19.07.2019

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 1.6.- 16.7. 2019

Přinášíme přehled předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů v období od 1.6. 2019 do 16.7.2019, které mohou mít dopad do činnosti obcí a měst.  

  •  1.7.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, č. 164/2019. Novela zákona upravující ustanovení týkající se rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti, výplaty dávek do ciziny nebo oznamování vzniku dočasných pracovních neschopností zaměstnanců, zejména v souvislosti s první fází realizace projektu elektronické neschopenky. Účinnost – s výjimkou vybraných ustanovení, od 1.1.2020.
  • 11.7.2019 Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/18 ve věcí návrhu na zrušení části čl. II bodu 4 zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon, č. 173/2019. Přechodné ustanovení, upravující administrativní zánik vozidel v tzv. polopřevodu, je ústavně konformní - plénum Ústavního soudu zamítlo návrh Krajského soudu v Hradci Králové na zrušení části výše uvedených ustanovení. Podstata sporu spočívá v tom, že žalovaný Magistrát města Hradec Králové odmítl zapsat žalobce do registru silničních vozidel jako vlastníka motocyklu a eviduje toto vozidlo jako zaniklé, neboť žalobce zmeškal lhůtu stanovenou napadeným ustanovením pro zapsání změny údajů o vlastníkovi do registru. Podle tohoto ustanovení lhůta k zapsání (doregistrování) změn údajů o vlastníkovi vozidla do registru silničních vozidel uplynula dnem 30. června 2015. Od 1. července 2015 tak všechna vozidla, která do 30. června 2015 nebyla v souladu s přechodnými ustanoveními zapsána (doregistrována) v registru silničních vozidel, z právního pohledu zanikla. Žalobce se však o zápis změny vlastníka do registru silničních vozidel začal zajímat až v srpnu roku 2015, tedy více než 10 měsíců poté, co nabyl vlastnické právo k motocyklu.Vzhledem k tomu, že napadeným ustanovením došlo k zásahu do vlastnického práva, bylo nutné se zabývat otázkou, zda je tento zásah přípustný a zda bylo dosaženo spravedlivé rovnováhy v kolizi mezi právem na ochranu vlastnického práva a ochranou veřejného zájmu. Ústavní soud za tímto účelem podrobil napadené ustanovení tzv. testu proporcionality a dospěl k závěru, že ustanovení v něm obstojí. Ústavní soud dále uvádí, že napadené ustanovení se vztahuje jak k vozidlům, která zůstala ve stavu tzv. „polopřevodu“ (původní vlastník auto odhlásil a nový ho zatím nepřihlásil), tak i k vozidlům, která zůstala dočasně vyřazená ze silničního provozu i po maximální možné době vyřazení. V obou případech je přitom cíleno pouze na vozidla, u nichž nebyl řádně dokončen proces zápisu změny vlastníka v registru silničních vozidel podle původní úpravy, nebo došlo ze strany osob, které s nimi disponovaly, k porušení jejich základních povinností. Smyslem napadeného ustanovení potom bylo přimět tyto osoby ke splnění povinností a zajistit, aby v registru vozidel vždy byl zřejmý aktuální vlastník vozidla. Lze proto konstatovat, že napadené ustanovení zásadním způsobem přispělo k zajištění bezpečnosti silničního provozu, resp. k ochraně života, zdraví a majetku jeho účastníků.
  • 16.7.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, č. 177/2019. Povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv se nově nevztahuje na smlouvy, které se týkají zajišťování obrany České republiky, uzavřené právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. k), ke které zakladatelskou funkci vykonává Ministerstvo obrany. Nově se povinnost uveřejnit smlouvy v registru smluv vztahuje i na smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je akciová společnost, jejíž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, jde-li o akciovou společnost, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. Novela dále stanoví, že do 31. prosince 2023 lze elektronický obraz textového obsahu smlouvy vložit do registru také v otevřeném formátu umožňujícím úplné strojové zpracování textového obsahu. Další novelizované ustanovení stanoví, že byla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna v registru smluv přede dnem 18. srpna 2017, hledí se na ni pro účel podle tohoto zákona vždy tak, že splňuje podmínku uzavření v písemné formě. Účinnost od 1.11.2019.
  • 16.7.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, č. 178/2019. Tímto zákonem se zřizuje Národní sportovní agentura. Národní sportovní agentura  poskytuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu prostřednictvím jí vyhlašovaných programů na rozvoj a podporu sportu, turistiky a sportovní reprezentace.Účinnost 31.7.2019.