16.12.2019

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 1.11. - 30.11. 2019

Přinášíme přehled předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů v období od 1. 11. do 30.11. 2019, které mohou mít dopad do činnosti obcí a měst.

  •  6. 11. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 278/2019 SbObsáhlá novelizace úpravy místních poplatků - zrušení místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity, zavedení nového místního poplatku z pobytu, změna definice poplatníka a osob, na něž dopadá snížená sazba poplatku aj. Účinnost od 1. 1. 2020.

  • 6. 11. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, č. 276/2019 SbNovela vylučuje z působnosti zákona (zákaz prodeje ve vyjmenovaných státních a ostatních svátcích) velkoobchody. Účinnost od 21. 11. 2019.

  • 20. 11. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, č. 300/2019 Sb. Novelou dochází ke zvýšení platových tarifů státních zaměstnanců a zaměstnanců ve veřejných službách. Účinnost od 1. 1. 2020. 

  •  20. 11. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 1. října 2019 sp. zn. Pl. ÚS 5/19 ve věci návrhu na zrušení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „s výjimkou finanční náhrady“, eventuálně na zrušení zákona č. 125/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, č. 303/2019 Sb.. Ústavní soud zrušil zdanění církevních restitucí, a to zejména s ohledem na fakt, že napadenou právní úpravou zákonodárce nepřípustně retroaktivním způsobem nerozhodl o zdanění, nýbrž o faktickém snížení finanční náhrady, na jejíž celou výši vznikl církvím a náboženským společnostem právní nárok a legitimní očekávání okamžikem uzavření smluv o vypořádání. Dodatečné snížení finanční náhrady za křivdy způsobené zločinným komunistickým režimem míří proti základním principům demokratického právního státu. Zákonodárce tím porušil principy právní jistoty, důvěry v právo a jeho předvídatelnost a ochrany nabytých práv, jakožto stěžejní principy demokratické společnosti (čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky), a právo dotčených subjektů vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě ve smyslu ochrany legitimního očekávání jeho zmnožení.

  • 26. 11. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2019 sp. zn. Pl. ÚS 7/19 ve věci návrhu na zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, č. 309/2019 Sb. Ústavní soud zrušil ustanovení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, toto ustanovení shledal protiústavním (ustanovení stanoví poplatkovou povinnost ve výši 10 000 Kč za podání podnětu ÚOHS k zahájení správního řízení z moci úřední za každou veřejnou zakázku, ve vztahu k níž je v podnětu uvedeno pochybení. V případě nezaplacení poplatku se podnět nevyřizuje, poplatek se nevrací a osvobození od poplatku ani prodloužení lhůty pro zaplacení není přípustné.). Účinnost od 26. 11. 2019.

  • 28. 11. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. 312/2019 Sb.  Doplnění nových ustanovení týkajících se terénních úprav sloužících k zadržování vody v krajině a provedení některých vodních děl ke vzdouvání a akumulaci vod.

  • 28. 11. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, č. 315/2019 Sb. Novelizace vybraných ustanovení v souvislosti se zřízením Úřadu evropského veřejného žalobce. Účinnost od 1.12. 2019.

Zdroj: Sbírka zákonů