináře

 • Působnost kontrolního řádu.
 • Kontrolní orgán, kontrolovaná osoba.
 • Kontrola a její předmět.
 • Úkony předcházející kontrole.
 • Pověření ke kontrole.
 • Průběh kontroly.
  • zahájení kontroly;
  • práva a povinnosti kontrolujícího;
  • práva a povinnosti kontrolované osoby;
  • další osoby účastné na kontrole (přizvané osoby, povinné osoby);
  • odebírání vzorků;
  • protokol o kontrole;
  • námitky a jejich vyřizování;
  • sankce za nerespektování procesních povinností při kontrole (přestupky);
  • ukončení kontroly;
 • Speciální úprava zvláštních institutů.
  • kontrola výkonu státní správy;
  • povinnost mlčenlivosti;
  • oprava neprávností a došetření věci;
  • nahlížení do spisu;
  • náklady kontroly;
  • převzetí kontroly nadřízeným orgánem;
  • spolupráce kontrolních orgánů;
  • zveřejňování informací o kontrolách;
  • plánování kontrol;
  • vztah ke správnímu řádu;
  • vzory úkonů, rozhodnutí a oznámení související s aplikací kontrolního řádu.

Kurz je určen všem pracovníkům, jejichž náplní práce je kontrolní činnost.


 Ing. Tomáš Pösl

Vedoucí oddělení kontroly MV ČR, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Odborník s dlouholetou praxí v oblasti odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků a v oblasti kontroly a dozoru veřejné správy.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Víte, při jakém typu kontroly se použije kontrolní řád a kdo je povinen se jím řídit? Odpověděli jste na obě otázky ano, ale potýkáte se ve své praxi s jeho uplatňováním? Pak přijďte na náš seminář k zákonu o kontrole vedený Ing. Tomášem Pöslem, který Vás seznámí nejen s důležitými hledisky právní úpravy, ale i praktickými aspekty kontroly, s nimiž se během své bohaté praxe setkal. Probrány budou kromě významných otázek, jakými jsou vymezení předmětu kontroly a její samotný průběh i dílčí problémy, s nimiž se v praxi setkáváme. Takovými okruhy jsou například možnost provádět úkony předcházející kontrole, problematika přizvaných osob, možnost opravy nesprávností, k nimž v průběhu kontroly nebo v protokolu o kontrole došlo a v neposlední řadě i otázka sankcí a jejich ukládání, ve vazbě na dosažení účelu kontroly (detailní obsah semináře viz. níže).

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou a praktickými aspekty realizace procesu kontroly dle zákona o kontrole (kontrolního řádu).

Obsah semináře

 • Působnost kontrolního řádu.
 • Kontrolní orgán, kontrolovaná osoba.
 • Kontrola a její předmět.
 • Úkony předcházející kontrole.
 • Pověření ke kontrole.
 • Průběh kontroly.
  • zahájení kontroly;
  • práva a povinnosti kontrolujícího;
  • práva a povinnosti kontrolované osoby;
  • další osoby účastné na kontrole (přizvané osoby, povinné osoby);
  • odebírání vzorků;
  • protokol o kontrole;
  • námitky a jejich vyřizování;
  • sankce za nerespektování procesních povinností při kontrole (přestupky);
  • ukončení kontroly;
 • Speciální úprava zvláštních institutů.
  • kontrola výkonu státní správy;
  • povinnost mlčenlivosti;
  • oprava neprávností a došetření věci;
  • nahlížení do spisu;
  • náklady kontroly;
  • převzetí kontroly nadřízeným orgánem;
  • spolupráce kontrolních orgánů;
  • zveřejňování informací o kontrolách;
  • plánování kontrol;
  • vztah ke správnímu řádu;
  • vzory úkonů, rozhodnutí a oznámení související s aplikací kontrolního řádu.

Kurz je určen všem pracovníkům, jejichž náplní práce je kontrolní činnost.


 Ing. Tomáš Pösl

Vedoucí oddělení kontroly MV ČR, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Odborník s dlouholetou praxí v oblasti odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků a v oblasti kontroly a dozoru veřejné správy.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Přibližně 20–25 % zaměstnanců má zkušenosti s násilím na pracovišti. Rizikovými odvětvími jsou z tohoto pohledu zejména zdravotnictví, sociální a další veřejné služby, kde může k násilí docházet i od třetích osob. Šikana v nejrůznějších podobách již není aktuálním tématem pouze ve školách, ale i na pracovištích. Cílem semináře je naučit se šikanu rozpoznat v jejích nejrůznějších podobách, seznámit se s jejím průběhem a možnými důsledky pro všechny aktéry. Účastníci semináře se zorientují v možnostech, jak se šikany vyvarovat, budou schopni rozlišit 3 typy preventivních opatření na různých úrovních od organizace až po jednotlivce. Díky získaným znalostem by měli být schopni podpořit důstojné podmínky na svých pracovištích a případně pomoci sobě či svým kolegům.

Obsah semináře

 1. Šikana na pracovišti, vymezení pojmů, historický a výzkumný exkurz
 2. Znaky šikany, nejčastěji projevy šikany v praxi
 3. Aktéři šikany
 4. Projevy a psychosociální aspekty šikany
 5. Fáze a důsledky šikany
 6. Primární, sekundární a terciární prevence
 7. Obrana před šikanou a možnosti pomoci

 

Pro koho je kurz určen:

 • manažerům, případně personalistům, kterým může pomoci při rychlém odhalení a zastavení šikany
 • všem, kteří se chtějí o problematice něco blíže dozvědět a nechtějí před ní zavírat oči

 Mgr. et Mgr. Simona Vavrochová

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oborů pedagogika a psychologie. Následně působila jako učitelka policejní psychologie a deontologie na Střední policejní škole Ministerstva vnitra ČR. Řadu let zastávala významné pozice ve státní či veřejné správě, například pozici náměstkyně ředitelky pro pedagogiku v Institutu pro místní správu Praha, nebo funkci ředitelky odboru Podpory projektů na MPSV. Po celou svojí profesní kariéru aktivně působí jako lektorka vzdělávání dospělých se zaměřením na oblast soft skills, řadu let rovněž jako tutorka a zkušební komisařka pro oblast obecné části zvláštní odborné způsobilosti podle Zákona č. 312/2002 Sb. Aktuálně působí na pozici psychologa a koordinátora implementace vzdělávání managementu policie v oblasti měkkých manažerských dovedností na Policejním prezidiu Policie ČR.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem je praktická aprobace o komplexním a uceleném přehledu odborné problematiky, metodických pravidlech
a praktických způsobech poskytování tuzemských
i evropských dotací, tj. o záměrech, žádostech, ale především o jejich ekonomickém a účetním obrazu, zahrnující vlastní účtování, vyúčtování a kontrolu v návaznosti na určená pravidla podmínek jejich ekonomického použití a využití v oblastech podnikatelské i neziskové sféry.

