04.02.2013

Zástupci Svazu opět přijati ve Strakově akademii

„Naše činnost se vzájemně proplétá,“ konstatoval premiér Petr Nečas, který 30. ledna 2013 přivítal na půdě Úřadu vlády ČR svazovou delegaci vedenou Danem Jiránkem. V popředí zájmu byla příprava nového programovacího období, reforma veřejné správy, otázka přímé volby starostů, ale i problematika sociálního začleňování a odpadové hospodářství.

„Naše činnost se vzájemně proplétá,“ konstatoval premiér Petr Nečas, který 30. ledna 2013 přivítal na půdě Úřadu vlády ČR svazovou delegaci vedenou Danem Jiránkem. K pravidelným společným jednáním zástupců Svazu s členy vlády ČR dochází každoročně na základě Dohody, která byla podepsána v roce 2005. Kancelář Svazu pro toto jednání jako vždy připravila okruhy témat s jasně formulovanými svazovými požadavky. V popředí zájmu byla příprava nového programovacího období, reforma veřejné správy, otázka přímé volby starostů, ale i problematika sociálního začleňování a odpadové hospodářství.

Premiér Petr Nečas hned v úvodu jednání ocenil připravené podkladové materiály a konstatoval, že společná jednání se zástupci Svazu byla vždy korektní, ryze pracovní a přínosná pro obě strany. Předseda Svazu Dan Jiránek poděkoval za přijetí svazové delegace a za čas, který si pro toto jednání vyčlenili téměř všichni ministři.

Evropská problematika

Prvním bodem jednání byla příprava na čerpání evropských fondů po roce 2013. Dan Jiránek členy vlády informoval, že Svaz na základě analýz vypracoval ucelenou koncepci územní a urbánní dimenze zohledňující postavení statutárních měst, měst i obcí a oblasti jejich potřeb. Postavení všech kategorií měst a obcí ale dosud není zohledněno ve strategických dokumentech ČR. Role měst a obcí schází i v připravované novele zákona o podpoře regionálního rozvoje. Svaz proto vládu žádá o urychlenou přípravu pozice ČR k územní a urbánní dimenzi, která umožní adekvátní nastavení Integrovaného regionálního operačního programu a promítne se i do územně zaměřených priorit ostatních operačních programů.

Dan Jiránek také požádal o podporu řešení rozvoje území menších obcí na úrovni obvodu obcí s rozšířenou působností s nastavením jasných pravidel fungování. Takovýto způsob meziobecní spolupráce by byl účelný nejen pro čerpání fondů EU, ale do budoucna také pro společný výkon veřejné správy. Co se týká místních akčních skupin, Svaz požaduje jednoznačné definování jejich role a stanovení jednotných podmínek a pravidel jejich činnosti.

Náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous spolu se státním tajemníkem pro evropské záležitosti Vojtěchem Bellingem informovali o činnostech, které probíhají v rámci přípravy na příští programovací období na úrovni MMR a vlády. Zdůraznili přitom význam Národního programu reforem, který je pro ČR stěžejní. Co tento program nebude obsahovat, bude jen obtížně financovatelné, ať už budou priority kohezní politiky jakékoliv. Budoucí koordinace kohezní politiky je stále v jednání. Představitelé vlády ale v každém případě souhlasí s tím, že roli měst a obcí je nutné v příštím programovacím období více zdůraznit a urbánní a územní dimenzi prosadit do všech operačních programů.

K otázce podpory venkova se vyjádřil ministr zemědělství Petr Bendl, který přiznal, že i oni jsou si vědomi problematiky místních akčních skupin, které v žádném případě nemohou mít pro příští plánovací období monopol na čerpání dotací. Musí existovat variantní řešení. Dodal, že pro MZe vždy byly a i nadále jsou hlavním partnerem města a obce, nikoli MAS.      

Reformy a veřejná správa

Velký časový prostor byl věnován chystaným reformám ve veřejné správě. Zástupci Svazu jasně formulovali své nesouhlasné stanovisko s odebíráním výkonu státní správy obcím I. a II. typu a s omezováním platnosti veřejnoprávních smluv. Upozornili, že proti převádění agend na obce s rozšířenou působností stojí i samotní starostové těchto tzv. trojek, a to především z kapacitních a finančních důvodů. Zástupci Svazu podpořili systém financování přenesené působnosti prostřednictvím standardu výkonu, k čemuž je třeba nejprve zpracovat důkladnou analýzu jednotlivých činností, a důrazně upozornili, že v prvé řadě je nutné zaměřit se také na realizaci reformy veřejné správy na centrální úrovni. Úřad, na kterém je výkon veřejné správy prováděn, by neměl být omezován výčtem v zákoně, měl by vycházet z potřeb území a zájmu obcí. K postupnému vyvádění jednotlivých agend by docházet nemělo.

