11.03.2015

Jaké změny přináší novela zákona o veřejných zakázkách?

Vládní návrh novely zákona o veřejných zakázkách, která je už účinná, mimo jiné ruší povinnost zrušit zadávací řízení v situaci v případě jedné nabídky. Zásadnější změny má přitom přinést až nový zákon o zadávacích řízeních.

Prezident republiky 24. února 2015 podepsal již pravděpodobně poslední novelu stávajícího zákona o veřejných zakázkách. Cílem vládního návrhu novely bylo provést jen několik málo změn, na kterých bude obecná shoda, aby měl návrh co největší šanci na přijetí. Se zásadnějšími změnami se počítá až v novém zákoně o zadávacích řízeních, který by měl nabýt účinnosti nejpozději v dubnu příštího roku.

Z hlediska obcí je velmi důležité, že novela zcela ruší povinnost zrušit zadávací řízení v situaci, kdy zadavatel obdrží pouze jednu nabídku, nebo mu po posouzení pouze jedna nabídka k hodnocení zbude. Byl to právě Svaz, kdo dlouhodobě zrušení uvedené povinnosti prosazoval. (Tuto povinnost zavedla tzv. transparenční novela s účinností od 1. dubna 2012 s cílem zabránit tzv. šití zakázek na míru jednomu předem vybranému uchazeči. V praxi se však uvedené opatření ukázalo jako nefunkční, jelikož takto předem vybraní uchazeči si vždy našli „křoví“ v podobě druhého uchazeče. Tato povinnost byla zatěžující zejména pro menší obce, které ne vždy obdrží dostatek nabídek.)

Původně ministerstvo předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh, který sice uvedenou povinnost rušil, ale zároveň ji nahradil povinností hodnotící komise doporučit zadavateli, zda má či nemá zadávací řízení při jedné nabídce zrušit. Pokud by zadavatel doporučení hodnotící komise nerespektoval, byl by povinen svůj postup odůvodnit. Hodnotící komise by zase byla povinna své doporučení o zrušení či nezrušení zadávacího řízení odůvodnit ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Nejen Svaz měl však obavu, že „náhradní“ povinnost může vyústit ve zdlouhavá řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně před správními soudy, které by odůvodnění zadavatele či hodnotící komise přezkoumávaly. Ministerstvo připomínce Svazu vyhovělo a uvedenou „náhradní“ povinnost z návrhu vypustilo.

Zmírněny byly podmínky pro zadávání dodatečných stavebních prací a dodatečných služeb. Nově bude muset potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nastat pouze v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemusí jít tedy o okolnosti objektivně nepředvídané jako doposud. V praxi jde např. o situaci, kdy se v průběhu realizace zakázky ukáže chyba v projektu, což ovšem zadavatel, který si projekt nechal zpracovat od odborníka, nemohl poznat.

Novela dále přináší změnu limitů z 20 % na 30 % u tzv. víceprací. Současný zákon umožňuje zadat zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění stejnému dodavateli v případě, že celkový rozsah dodatečných stavebních víceprací nebo služeb nepřekročí 20 % ceny původní zakázky.

Nově bude možné využít jako jedno z dílčích hodnotících kritérií i hodnocení organizace, kvalifikace a zkušeností pracovníků podílejících se na plnění veřejné zakázky, což je významné zejména u zakázek na tzv. intelektuální služby (např. právní apod.). Jde tak svým způsobem o prolomení zásady zákazu hodnocení kvalifikace. Bude též zavedena možnost hodnotit vliv na zaměstnanost osob se ztíženým přístupem na trh práce.

Novela zákona o veřejných zakázkách dále ruší (dosud neúčinnou) povinnost předkládat oponentní odborné vyjádření k odůvodnění významné veřejné zakázky. Stejně tak byla zrušena ustanovení zákona upravující seznam hodnotitelů. Posílena byla naopak elektronizace komunikace s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, což by mělo přinést zrychlení jeho rozhodovacího procesu. Došlo též k úpravě posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v rámci elektronické aukce, jakožto reakci na jedno rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve kterém konstatoval, že zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem, když neposoudil výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny po ukončení aukce. A v neposlední řadě novela dává možnost předkládat v rámci prokazování kvalifikace i vysokoškolské diplomy v latině (doposud se musely překládat do českého jazyka).

 

 

Mgr. Zdeněk Mandík, vedoucí legislativně-právní oddělení Kanceláře Svazu