Obsah semináře

Součástí výkladu je identifikace možných druhů dotačních rizik, dotačních podvodů, jejich odhalování a způsobů řešení případných problémů s plněním podmínek použití dotačních prostředků. Nejedná se o prezentaci externích služeb dotačního managementu, nýbrž o prostý uživatelský
a controllingový pohled ze strany příjemce dotace  

Trestný čin dotačního podvodu a trestný čin poškozování finančních zájmů Evropské unie jsou aktuálně velmi rozšířenými způsoby páchání hospodářské trestné činnosti v oblasti nakládání a správy s poskytnutými dotačními finančními prostředky.

PROGRAM

 • identifikace a charakteristika pojmů oblasti dotací
 • možnosti, pravidla a způsoby poskytování tuzemských
  i evropských dotací
 • realizace, evidence, účtování a vypořádání přijatých dotačních prostředků u příjemce
 • kontrola, monitorovací zpráva a porušení rozpočtové kázně
 • obligatorní znaky ekonomické skutkové podstaty dotačního podvodu a druhy dotačních podvodů
 • praktické příklady možných druhů dotačních podvodů

Určeno:

Pro zaměstnance, vedoucí zaměstnance a manažery státní správy, veřejné správy, samosprávy i podnikatelského sektoru, kteří odpovídají za řízení a správu použití dotačních prostředků v dané organizaci.


 Ing. Václav Polok

Odborníkem v oblasti účetnictví, daní a dotací s dlouholetou odbornou a řídící praxí ve Finanční správě ČR a příspěvkové organizaci neziskového sektoru, soudním znalcem a přednášejícím pro MF ČR a Justiční akademii a vybraný externí hodnotitel dotačních programů EU- INTERREG CZ-SK.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem je praktická aprobace o komplexním a uceleném přehledu odborné problematiky, metodických pravidlech
a praktických způsobech poskytování tuzemských
i evropských dotací, tj. o záměrech, žádostech, ale především o jejich ekonomickém a účetním obrazu, zahrnující vlastní účtování, vyúčtování a kontrolu v návaznosti na určená pravidla podmínek jejich ekonomického použití a využití v oblastech podnikatelské i neziskové sféry.

Obsah semináře

Součástí výkladu je identifikace možných druhů dotačních rizik, dotačních podvodů, jejich odhalování a způsobů řešení případných problémů s plněním podmínek použití dotačních prostředků. Nejedná se o prezentaci externích služeb dotačního managementu, nýbrž o prostý uživatelský
a controllingový pohled ze strany příjemce dotace  

Trestný čin dotačního podvodu a trestný čin poškozování finančních zájmů Evropské unie jsou aktuálně velmi rozšířenými způsoby páchání hospodářské trestné činnosti v oblasti nakládání a správy s poskytnutými dotačními finančními prostředky.

PROGRAM

 • identifikace a charakteristika pojmů oblasti dotací
 • možnosti, pravidla a způsoby poskytování tuzemských
  i evropských dotací
 • realizace, evidence, účtování a vypořádání přijatých dotačních prostředků u příjemce
 • kontrola, monitorovací zpráva a porušení rozpočtové kázně
 • obligatorní znaky ekonomické skutkové podstaty dotačního podvodu a druhy dotačních podvodů
 • praktické příklady možných druhů dotačních podvodů

Určeno:

Pro zaměstnance, vedoucí zaměstnance a manažery státní správy, veřejné správy, samosprávy i podnikatelského sektoru, kteří odpovídají za řízení a správu použití dotačních prostředků v dané organizaci.


 Ing. Václav Polok

Odborníkem v oblasti účetnictví, daní a dotací s dlouholetou odbornou a řídící praxí ve Finanční správě ČR a příspěvkové organizaci neziskového sektoru, soudním znalcem a přednášejícím pro MF ČR a Justiční akademii a vybraný externí hodnotitel dotačních programů EU- INTERREG CZ-SK.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou držení zbraní v České republice, s právy a povinnostmi držitelů zbraní. Vedle důkladného seznámení se s doposud platným zákonem o zbraních je pozornost věnována i skutečnosti, že k 1. 1. 2026 dojde k jeho nahrazení zcela novým zákonem č. 90/2024 Sb. a tím dojde k celkové modernizaci zbraňového práva v ČR.

Předmětem semináře je dále zákon č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR a jeho přínosy.  Zvláštní důraz je kladen na přestupky v oblasti zbraní, které jsou probírány prostřednictvím praktických příkladů.

Obsah semináře

  • Aktuální informace o fungování zákona o zbraních a dalších relevantních předpisů v oblasti zbraní.
  • Změny zbraňového práva, které budou účinné od 1. 1. 2026.
  • Rozsah působnosti a přínosy zákona č. 14/2021 Sb. o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR a jeho provazba na zákon o zbraních
  • Struktura zákona o zbraních, základní pojmy a orientace v normě.
  • Jednotlivé kategorie zbraní – možnosti jejich držení.
  • Skupiny zbrojních průkazů – rozsah oprávnění jejich držitelů.
  • Práva a povinnosti držitelů zbraní.
  • Zabezpečení zbraní.
  • Zbraně a základní životní situace – úmrtí, dědění zbraně, nálezy zbraní, svěření zbraně, cestování se zbraní.
  • Přestupky podle zákona o zbraních a nadstavbového zákona – modelové případy, způsoby jejich řešení, právní kvalifikace, postup správních orgánů.

Určeno

Všem subjektům veřejné správy i soukromého sektoru, kterých se bezprostředně dotýká problematika zákona o zbraních, zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR a jejich aplikační praxe.


 Mgr. Milena Bačkovská

Vedoucí oddělení obecní policie, zbraní, dopravního inženýrství a SBS Ministerstva vnitra ČR, Odbor bezpečnostní politiky. Věnuje se primárně otázkám zbraňového práva.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou držení zbraní v České republice, s právy a povinnostmi držitelů zbraní. Vedle důkladného seznámení se s doposud platným zákonem o zbraních je pozornost věnována i skutečnosti, že k 1. 1. 2026 dojde k jeho nahrazení zcela novým zákonem č. 90/2024 Sb. a tím dojde k celkové modernizaci zbraňového práva v ČR.

Předmětem semináře je dále zákon č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR a jeho přínosy.  Zvláštní důraz je kladen na přestupky v oblasti zbraní, které jsou probírány prostřednictvím praktických příkladů.