Ministr vnitra Jan Kubice přiznal, že si je vědom některých systémových chyb koncepce, kterou zpracovalo ministerstvo vnitra, jež bude nutné odstranit. Sám připomněl, že původní principy reformy veřejné správy, tedy spojený model veřejné správy a snaha přiblížit výkon státní správy občanovi, stále platí a z toho je třeba vycházet. Nastavení systému veřejné správy ale není vůbec jednoduché, v žádném případě by se však toto téma nemělo stát předmětem politických bojů. Premiér Nečas k tomu dodal, že právě reforma veřejné správy je oblastí pro velmi úzký dialog mezi státními úřady a samosprávou.

Obce jsou nepostradatelným partnerem i pro ministerstvo školství, konstatoval ministr Petr Fiala, který uvedl důvody, proč je třeba naše školství reformovat. Podle jeho slov nejde jen o reformu financování školství, jde o celkovou koncepci, hlavně pak o úroveň vzdělávání žáků, která se v současné době v jednotlivých krajích dosti liší. Rozdíl mezi vědomostmi žáků stejného ročníku mnohde dosahuje až jeden a půlročního odstupu, což zapříčiňuje především nerovnost v přístupu ke vzdělávání. Hodnotit kvalitu škol ale pouze testováním žáků 5. a 9. tříd také není na místě. Je třeba vnímat i podmínky a možnosti jednotlivých škol a přihlédnout i ke složení sociálních vrstev obyvatelstva. Všemi těmito okruhy se na ministerstvu zabývá pracovní skupina, kde mají své zastoupení také zástupci územních i krajských samospráv.

Starostové potvrdili, že i obce jako zřizovatelé škol vnímají nutnost reformování našeho školství a jsou si vědomi toho, že výsledky vzdělávání se zejména v posledním desetiletí zhoršily. Reforma proto musí být podle nich stavěna právě především na parametrech kvality.

Velmi diskutovanou byla otázka přímé volby starostů. Je dlouhodobě známo, že Svaz není příznivcem přímé volby, zejména pak odmítá, aby byla zavedena pouze v menších obcích. Dan Jiránek se členů vlády ptal, jak bude Ústava definovat „malou“ obec a určovat, kde se bude starosta volit přímo a kde nikoli? Antonín Lízner se dále tázal, jak zdůvodníme občanům, že někteří si svého starostu zvolí sami a jiní ne? Pokud by už k přímé volbě mělo dojít, pak tedy ve všech obcích a městech. Svaz však jednoznačně preferuje posílení prvků většinového volebního systému.

Ministr Kubice uvedl, že vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala připravit tento návrh a ministerstvo vnitra tedy svůj úkol muselo splnit. Vládě má být předložen do 30. června t.r. Je zřejmé, že k příslušným změnám by muselo dojít také v Ústavě, v zákoně o obcích i ve volebním zákoně. Jednoznačně proti zavedení přímé volby se vyjádřili ministři Zbyněk Stanjura, Tomáš Chalupa či Petr Bendl. Aspekt nerovnosti kritizoval i předseda Legislativní rady vlády Petr Mlsna. Na základě vypracované ústavně-právní analýzy připojil odmítavý názor rovněž sám premiér. Pro zavedení přímé volby se z členů vlády nevyslovil nikdo. Starosta Pavel Vondrys proto požádal ministerstvo vnitra, zda by se mohlo zabývat přípravou takového modelu, který by při volbách do zastupitelstev obcí posílil většinové prvky.

Bezpečnost v území a problematika sociálního začleňování

Dále se na vládě jednalo o zajištění bezpečnosti v území a s tím související problematice sociálního začleňování. Zástupci Svazu si stěžovali především na to, že dochází k redukci obvodních oddělení Policie ČR, v mnohých obcích a městech dnes v podstatě policejní hlídky není vidět. Narůstá drobná majetková kriminalita, což je občany vnímáno velmi negativně, nicméně mnohdy už jsou k práci policie tak skeptičtí, že krádeže ani nehlásí. Systémové změny u Policie ČR by rozhodně měly být s obcemi více konzultovány. Podle starostů by k omezení kriminality mohla přispět třeba i úprava provozní doby zastaváren, sběren a výkupen kovů, bazarů atd., kterou by obce mohly regulovat obecní vyhláškou. Výkupy by pak měly být vázány na typ provozované živnosti.

Ministr životního prostředí Chalupa se nedomnívá, že by dnes právní úprava výkupu odpadů nebyla dostatečně právně ošetřena, jinou otázkou je, zda se dodržuje. O určité, byť jen dočasné, regulaci provozní doby obcemi by se však dalo uvažovat. Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg by sázel na přímou spolupráci policie se zástupci problémových komunit.

