31.01.2014

Zřízena Pracovní skupina pro veřejné zakázky – připojte se!

Vzhledem k přijetí tří nových, tzv. zadávacích směrnic, které upravují oblast veřejného zadávání (a koncesí), se v následující dvouleté transpoziční lhůtě očekává přijetí zcela nové normy, jež by měla nahradit stávající zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. (Foto: Ambro / FreeDigitalPhotos.net)

Vzhledem k přijetí tří nových, tzv. zadávacích směrnic, které upravují oblast veřejného zadávání (a koncesí), se v následující dvouleté transpoziční lhůtě očekává přijetí zcela nové normy, jež by měla nahradit stávající zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Svaz se již v minulosti aktivně podílel na přípravě právních předpisů v této oblasti, naposledy např. na tzv. technické novele zákona o veřejných zakázkách a to zejména účastí svého zástupce v Expertní skupině MMR k ZVZ nebo v rámci připomínkových řízení k právním normám upravující veřejné zadávání. Svaz se této problematice věnuje i na mezinárodní úrovni, např. činností v pracovní skupině pro veřejné zakázky zřízené při CEMR.
 
V současné době neexistuje v rámci Svazu platforma, která by se danou problematikou systematicky zabývala, proto Legislativní komise na základě podnětu Předsednictva Svazu zřídila Pracovní skupinu pro veřejné zakázky, která by se věnovala problematice veřejného zadávání a která by formulovala a prosazovala zájmy místních samospráv při přípravě nové právní úpravy.
 
Činnost Pracovní skupiny by se měla soustředit především na přípravu a připomínkování nové legislativy a dalších souvisejících materiálů (metodiky, stanoviska).
 
Máte-li chuť se na činnosti nově zřízené Pracovní skupiny podílet, kontaktujte prosím garanta této skupiny, Mgr. Zdeňka Mandíka. Vzhledem k odbornému zaměření skupiny se u člena očekává především praktická zkušenost se zadáváním veřejných zakázek a znalost stávající právní úpravy, proto je skupina otevřena jak zastupitelům obcí či měst, tak i zaměstnancům příslušných odborů městských a obecních úřadů (např. investiční, majetkové, právní).