Obsah semináře

  • Aktuální informace o fungování zákona o zbraních a dalších relevantních předpisů v oblasti zbraní.
  • Změny zbraňového práva, které budou účinné od 1. 1. 2026.
  • Rozsah působnosti a přínosy zákona č. 14/2021 Sb. o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR a jeho provazba na zákon o zbraních
  • Struktura zákona o zbraních, základní pojmy a orientace v normě.
  • Jednotlivé kategorie zbraní – možnosti jejich držení.
  • Skupiny zbrojních průkazů – rozsah oprávnění jejich držitelů.
  • Práva a povinnosti držitelů zbraní.
  • Zabezpečení zbraní.
  • Zbraně a základní životní situace – úmrtí, dědění zbraně, nálezy zbraní, svěření zbraně, cestování se zbraní.
  • Přestupky podle zákona o zbraních a nadstavbového zákona – modelové případy, způsoby jejich řešení, právní kvalifikace, postup správních orgánů.

Určeno

Všem subjektům veřejné správy i soukromého sektoru, kterých se bezprostředně dotýká problematika zákona o zbraních, zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR a jejich aplikační praxe.
 Mgr. Milena Bačkovská

Vedoucí oddělení obecní policie, zbraní, dopravního inženýrství a SBS Ministerstva vnitra ČR, Odbor bezpečnostní politiky. Věnuje se primárně otázkám zbraňového práva.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MPSV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Každé dítě prochází ve svém vývoji určitými krizovými obdobími.

 

Která období lze považovat za krizová ve vývoji dítěte a dospívajícího?

Jak reagovat na problémy dětí a dospívajících a jakou formou je pomoci řešit?

Co je podstatné pro vývoj dítěte v jednotlivých vývojových fázích?

Co především formuje dítě v jeho vývoji?Možnosti prevence a intervence ze strany jednotlivých dospělých i společnosti jako celku

Cíl semináře

Cílem je seznámit pracovníky OSPOD, speciální pedagogy, výchovné poradce, učitele MŠ i ZŠ, ředitele dětských domovů, logopedy, pediatry, opatrovnické soudce a další zájemce, kteří s dětmi a dospívajícími pracují, s vybranými otázkami vývojové psychologie.

Vzhledem k zaměření posluchačů bude v celém programu věnována pozornost otázkám deprivace a traumatizace a možnostem jejich reparace.

S respektem k časovým možnostem bude probíráno:

 • Subdeprivace ve vlastní biologické rodině
 • Instituce a její výchovné možnosti a omezení v předškolním věku
 • Význam rodiny pro dítě a dospívajícího
 • Co je resilience a vulnerabilita dítěte
 • Děti a rozvody
 • Střídavá péče a možná rizika 
 • Náhradní rodinná a institucionální péče o dítě a její úskalí
 • Prevence aneb výchova k manželství a rodičovství na školách

 Obsah semináře

Obecný úvod k vývoji dítěte

Socioemocionální vývoj dítěte a jeho počátky

 • Nové poznatky o prenatálním vývoji dítěte a jeho významu pro další psychický vývoj dítěte
 • Mateřská senzitivní perioda a protó-sociální chování novorozence
 • Osobnost novorozence, kojence a batolete
 • Význam pouta (attachment) mezi matkou a dítětem
 • Specifika otcovské a mateřské role pro zdravý vývoj dítěte

 

Předškolní dítě a jeho svět

 • Osobnost předškolního dítěte
 • Formování identity dítěte
 • Dětská hra a její význam
 • Předřečový a řečový vývoj dítěte
 • Problematika bilingvních rodin
 • Dlouhodobá, střednědobá a krátkodobá příprava dítěte na nástup do školy

 

 

Nástup dítěte do školy

 • Problematika školní zralosti
 • Adaptace dítěte na školu a adaptační obtíže
 • Domácí příprava na školu se začínajícím školákem
 • Možnosti posílení součinnosti mezi školou jako vzdělávací institucí, rodiči a dítětem
 • Osobnost dítěte mladšího školního věku

 

Biopsychosociální aspekty dospívání

 • Osobnost pubescenta
 • Hledání vlastní identity
 • Význam vrstevnické skupiny
 • Mezigenerační konflikty
 • Adolescentní moratorium
 • Růst zájmu o sexualitu
 • Volba partnera
 • Volba profesní orientace
 • Období sociální patologie

 

Psychická deprivace a traumatizace dítěte

Vzhledem k zaměření posluchačů bude v celém programu věnována pozornost otázkám deprivace a traumatizace a možnostem jejich reparace.

S respektem k časovým možnostem bude probíráno:

 • Subdeprivace ve vlastní biologické rodině
 • Instituce a její výchovné možnosti a omezení v předškolním věku
 • Význam rodiny pro dítě a dospívajícího
 • Co je resilience a vulnerabilita dítěte
 • Děti a rozvody
 • Střídavá péče a možná rizika  
 • Náhradní rodinná a institucionální péče o dítě a její úskalí
 • Prevence aneb výchova k manželství a rodičovství na školách

 

Kazuistiky a diskuse

Každá část programu bude doplněna diskusí, konkrétními případy lektora i účastníků kurzu a odkazy na odbornou literaturu a jejími ukázkami.


 Prof. PhDr. Lenka Šulová CSc.

Významná česká psycholožka v oboru vývojové a sociální psychologie. Autorka řady odborných publikací nejen v souvislosti s raným vývojem dítěte, ale také se zaměřením na rodinné vztahy a vývoj dítěte v nich. Hostující profesorka na univerzitě v Toulouse; členka České a moravské psychologické společnosti; předsedkyně rady Nadace profesora Matějčka, členka vědeckých výborů v ČR i v zahraničí, psycholožka s dlouholetou vlastní praxí.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MPSV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Každé dítě prochází ve svém vývoji určitými krizovými obdobími.

 

Která období lze považovat za krizová ve vývoji dítěte a dospívajícího?

Jak reagovat na problémy dětí a dospívajících a jakou formou je pomoci řešit?

Co je podstatné pro vývoj dítěte v jednotlivých vývojových fázích?

Co především formuje dítě v jeho vývoji?Možnosti prevence a intervence ze strany jednotlivých dospělých i společnosti jako celku

Cíl semináře

Cílem je seznámit pracovníky OSPOD, speciální pedagogy, výchovné poradce, učitele MŠ i ZŠ, ředitele dětských domovů, logopedy, pediatry, opatrovnické soudce a další zájemce, kteří s dětmi a dospívajícími pracují, s vybranými otázkami vývojové psychologie.

Vzhledem k zaměření posluchačů bude v celém programu věnována pozornost otázkám deprivace a traumatizace a možnostem jejich reparace.

