20.06.2019

Zadání zakázky v rozporu se zákonem

„Ověřujte vlastnickou strukturu dodavatelů, kteří podávají nabídky do Vašich výběrových řízení, vyvarujete se uznání výdajů z dotace za nezpůsobilé.“, doporučuje Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost.

„Ověřujte vlastnickou strukturu dodavatelů, kteří podávají nabídky do Vašich výběrových řízení, vyvarujete se uznání výdajů z dotace za nezpůsobilé.“, doporučuje Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost. Upozorňuje na ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, které zakazuje firmám, v nichž mají členové kabinetu nejméně čtvrtinový podíl, aby se ucházely o veřejné zakázky, nenárokové dotace a investiční pobídky: 

"Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné."

Veřejnou zakázkou (dále jen VZ) je podle zák.č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zakázka, která je zadávána z veřejných prostředků. VZ malého rozsahu je VZ, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší 2 000 000,-Kč (v případě VZ na dodávky nebo na služby), resp. 6 000 000,-Kč (v případě VZ na stavební práce).

Veřejným funkcionářem dle § 2 odst. 1 písm. c) je "člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády".

Pokud bude kontrolou zjištěno, že byla VZ zadána obchodní společnosti, v níž uvedení veřejní funkcionáři nebo jimi ovládané společnosti měli alespoň 25% obchodní podíl, bude toto posouzeno jako zadání zakázky v rozporu se zákonem. Výdaje, které budou z dotace na takovou VZ vynaloženy, budou posouzeny jako nezpůsobilé v plné výši.

Proto doporučuje ŘO OPZ příjemcům OPZ ověřovat vlastnickou strukturu dodavatelů (včetně poddodavatelů prokazujících kvalifikaci), kteří podávají nabídky do výběrových nebo zadávacích řízení na zadání zakázek spolufinancovaných z projektů OPZ.

Celé znění upozornění včetně tabulky obsahující výčet veřejných funkcí, jichž se uvedené omezení týká, naleznete na portálu OPZ:

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/zakon-o-stretu-zajmu-a-zadavani-verejnych-zakazek/normal

Zdroj: ESFCR