18.10.2016

Výzvy pro regionální rozvoj

Lze žádat dotaci na opravu místních komunikací, kapliček, ale třeba i na projekty komunitního života v obci či projekty spolupráce obcí. Stranou nezůstanou ani vítězové soutěže Vesnice roku. Žadatelé mohou žádosti o podporu do 30. prosince 2016.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy v rámci národních programů a podprogramů/dotačních titulů:
 
Podpora bydlení:
Podpora je zaměřena na zvyšování dostupnosti bydlení a také jeho kvality. Výzvy budou vyhlášeny na regeneraci sídlišť, podporované byty (pečovatelské byty, vstupní byty, komunitní byty pro seniory), výměnu olověných rozvodů a na bytové domy bez bariér.

Jedná se o následující soubor podprogramů:

Podpora regenerace sídlišť
Podporované byty

Podpora výměny domovních olověných rozvodů
Bytové domy bez bariér

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím elektronického formuláře a následně písemně včetně povinných příloh do podatelny ministerstva. Projekt je nutné podat nejpozději do 30. 12. 2016. Více informací zde.

Z důvodu větší informovanosti pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj semináře, jejichž cílem je seznámit žadatele s podmínkami vyhlášených podprogramů a dalšími informacemi důležitými pro podání žádosti a samotnou realizaci akce. Semináře se uskuteční v pondělí dne 7. 11. 2016 a ve čtvrtek dne 24. 11. 2016 jsou bezplatné a podrobnější informace získáte zde.


Podpora rozvoje regionů
Obnova a rozvoj venkovských obcí je jednou z priorit ministerstva. Podpora je zaměřena na odměnu vítězům soutěže Vesnice roku,  zapojení generací do komunitního života v obci, spolupráci obcí na obnově a rozvoji venkova, obnovu drobných sakrálních staveb v obci a na obnovu místních komunikací.  
Více informací k výzvě a způsobu podávání žádostí včetně textu podprogramu, hodnotících kritérií najdete zde.

 

                                                              
Podpora územně plánovacích činností obcí
Program zaměřený na poskytnutí dotace na zpracování územních plánů obcí. Dotace může být poskytnuta obcím, které nemají žádný územní plán, nebo mají územní plán, který končí 31. 12. 2020. Více informací k výzvě a způsobu podávání žádostí včetně textu podprogramu, hodnotících kritérií a metodického pokynu k výzvě najdete zde.
                                                                                                   
Podpora revitalizace území (demolice zdevastovaných bytových domů)
Dotaci může získat obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu nebo která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve svém katastru tuto lokalitu. Jedná se o dotaci na demolici zdevastovaných budov. Cílem programu je připravit území k dalšímu rozvoji obce. Více informací k výzvě a způsobu podávání žádostí včetně textu podprogramu, hodnotících kritérií najdete zde.
                                                                                       
Podpora regionů (po živelních pohromách)
Podpora je zaměřena pro obce a kraje na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku, který byl zasažen živelní, nebo jinou pohromou. Více informací.
             
V tomto roce pak budou ještě vyhlášeny výzvy v programech: Podpora pro odstraňování bariér v budovách a Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, kde jsou pro žadatele připraveny další stovky milionů korun. Nově připravený Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, který je dělen na dva podprogramy - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR a Marketingové aktivity v CR - bude v  letošním roce vyhlášen poprvé.

Příjem žádostí bude ukončen k 30. 12. 2016. Do konce dubna 2017 by pak žadatelé ve všech programech měli vědět, zda se svojí žádostí uspěli.