S respektem k časovým možnostem bude probíráno:

 • Subdeprivace ve vlastní biologické rodině
 • Instituce a její výchovné možnosti a omezení v předškolním věku
 • Význam rodiny pro dítě a dospívajícího
 • Co je resilience a vulnerabilita dítěte
 • Děti a rozvody
 • Střídavá péče a možná rizika 
 • Náhradní rodinná a institucionální péče o dítě a její úskalí
 • Prevence aneb výchova k manželství a rodičovství na školách

 Obsah semináře

Obecný úvod k vývoji dítěte

Socioemocionální vývoj dítěte a jeho počátky

 • Nové poznatky o prenatálním vývoji dítěte a jeho významu pro další psychický vývoj dítěte
 • Mateřská senzitivní perioda a protó-sociální chování novorozence
 • Osobnost novorozence, kojence a batolete
 • Význam pouta (attachment) mezi matkou a dítětem
 • Specifika otcovské a mateřské role pro zdravý vývoj dítěte

 

Předškolní dítě a jeho svět

 • Osobnost předškolního dítěte
 • Formování identity dítěte
 • Dětská hra a její význam
 • Předřečový a řečový vývoj dítěte
 • Problematika bilingvních rodin
 • Dlouhodobá, střednědobá a krátkodobá příprava dítěte na nástup do školy

 

 

Nástup dítěte do školy

 • Problematika školní zralosti
 • Adaptace dítěte na školu a adaptační obtíže
 • Domácí příprava na školu se začínajícím školákem
 • Možnosti posílení součinnosti mezi školou jako vzdělávací institucí, rodiči a dítětem
 • Osobnost dítěte mladšího školního věku

 

Biopsychosociální aspekty dospívání

 • Osobnost pubescenta
 • Hledání vlastní identity
 • Význam vrstevnické skupiny
 • Mezigenerační konflikty
 • Adolescentní moratorium
 • Růst zájmu o sexualitu
 • Volba partnera
 • Volba profesní orientace
 • Období sociální patologie

 

Psychická deprivace a traumatizace dítěte

Vzhledem k zaměření posluchačů bude v celém programu věnována pozornost otázkám deprivace a traumatizace a možnostem jejich reparace.

S respektem k časovým možnostem bude probíráno:

 • Subdeprivace ve vlastní biologické rodině
 • Instituce a její výchovné možnosti a omezení v předškolním věku
 • Význam rodiny pro dítě a dospívajícího
 • Co je resilience a vulnerabilita dítěte
 • Děti a rozvody
 • Střídavá péče a možná rizika  
 • Náhradní rodinná a institucionální péče o dítě a její úskalí
 • Prevence aneb výchova k manželství a rodičovství na školách

 

Kazuistiky a diskuse

Každá část programu bude doplněna diskusí, konkrétními případy lektora i účastníků kurzu a odkazy na odbornou literaturu a jejími ukázkami.


 Prof. PhDr. Lenka Šulová CSc.

Významná česká psycholožka v oboru vývojové a sociální psychologie. Autorka řady odborných publikací nejen v souvislosti s raným vývojem dítěte, ale také se zaměřením na rodinné vztahy a vývoj dítěte v nich. Hostující profesorka na univerzitě v Toulouse; členka České a moravské psychologické společnosti; předsedkyně rady Nadace profesora Matějčka, členka vědeckých výborů v ČR i v zahraničí, psycholožka s dlouholetou vlastní praxí.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Seminář představí právní úpravu a praxi památkové péče, zaměří se na aktuální znění zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a jeho vztah ke stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb. Ústředním tématem semináře je péče státu o kulturní památky zahrnující správní úkony orgánů státní památkové péče i stavebních úřadů a odbornou činnost Národního památkového ústavu. Zvláštní pozornost je věnována správním řízením, problematice dotčených orgánů a institutu závazného stanoviska.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou a praxí památkové péče, představit aktuální znění zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a jeho vztah ke stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb.

Obsah semináře

1.    Památková péče a související právní předpisy

2.    Zákon o státní památkové péči a jeho vztah ke stavebnímu zákonu

·        Účel právní úpravy a základní pojmy

·        Organizace a výkon veřejné správy

3.    Ochrana zájmů státní památkové péče

·        Územní plánování

·        Stavební řád

4.    Péče o kulturní památky

5.    Povolovací řízení orgánů státní památkové péče a stavebních úřadů

·        Obnova kulturních památek

·        Práce na nemovitostech v památkových rezervacích, památkových zónách a ochranných pásmech

·        Drobné a jednoduché stavby

·        Rozhodnutí a závazná stanoviska, lhůty pro jejich vydání

6.    Odvolací a přezkumná řízení


 PaedDr. Lenka Svobodová

Metodik státní památkové péče právního oddělení generálního ředitelství Národního památkového ústavu a vysokoškolský pedagog.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 2 890,-

 Pro členy SMO: 2 390,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah semináře

Seminář bude zaměřen na praktické poznatky (jak v z hlediska akademického, tak z hlediska advokátní praxe) s aplikací novely zákoníku práce, jíž bylo reagováno na směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, a dále na změny pracovněprávní úpravy, včetně právní úpravy zaměstnanosti, které nebyly účinnosti před koncem roku 2023, resp. k 1. lednu 2024.

Konkrétně bude pozornost věnována právní úpravě:

 • doručování a elektronickému uzavírání smluv v pracovněprávních vztazích;
 • dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr;
 • výkonu práce na dálku;
 • pracovní doby a doby odpočinku;
 • zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců;
 • rodičovské dovolené;
 • ručení za mzdy poddodavatelů ve stavebnictví;
 • nelegální práce;
 • agenturního zaměstnávání a zaměstnanosti.

Závěrem bude poukázáno na aktuálně připravovanou či schvalovanou změnovou právní úpravu pracovněprávních vztahů.


 doc.JUDr. Jakub Morávek Ph.D.

Působí jako docent na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy a jako vedoucí katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Vedle toho je též aktivním advokátem se zaměřením zejména na právo pracovní, občanské a správní, včetně ochrany osobních údajů. V letech 2010–2012 působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů, aktuálně je členem jeho rozkladové komise. Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací, včetně komentářů k zákoníku práce, článků v odborných periodicích a  příspěvků v konferenčních sbornících Je úspěšným řešitelem a spoluřešitelem několika grantových projektů. Působí jako místopředseda České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, jako předseda sekce pro pracovní právo expertního orgánu České advokátní komory, soudcem kárného senátu Nejvyššího správního soudu a členem pracovní komise Legislativní rady Vlády. 

