09.03.2020

Kdo může nařídit karanténu

Připravili jsme ve spolupráci s advokatní kanceláří KVB, s.r.o. pro Vás otázky a odpovědi v souvislosti s šířícím se koronavirem.

Ustanovení právních předpisů

  • § 2 odst. 7 písm. a), § 64 a § 82 odst. 2 písm. l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Otázka

Zaměstnanec obce se vrátil z dovolené v zemi, kde byl zjištěn koronavirus. Kdo rozhoduje o tom, zda bude tomuto zaměstnanci nařízena karanténa?

Odpověď

Toto rozhodnutí náleží orgánu ochrany veřejného zdraví, kterým je příslušná krajská hygienická stanice. Karanténu je třeba odlišovat od izolace (kterou rovněž nařizuje orgán ochrany veřejného zdraví), do karantény se umisťuje zdravá fyzická osoba, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, zatímco izolace se týká osob, která již onemocněla nebo vykazuje její příznaky. Nepřihlásí-li se zaměstnanec krajské hygienické stanici a existuje-li důvodná obava z jeho nakažení koronavirem, může se zaměstnavatel obrátit přímo na krajskou hygienickou stanici s podnětem.

 

 

Ustanovení právních předpisů

  • § 2 odst. 7 písm. a), § 64 a § 82 odst. 2 písm. l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • § 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Otázka

Zaměstnanec obce se vrátil z dovolené v zemi, kde byl zjištěn koronavirus. Může mu zaměstnavatel nařídit karanténu?

Odpověď

Nařízení karantény spadá do gesce krajské hygienické stanice, nicméně je možné, aby se zaměstnavatel dohodl s takovým zaměstnancem na určitých opatřeních – například, že zůstane další dva týdny po návratu z dovolené doma. Teoreticky, umožňuje-li to povaha práce a pracovní smlouva nebo zvláštní dohoda, se lze domluvit na dočasném výkonu práce z domu, nebude-li však zaměstnanci práce přidělována, jde o překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnanci tak náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Další možností je čerpání dovolené, nicméně zaměstnavatel nemůže zaměstnanci nařídit s okamžitou platností, aby čerpal dovolenou, jelikož určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Nepřihlásí-li se zaměstnanec krajské hygienické stanici a existuje-li důvodná obava z jeho nakažení koronavirem, může se zaměstnavatel obrátit přímo na krajskou hygienickou stanici.

 

Ustanovení právních předpisů

  • § 2 odst. 7 písm. a), § 64 a § 82 odst. 2 písm. l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • § 192 odst. 1 a 2 a § 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  • § 23 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

 

Otázka

Náleží zaměstnanci, který je v karanténě v souvislosti s koronavirem, plat nebo mzda?

Odpověď

Ano, byla-li nařízena karanténa podle zákona o ochraně veřejného zdraví, postupuje se z hlediska odměňování obdobně jako v případě dočasné pracovní neschopnosti. To znamená, že zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši 60 % průměrného výdělku po dobu prvních 14 dní karantény a od 15. dne čerpá zaměstnanec nemocenskou dávku. Jedná-li se však o „karanténu“ (nebyla nařízena orgánem ochrany veřejného zdraví), která je pouze individuálním opatřením zaměstnavatele, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

 

Ustanovení právních předpisů

  • § 69, § 80 odst. 1 písm. g) a § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • § 24 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Otázka

Kdo rozhoduje o uzavření škol v případě epidemie, může nařídit uzavřít školu obec jakožto její zřizovatel?

Odpověď

Školský zákon umožňuje řediteli školy ze závažných důvodů vyhlásit až 5 volných dnů ve školním roce. Další odlišnosti může stanovit i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – např. umožnit ředitelům uzavření škol na delší dobu. Kromě toho může orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice nebo Ministerstvo zdravotnictví) nařídit mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, která mohou spočívat mj. v uzavření škol, zdravotnických zařízení apod.

 

Ustanovení právních předpisů

  • § 69, § 80 odst. 1 písm. g) a § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Otázka

V naší obci jsou plánované slavnosti a další kulturní a společenské akce. Můžeme je konat i přes riziko šíření koronaviru?

Odpověď

Jedná-li se o akci, kterou pořádá obec, záleží samozřejmě na obci, zda konání konkrétní akce zruší, přesune či ponechá ve stávajícím termínu.

To neplatí, byla-li nařízena některá z mimořádných opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, která nařizuje orgán ochrany veřejného zdraví, tedy krajská hygienická stanice nebo Ministerstvo zdravotnictví. Tato opatření mohou spočívat mj. v zákazu nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů.

Jde-li o akce konané jinými subjekty, doporučujeme dohodu s pořadatelem a případně též konzultaci s příslušnou krajskou hygienickou stanicí.

 

 

Ustanovení právních předpisů

  • § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Otázka

Dává zákon o ochraně veřejného zdraví nějaké pravomoci obcím v souvislosti s koronavirem?

Odpověď

Za účelem dezinfekce či přijetí bezpečnostních opatření zákon o ochraně veřejného zdraví obcím zmocnění neposkytuje.

Zmocnění obcí k vydání obecně závazné vyhlášky podle zákona o ochraně veřejného zdraví se vztahuje pouze pro provedení speciální ochranné dezinsekce a deratizace, což v daném případě nepřipadá v úvahu.

K nejrůznějším opatřením jsou primárně povolány orgány ochrany veřejného zdraví, tedy především krajské hygienické stanice či Ministerstvo zdravotnictví. Doporučujeme tedy veškeré kroky konzultovat především s příslušnou krajskou hygienickou stanicí.