Dan Jiránek pak obrátil pozornost členů vlády také na související problémy, jako např. na nutnost stanovení maximálního počtu osob v prostorách určených k bydlení, zavedení centrálního registru přestupků, znovuzavedení institutu přechodného pobytu atd. Zvláštní okruh problémů tvoří institut veřejného opatrovnictví. Obce bývají v mnoha případech ustavovány tzv. veřejným opatrovníkem, na rozdíl od jiných nemohou výkon opatrovnictví odmítnout, od státu však na tento výkon nedostávají ani korunu. Problém s opatrovnictvím mají zejména malé obce, kde tuto činnost vykonává třeba i sám neuvolněný starosta. Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová dala starostům naději, že pomoc by měla přijít s novým zákonem o opatrovnictví, který připravuje Ministerstvo spravedlnosti. Nalézt odpovídající řešení ale rozhodně nebude jednoduché.   

Při jednání o zajištění bezpečnosti v území nebylo možné ponechat stranou otázku vybavenosti a tedy i akceschopnosti požárních sborů. Finanční náročnost na obnovu požární techniky je pro obce mimořádně vysoká, uvážíme-li, že jen cena cisternové stříkačky dnes překračuje 5 milionů korun. Vzhledem k tomu, že vláda zaujala negativní stanovisko k návrhu novely zákona o pojišťovnictví, kde bylo navrženo částečné financování potřeb hasičských sborů z prostředků vybraných komerčními pojišťovnami z povinného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zástupci Svazu požádali vládu, aby nadále nesnižovala alespoň státní dotace na zajištění vybavenosti požárních sborů a platy jejich zaměstnanců.

Ministr financí Miroslav Kalousek k tomu sdělil, že v současné době jedná o možné podpoře hasičů s asociací pojišťoven, ve hře je zhruba 1 miliarda korun, povinný přímý odvod z pojištění však zamítá.

Vzhledem k tomu, že při projednávání všech připravených okruhů byla otevřena i řada navazujících témat, dostalo se společné jednání zástupců Svazu s členy vlády do velkého časového skluzu. Na otázky odpadového hospodářství tak zůstal už jen malý prostor. Nicméně ministr Chalupa konstatoval, že ve věci přípravy věcného záměru zákona o odpadech je se zástupci Svazu v úzkém kontaktu. Nevidí tam žádný podstatný rozpor. Zmíněna tak už jen byla problematika recyklace fotovoltaických panelů, kde se starostové obávají, že jejich likvidace v budoucnu pro ně bude znamenat vícenáklady. Tomáš Chalupa přiznal, že povolení k jejich instalaci začala být vydávána dříve, než by někdo stanovil, jakým způsobem se budou jednou likvidovat. Ujistil však, že MŽP si je problému vědomo a hledá řešení. 

NKÚ - Tak trochu mimo plán

Přestože jednání bylo plánováno na hodinu a půl, jednalo se nakonec přes dvě hodiny. I tak ale zástupci Svazu alespoň krátce stihli zareagovat na vyjádření Karolíny Peake, které bylo ten den zveřejněno na portálu iHned.cz v souvislosti s předloženou novelou zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, která rozšiřuje kompetence Úřadu o kontrolu hospodaření územních samospráv s veřejnými prostředky. V článku předseda Svazu Dan Jiránek uvádí argumenty proti přijetí tohoto zákona, podle paní Peake jsou ale liché a pan předseda v podstatě lže. 

Zástupci Svazu nejen Karolínu Peake, ale i ostatní členy vlády upozornili, že starostové se rozhodně kontrolám nebrání. Důrazně však poukazují na duplicitu kontrol, neboť již dnes jsou města a obce kontrolovány ze strany krajů, příslušných ministerstev, finančních úřadů atd. Kontroly uvedených úřadů sledují stejné cíle, jako by měl u samosprávných celků nově sledovat i NKÚ, tedy posuzovat, zda kontrolované činnosti jsou prováděny v souladu s právními předpisy, přezkoumávat jejich věcnou a formální správnost, hospodárnost atd. Z těchto důvodů se Svazu navrhovaná novela jeví jako tendenční a účelová. Svaz poukazuje na nadbytečnost takových kontrol, které pouze zvyšují administrativní zátěž a finanční náročnost obou stran, ale v žádném případě nesnižují riziko korupce. Kontroly by měly být vykonávány systémově. Už dnes jednu věc kontroluje více orgánů a často s různým závěrem. Jak se v takovém chaosu mají obce orientovat, podle které kontroly se řídit? Karolína Peake však nezareagovala…(Pozn. Nyní už víme, že Senátem ústavní novela neprošla.)

Předseda vlády Petr Nečas závěrem poděkoval zástupcům Svazu za konstruktivní dialog a znovu ujistil, že úzké vazby na Svaz si velmi váží a i do budoucna se vzájemnou spoluprací počítá. Dan Jiránek poděkoval za přijetí a ocenil vskutku reprezentativní zastoupení vlády.

Lenka Zgrajová

 

Související článek: Společné tiskové prohlášení vlády ČR a Svazu měst a obcí České republiky