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 490,-

 Pro členy SMO: 1 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah semináře

Seminář bude zaměřen na praktické poznatky (jak v z hlediska akademického, tak z hlediska advokátní praxe) s aplikací novely zákoníku práce, jíž bylo reagováno na směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, a dále na změny pracovněprávní úpravy, včetně právní úpravy zaměstnanosti, které nebyly účinnosti před koncem roku 2023, resp. k 1. lednu 2024.

Konkrétně bude pozornost věnována právní úpravě:

 • doručování a elektronickému uzavírání smluv v pracovněprávních vztazích;
 • dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr;
 • výkonu práce na dálku;
 • pracovní doby a doby odpočinku;
 • zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců;
 • rodičovské dovolené;
 • ručení za mzdy poddodavatelů ve stavebnictví;
 • nelegální práce;
 • agenturního zaměstnávání a zaměstnanosti.

Závěrem bude poukázáno na aktuálně připravovanou či schvalovanou změnovou právní úpravu pracovněprávních vztahů.


 doc.JUDr. Jakub Morávek Ph.D.

Působí jako docent na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy a jako vedoucí katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Vedle toho je též aktivním advokátem se zaměřením zejména na právo pracovní, občanské a správní, včetně ochrany osobních údajů. V letech 2010–2012 působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů, aktuálně je členem jeho rozkladové komise. Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací, včetně komentářů k zákoníku práce, článků v odborných periodicích a  příspěvků v konferenčních sbornících Je úspěšným řešitelem a spoluřešitelem několika grantových projektů. Působí jako místopředseda České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, jako předseda sekce pro pracovní právo expertního orgánu České advokátní komory, soudcem kárného senátu Nejvyššího správního soudu a členem pracovní komise Legislativní rady Vlády. 

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit posluchače s problematikou právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku v zákoníku práce se zvláštním důrazem na problematiku pružné pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovosti a noční práce a s vazbou této právní úpravy na další právní instituty, se kterými je nedílně provázána (práce na dálku, dovolená, překážky v práci).

Obsah semináře

Seminář je zaměřen především na základní instituty a minimální standardy obecné právní úpravy  právní problematiky pracovní doby a doby odpočinku obsažené v části čtvrté zákoníku práce, mezi než patří pracovní doba, doba odpočinku, práce přesčas, pracovní pohotovost, noční práce, nepřetržité odpočinky, přestávky v práci na jídlo a oddech, rovnoměrné a nerovnoměrné rozvrhování pracovní doby a směnné režimy, souvislosti s právní úpravou práce na dálku v § 317 připravované novely zákoníku práce, souvislosti s navrhovanou  evropskou právní úpravou tzv. ,,práva odpojit se,, při výkonu práce online/homeworkingem/teleworkingem a na vysvětlení jejich správné aplikace v praxi.

 Dále se věnuje popisu základních principů odchylek od obecné právní úpravy v případě zaměstnanců v oblasti dopravy a pedagogických pracovníků. S využití modelových příkladů a zkušeností s nesprávnou aplikací právní úpravy se v něm cílí na popis nejčastějších chyb v praxi a na standardně problémové oblasti (zdravotnictví, sociální pracovníci, městská policie, IZS).        


 JUDr. Jan Vácha Ph.D.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - vedoucí oddělení kolektivního vyjednávání, odbor pracovněprávní legislativy, aktuálně vyslaný národní expert do Evropské komise. V rámci pracovněprávní problematiky je expertem především na problematiku právní úpravy pracovní doby, doby odpočinku a dovolené a na problematiku kolektivního pracovního práva, zejména pak na právo kolektivního vyjednávání. 

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 990,-

 Pro členy SMO: 3 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah semináře

Změna doby či předmětu plnění smlouvy

(praktické ukázky z hlediska zákonných možností dle § 222 ZZVZ)

 • Jak má vypadat řádný postup při prodlení na straně dodavatele?
 • Jak má vypadat řádný postup při prodlení na straně zadavatele?
 • Vícepráce + jaké mohou být příklady definic víceprací jako vyhrazené změny závazku (změny odpovídající podmínkám § 100 odst. 2 ZZVZ). Jak vykládají předmětné ustanovení, resp. jeho podmínky, ÚOHS a soudy?
 • V jakém detailu je potřeba mít vícepráce definovány? Právně konformní příklady takových situací.
 • Co a v jakých kontextech lze považovat za objektivní okolnost? Bude dostatečné uvážení zadavatele?
 • V rámci pojistné smlouvy dojde k doplnění okruhu pojištěných osob, případně k doplnění okruhu plnění atp. – půjde v takovém případě o zachování povahy veřejné zakázky dle § 222 odst. 4 ZZVZ?
 • Pohled na změnu doby pro poskytnutí plnění jako nepodstatnou změnu závazku (nesplněna kritéria § 222 odst. 3 ZZVZ) nebo jako výjimku ze zákazu podstatných změn „de minimis“ (naplnění kritérií v § 222 odst. 3 ZZVZ). Je v pořádku takovou možnost připustit? Jaké podmínky musí být splněny? + praktické příklady
 • Příklady právně bezpečných definic vyhrazené změny závazku (změny odpovídající podmínkám § 100 odst. 1 ZZVVZ a podmínkám výkladu daného ustanovení ÚOHS a soudy) co se týče změny doby pro poskytnutí plnění. Lze takové změny nadefinovat? + praktické příklady
 • Posílení práv zadavatele změnou závazku proti stavu, jaký panoval při zadání veřejné zakázky: např. dodání zboží vyšší jakosti při zachování vysoutěžené ceny. Je taková změna závazku v souladu se zákonem? Kde je hranice posílení práv zadavatele?
 • Odpovědnost zadavatele za nedostatky, neúplnost či vady projektové dokumentace, kterou zadavatel předal dodavateli stavebního díla. Kdy toto představuje porušení povinnosti náležité péče (aplikace výjimky v § 222 odst. 6 ZZVZ)?

 

Protiruské sankce

 • čestné prohlášení je dle dostupných právních stanovisek nedostatečný nástroj pro prokázání vlastnické struktury. Jaké typy dokumentů může zadavatel jako reakci na výzvu k objasnění akceptovat?
 • jak má zadavatel postupovat po zániku dosavadního právního vztahu (aktuálně s plánovaným účinkem v říjnu) s dodavatelem, který na Ruskou federaci napojen je a plnění bude právně nemožné, tedy dojde k zániku právního vztahu ze zákona

 

 

Změna ceny plnění

 • je možné navýšení některých jednotlivých cen položkového rozpočtu při zachování celkové smluvní ceny?
 • do jaké míry je možné změnit cenu plnění dodavatele z důvodu inflace?
 • prudký nárůst cen stavebních materiálů, je možné kvantifikovat obecné pojetí procentuálně? (např. při zjevné změně trhu je možné změnit cenu až do x %)

 

Rámcová dohoda

 • předpokládaná hodnota a množství – jaká může být odchylka?
 • prodloužení doby plnění rámcové dohody a jeho podmínky

 

Zákonná změna nabídky

 • uvedení technických parametrů bez uvedení konkrétního názvu zboží, objasnění, doplnění názvu – jedná se o změnu dle zákona?
 • uvedení názvu zboží a po kontrole bylo zjištěno, že nesplňuje požadované parametry, následovalo objasnění a úprava názvu zboží s odkazem na administrativní překlep – jedná se o změnu dle zákona?
 • nabídka je provedena formou katalogového čísla s odkazem na nabízené zboží, následná kontrola nabídky zjistila, že nabídka nesplňuje požadavky zadavatele. Při objasnění nabídky dodavatel zaměnil katalogové číslo za nové. Jedná se o změnu dle zákona?

