14.05.2019

Smlouva uzavřená na základě jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) musí být časově omezena

Dne 10. 5. 2019 zveřejnil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „ÚOHS“) na svých webových stránkách tiskovou zprávu k aktuálnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který svým rozsudkem potvrdil rozhodnutí ÚOHS týkající se jednacího řízení bez uveřejnění. 

Dne 10. 5. 2019 zveřejnil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „ÚOHS“) na svých webových stránkách tiskovou zprávu k aktuálnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který svým rozsudkem potvrdil rozhodnutí ÚOHS týkající se jednacího řízení bez uveřejnění.

V dané věci soud rozhodoval o žalobě Hlavního města Prahy proti rozhodnutí ÚOHS o zákazu plnění smlouvy o poskytování služeb k zajištění fungování veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy. ÚOHS konstatoval, že smlouva uzavřená v jednacím řízení bez uveřejnění musí obsahovat rozvazovací podmínku pro ukončení plnění, jelikož to je časově limitováno krajně naléhavými okolnostmi, které zadavatele vedly k zadání zakázky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. Jednací řízení bez uveřejnění je druh zadávacího řízení, které je možné použít jen ve výjimečných situacích, po splnění všech zákonných podmínek a jeho výsledkem může zadavatel řešit akutní situaci pouze po dobu trvání krajně naléhavé okolnosti. 

Krajský soud názor ÚOHS potvrdil, když uvedl, že „ačkoli požadavek na limitaci doby účinnosti závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku zadanou prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 ZZVZ není v zákoně explicitně vyjádřen, v případě veřejných zakázek, jejichž předmětem je dlouhodobé plnění opakující se povahy, je takový požadavek zcela namístě, neboť naplňuje smysl podmínek 1) a 4) plynoucích z § 63 odst. 5 ZZVZ, jež (kromě zbylých dvou)zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění umožňují. Tento požadavek nebrání zadavateli, aby aktuálně reagoval na vznik krajně naléhavé okolnosti využitím jednacího řízení bez uveřejnění, současně však zadavatele usměrňuje k tomu, aby takové dlouhodobé plnění opakující se povahy co nejdříve poptával v rámci některého z „otevřenějších“ druhů zadávacího řízení.“

Ačkoliv rozsudek Krajského soudu v Brně není dosud veřejně k dispozici (až na citovaný odstavec), bude s největší pravděpodobností reflektovat i úvahu předsedy ÚOHS v druhostupňovém rozhodnutí ÚOHS, v němž uvádí, že „do budoucna bude vždy nutné posuzovat každý případ zadávání v jednacím řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 5 zákona individuálně a rozlišovat, o jaký druh veřejné zakázky v tom kterém případě půjde, neboť je zřejmé, že vznikne-li potřeba (v důsledku krajně naléhavé okolnosti) zadat veřejnou zakázku na stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění například z důvodu havarijního poškození mostní konstrukce při záplavách, bude logické, aby rekonstrukci mostu po celé její trvání prováděl dodavatel (dodavatelé) vybraný na základě jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona, aniž by bylo nutné současně se zadáním takové zakázky zahájit zadávací řízení s obdobným předmětem plnění na dokončení havarijní opravy mostu v rámci odpovídajícího druhu zadávacího řízení. S ohledem na rozmanitost možných životních situací pak jistě mohou nastat i případy, že nebude objektivně vhodné (tj. nepůjde o subjektivní těžkosti se změnou dodavatele vzniknuvší na straně zadavatele) změnit dodavatele i v případě veřejných zakázek na dodávky či služby, nicméně lze předpokládat, že v takovýchto případech povětšinou spíše nastane situace – jako v daném případě – že „nouzovým“ pokrytím poptávaných dodávek, resp. služeb bude mít zadavatel dostatečný prostor pro to, aby zahájil zadávací řízení odpovídajícího předmětu v některém z vhodnějších druhů zadávacích řízení.“ Krajský soud v Brně v citované části rozhodnutí blíže vymezil ty případy, na něž se časové omezení bude vztahovat. Soud uvedl, že se bude jednat o veřejné zakázky, jejichž předmětem je dlouhodobé plnění opakující se povahy.

O dalším vývoji případu vás budeme informovat.

Zdroj: webové stránky Úřadu pro ochranu hospodářské 

Veronika Svobodová, SMOČR