 

Dynamický nákupní systém

 • kvalifikace – kontrola při zařazení účastníka do DNS, kdy je nutné znovu zkontrolovat, případně požadovat nové doložení?
 • v EN byly v průběhu lhůty pro podání žádostí o účast doručeny dvě žádosti jednoho účastníka, přičemž byly patné, jedna z nich však neobsahovala žádné dokumenty ani informace, tyto byly zaslány až v druhé žádosti v pořadí. Jaký je správný postup zadavatele, když se dle ZZVZ žádosti neodmítají, ale účastník se vylučuje pro nesplnění podmínek?

 

Požadovaný jazyk nabídky

 • v zadávacím řízení je požadován český jazyk, alternativně překlad. V rámci podání nabídky byl předložen překlad pouze části anglického dokumentu o zboží s odkazem, že tento se vztahuje k požadavkům zadavatele na zboží. Je nutné vyžadovat striktně překlad celého dokumentu, když hodnotící komisi stačí i část překladu k posouzení nabídky? Jedná se o rozpor se zadávacími podmínkami?

 JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler

člen rozkladové komise ÚOHS, vedoucí oddělení právního rámce veřejných zakázek a koncesí, zástupce ředitele odboru, Ministerstvo pro místní rozvoj

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah semináře

Změna doby či předmětu plnění smlouvy

(praktické ukázky z hlediska zákonných možností dle § 222 ZZVZ)

 • Jak má vypadat řádný postup při prodlení na straně dodavatele?
 • Jak má vypadat řádný postup při prodlení na straně zadavatele?
 • Vícepráce + jaké mohou být příklady definic víceprací jako vyhrazené změny závazku (změny odpovídající podmínkám § 100 odst. 2 ZZVZ). Jak vykládají předmětné ustanovení, resp. jeho podmínky, ÚOHS a soudy?
 • V jakém detailu je potřeba mít vícepráce definovány? Právně konformní příklady takových situací.
 • Co a v jakých kontextech lze považovat za objektivní okolnost? Bude dostatečné uvážení zadavatele?
 • V rámci pojistné smlouvy dojde k doplnění okruhu pojištěných osob, případně k doplnění okruhu plnění atp. – půjde v takovém případě o zachování povahy veřejné zakázky dle § 222 odst. 4 ZZVZ?
 • Pohled na změnu doby pro poskytnutí plnění jako nepodstatnou změnu závazku (nesplněna kritéria § 222 odst. 3 ZZVZ) nebo jako výjimku ze zákazu podstatných změn „de minimis“ (naplnění kritérií v § 222 odst. 3 ZZVZ). Je v pořádku takovou možnost připustit? Jaké podmínky musí být splněny? + praktické příklady
 • Příklady právně bezpečných definic vyhrazené změny závazku (změny odpovídající podmínkám § 100 odst. 1 ZZVVZ a podmínkám výkladu daného ustanovení ÚOHS a soudy) co se týče změny doby pro poskytnutí plnění. Lze takové změny nadefinovat? + praktické příklady
 • Posílení práv zadavatele změnou závazku proti stavu, jaký panoval při zadání veřejné zakázky: např. dodání zboží vyšší jakosti při zachování vysoutěžené ceny. Je taková změna závazku v souladu se zákonem? Kde je hranice posílení práv zadavatele?
 • Odpovědnost zadavatele za nedostatky, neúplnost či vady projektové dokumentace, kterou zadavatel předal dodavateli stavebního díla. Kdy toto představuje porušení povinnosti náležité péče (aplikace výjimky v § 222 odst. 6 ZZVZ)?

 

Protiruské sankce

 • čestné prohlášení je dle dostupných právních stanovisek nedostatečný nástroj pro prokázání vlastnické struktury. Jaké typy dokumentů může zadavatel jako reakci na výzvu k objasnění akceptovat?
 • jak má zadavatel postupovat po zániku dosavadního právního vztahu (aktuálně s plánovaným účinkem v říjnu) s dodavatelem, který na Ruskou federaci napojen je a plnění bude právně nemožné, tedy dojde k zániku právního vztahu ze zákona

 

 

Změna ceny plnění

 • je možné navýšení některých jednotlivých cen položkového rozpočtu při zachování celkové smluvní ceny?
 • do jaké míry je možné změnit cenu plnění dodavatele z důvodu inflace?
 • prudký nárůst cen stavebních materiálů, je možné kvantifikovat obecné pojetí procentuálně? (např. při zjevné změně trhu je možné změnit cenu až do x %)

 

Rámcová dohoda

 • předpokládaná hodnota a množství – jaká může být odchylka?
 • prodloužení doby plnění rámcové dohody a jeho podmínky

 

Zákonná změna nabídky

 • uvedení technických parametrů bez uvedení konkrétního názvu zboží, objasnění, doplnění názvu – jedná se o změnu dle zákona?
 • uvedení názvu zboží a po kontrole bylo zjištěno, že nesplňuje požadované parametry, následovalo objasnění a úprava názvu zboží s odkazem na administrativní překlep – jedná se o změnu dle zákona?
 • nabídka je provedena formou katalogového čísla s odkazem na nabízené zboží, následná kontrola nabídky zjistila, že nabídka nesplňuje požadavky zadavatele. Při objasnění nabídky dodavatel zaměnil katalogové číslo za nové. Jedná se o změnu dle zákona?

 

Dynamický nákupní systém

 • kvalifikace – kontrola při zařazení účastníka do DNS, kdy je nutné znovu zkontrolovat, případně požadovat nové doložení?
 • v EN byly v průběhu lhůty pro podání žádostí o účast doručeny dvě žádosti jednoho účastníka, přičemž byly patné, jedna z nich však neobsahovala žádné dokumenty ani informace, tyto byly zaslány až v druhé žádosti v pořadí. Jaký je správný postup zadavatele, když se dle ZZVZ žádosti neodmítají, ale účastník se vylučuje pro nesplnění podmínek?

 

Požadovaný jazyk nabídky

 • v zadávacím řízení je požadován český jazyk, alternativně překlad. V rámci podání nabídky byl předložen překlad pouze části anglického dokumentu o zboží s odkazem, že tento se vztahuje k požadavkům zadavatele na zboží. Je nutné vyžadovat striktně překlad celého dokumentu, když hodnotící komisi stačí i část překladu k posouzení nabídky? Jedná se o rozpor se zadávacími podmínkami?

 JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler

člen rozkladové komise ÚOHS, vedoucí oddělení právního rámce veřejných zakázek a koncesí, zástupce ředitele odboru, Ministerstvo pro místní rozvoj

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Seminář představí právní úpravu a praxi památkové péče, zaměří se na aktuální znění zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a jeho vztah ke stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb. Ústředním tématem semináře je péče státu o kulturní památky zahrnující správní úkony orgánů státní památkové péče i stavebních úřadů a odbornou činnost Národního památkového ústavu. Zvláštní pozornost je věnována správním řízením, problematice dotčených orgánů a institutu závazného stanoviska.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou a praxí památkové péče, představit aktuální znění zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a jeho vztah ke stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb.

Obsah semináře

1.    Památková péče a související právní předpisy

2.    Zákon o státní památkové péči a jeho vztah ke stavebnímu zákonu

·        Účel právní úpravy a základní pojmy

·        Organizace a výkon veřejné správy

3.    Ochrana zájmů státní památkové péče

·        Územní plánování

·        Stavební řád

4.    Péče o kulturní památky

5.    Povolovací řízení orgánů státní památkové péče a stavebních úřadů

·        Obnova kulturních památek

·        Práce na nemovitostech v památkových rezervacích, památkových zónách a ochranných pásmech

·        Drobné a jednoduché stavby

·        Rozhodnutí a závazná stanoviska, lhůty pro jejich vydání

6.    Odvolací a přezkumná řízení


 PaedDr. Lenka Svobodová

Metodik státní památkové péče právního oddělení generálního ředitelství Národního památkového ústavu a vysokoškolský pedagog.

Více informací a objednávka

Hybridní školení (prezenční i on-line)

 09:00 - 14:00 (2490 hod)


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

 Cena prezenční: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: 11

Cíl školení

 • Prohloubit měkké dovednosti v oblasti plánování času osob na manažerských pozicích v podmínkách obcí.
 • Naučit je efektivně plánovat aktivity, pracovat pod tlakem, zvládat multitasking.
 • Přispět k vyváženosti pracovního a soukromého života.
 • Rozšířit prakticky využitelné znalosti cílové skupiny z oblasti psychohygieny.

Kurz je určen vedoucím oddělení, vedoucím odborů, tajemníkům obecních úřadů, eventuálně vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací a organizačních složek obcí.

 • Čas a jeho vnímání.
 • Základní principy time managementu.
 • Práce pod tlakem
 • Multitasking a stres.
 • Vybrané kapitoly z time managementu (např. delegování, seznamy, kalendáře, plány úkolů, prioritizace, princip důležitosti a naléhavosti, Paretovo pravidlo, Eisenhowerův diagram, ABC analýza).
 • Work life balanc.
 • Časožrouti. Prokrastinace.
 • Barevná typologie osobnosti.
 • Praktický nácvik. Mgr. Miroslav Havel

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Lektor a konzultant ve správě a řízení dokumentů, učitel a lektor češtiny, lektor soft skills.

Má za sebou téměř dvacetiletou manažerskou praxi v nadnárodních finančních institucích se zaměřením na správu dokumentů, obchodní a úřední korespondenci. Od roku 2007 se věnuje vzdělávání (jako učitel, lektor, mentor). 

V současné době učí na střední škole správu dokumentů, spisovou a archivní službu. Zároveň působí jako lektor se specializací na správu elektronických dokumentů a češtinu v úřední praxi. Ve svých kurzech preferuje metody koučinku (student nebo účastník kurzu je pro něj partner, kterého vede po cestě celoživotního vzdělávání).

Jeho lektorské a životní motto: "Vždycky existuje cesta, stačí jen hledat, vydržet a vytrvat."

 

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Obsah semináře

Aktuální informace o zákonu o DPH, přehled významných změn pro r.2023 a k 1.1.2024, konsolidační balíček, aktuální výklady a stanoviska GFŘ, zápisy z KOOV.

Specifika pro ÚSC a p.o. jako osob povinných k dani - činnost, která není předmětem zákona o DPH, výkon veřejné správy – příklady činností, ekonomická činnost zdaňovaná, ekonomická činnost osvobozená s nárokem na odpočet DPH a bez nároku na odpočet DPH – zásadní vliv na nárok na odpočet u přijatého plnění. Obchodní majetek. Hospodářská x hlavní činnost není pro DPH významná.

Kdy plátce DPH a kdy osoby identifikované, jaké rozdíly pro evidence

Výše obratu pro registraci, od kdy plátce DPH, registrace povinná a dobrovolná, jaké sankce v případě nesplnění registrační povinnosti. Rozšíření práva uplatnit odpočet v zákonem stanovených lhůtách před registrací. Kdy se vyplatí dobrovolná registrace.

Kdy lze zrušit registrace k DPH na žádost a kdy je z moci úřední.  Povinnosti vrátit uplatněné DPH v případě odregistrace.

Nárok na odpočet daně, lhůty a jejich počítání, uplatňování nároku na odpočet, snížení nároku - krácení a poměrování, povinnost vrátit části uplatněného odpočtu.  Nárok na odpočet DPH x transfery.

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku, specifika pro veřejnou správu, jak správně uvést do formuláře přiznání k DPH.

Vztahy ÚSC i p.o. k zahraničí, přijetí služeb z EU, nákupy předmětů z EU a jak správně postupovat z hlediska zákona o DPH, prodeje služeb p.o. do EU.

Sazby daně DPH, časté změny, zúžení snížených sazeb k 1.1.2024. Možnosti uplatnění snížené sazby dodavatelem u dodávek ve výstavbě, u oprav a rekonstrukcí staveb.  U prodejních cen stanovit jednoznačně výši DPH pro schvalovací procesy dle předpisů platných pro ÚSC.

Specifika pro dodání a nájem nemovitých věcí, možnost osvobození, avšak rizika chyb.  Častý problém zejména u ÚSC, nutno splnit všechny podmínky pro případné dobrovolné zdanění nájmů.  Nutno sledovat efektivitu zvolených postupů. Změna u nájmů bytových prostor s rizikem povinnosti vrátit uplatněné odpočty.

Zálohové platby a DPH, výklady MF kdy je povinnost odvést DPH a kdy nikoliv.

Daňové doklady, zjednodušený daňový doklad – chyby při uplatňování odpočtu, problematika zaokrouhlení, přepočet cizí měny, daňový doklad vystavený českým plátcem v cizí měně, jak zaúčtovat u příjemce.

Správa DPH, zdaňovací období a jejich změny, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, vzájemné vazby. Dodatečná daňová přiznání, lhůty pro kontroly

Nespolehlivý plátce, kontrola zveřejněných účtů – dopad na ručení za nezaplacenou daň, proto zavést systém kontrol.

Vnitřní kontrolní systém – stanovení odpovědnosti za správné uplatnění DPH na výstupu a za správný propočet nároku na odpočet DPH na vstupu.


 Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Obsah semináře

Aktuální informace o zákonu o DPH, přehled významných změn pro r.2023 a k 1.1.2024, konsolidační balíček, aktuální výklady a stanoviska GFŘ, zápisy z KOOV.

Specifika pro ÚSC a p.o. jako osob povinných k dani - činnost, která není předmětem zákona o DPH, výkon veřejné správy – příklady činností, ekonomická činnost zdaňovaná, ekonomická činnost osvobozená s nárokem na odpočet DPH a bez nároku na odpočet DPH – zásadní vliv na nárok na odpočet u přijatého plnění. Obchodní majetek. Hospodářská x hlavní činnost není pro DPH významná.

Kdy plátce DPH a kdy osoby identifikované, jaké rozdíly pro evidence

Výše obratu pro registraci, od kdy plátce DPH, registrace povinná a dobrovolná, jaké sankce v případě nesplnění registrační povinnosti. Rozšíření práva uplatnit odpočet v zákonem stanovených lhůtách před registrací. Kdy se vyplatí dobrovolná registrace.

Kdy lze zrušit registrace k DPH na žádost a kdy je z moci úřední.  Povinnosti vrátit uplatněné DPH v případě odregistrace.

Nárok na odpočet daně, lhůty a jejich počítání, uplatňování nároku na odpočet, snížení nároku - krácení a poměrování, povinnost vrátit části uplatněného odpočtu.  Nárok na odpočet DPH x transfery.

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku, specifika pro veřejnou správu, jak správně uvést do formuláře přiznání k DPH.

Vztahy ÚSC i p.o. k zahraničí, přijetí služeb z EU, nákupy předmětů z EU a jak správně postupovat z hlediska zákona o DPH, prodeje služeb p.o. do EU.

Sazby daně DPH, časté změny, zúžení snížených sazeb k 1.1.2024. Možnosti uplatnění snížené sazby dodavatelem u dodávek ve výstavbě, u oprav a rekonstrukcí staveb.  U prodejních cen stanovit jednoznačně výši DPH pro schvalovací procesy dle předpisů platných pro ÚSC.

Specifika pro dodání a nájem nemovitých věcí, možnost osvobození, avšak rizika chyb.  Častý problém zejména u ÚSC, nutno splnit všechny podmínky pro případné dobrovolné zdanění nájmů.  Nutno sledovat efektivitu zvolených postupů. Změna u nájmů bytových prostor s rizikem povinnosti vrátit uplatněné odpočty.

Zálohové platby a DPH, výklady MF kdy je povinnost odvést DPH a kdy nikoliv.

Daňové doklady, zjednodušený daňový doklad – chyby při uplatňování odpočtu, problematika zaokrouhlení, přepočet cizí měny, daňový doklad vystavený českým plátcem v cizí měně, jak zaúčtovat u příjemce.

Správa DPH, zdaňovací období a jejich změny, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, vzájemné vazby. Dodatečná daňová přiznání, lhůty pro kontroly

Nespolehlivý plátce, kontrola zveřejněných účtů – dopad na ručení za nezaplacenou daň, proto zavést systém kontrol.

Vnitřní kontrolní systém – stanovení odpovědnosti za správné uplatnění DPH na výstupu a za správný propočet nároku na odpočet DPH na vstupu.


 Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s legislativou z oblasti regionálního školství (tedy zejména mateřských, základních a středních škol a školských zařízení). Detailnější pohled je věnován novějším změnám legislativy z posledních let a jejich dopadům na praxi.

Obsah semináře

Tematické okruhy:

 • novela zákona o pedagogických pracovnících
 • nová právní úprava přímé pedagogické činnosti zástupců ředitelů škol
 • aktuálně: „Lex Ukrajina“ a problematika začleňování cizinců do českého školství
 • novinky v konkurzním řízení a u jmenování ředitele školy
 • novinky ve společném vzdělávání
 • asistent pedagoga jako podpůrné opatření
 • novinky ve financování regionálního školství
 • správní řízení – přehled nejčastějších chyb a rozhodování krajských úřadů v odvolacím řízení
 • neshody rodičů – s kým má škola nebo školské zařízení komunikovat
 • odpovědnost za škodu způsobenou dítěti/žákovi ve škole
 • a další nejnovější aktuality v oblasti školské legislativy

 Mgr. Bc. Vítězslav Němčák Ph.D.

Ředitel odboru legislativy MŠMT a člen Komise Legislativní rady vlády pro správní právo.  Legislativou se profesně zabývá od roku 2011. O školské legislativě nejen přednáší, ale také o ní informuje v publikacích určených pro školství.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s legislativou z oblasti regionálního školství (tedy zejména mateřských, základních a středních škol a školských zařízení). Detailnější pohled je věnován novějším změnám legislativy z posledních let a jejich dopadům na praxi.

Obsah semináře

Tematické okruhy:

 • novela zákona o pedagogických pracovnících
 • nová právní úprava přímé pedagogické činnosti zástupců ředitelů škol
 • aktuálně: „Lex Ukrajina“ a problematika začleňování cizinců do českého školství
 • novinky v konkurzním řízení a u jmenování ředitele školy
 • novinky ve společném vzdělávání
 • asistent pedagoga jako podpůrné opatření
 • novinky ve financování regionálního školství
 • správní řízení – přehled nejčastějších chyb a rozhodování krajských úřadů v odvolacím řízení
 • neshody rodičů – s kým má škola nebo školské zařízení komunikovat
 • odpovědnost za škodu způsobenou dítěti/žákovi ve škole
 • a další nejnovější aktuality v oblasti školské legislativy

 Mgr. Bc. Vítězslav Němčák Ph.D.

Ředitel odboru legislativy MŠMT a člen Komise Legislativní rady vlády pro správní právo.  Legislativou se profesně zabývá od roku 2011. O školské legislativě nejen přednáší, ale také o ní informuje v publikacích určených pro školství.

Více informací a objednávka