15.02.2019

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 1.2. 2019 - 15.2. 2019

Přinášíme přehled předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů v období 1.2. 2019 - 15.2. 2019, které mohou mít dopad do činnosti obcí. 

  •  7.2.2019 – Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, č. 31/2019 Sb. – novela zmírňující podmínky oddlužení, existence 2 variant oddlužení, přestává platit nynější podmínka, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 % svých závazků.

 

  • 7.2.2019Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, č. 32/2019 Sb.  zrušení institutu karenční doby, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo platu, případně plat či jiný příjem.  Dochází k novelizaci zákonů č. 128/2000 Sb., 129/2000 Sb. a 131/2000 Sb., uvolněnému členovi zastupitelstva za každý kalendářní den od prvního do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží odměna ve výši 60 % jedné třicetiny odměny. Podle přechodných ustanovení se odměna v době dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény člena zastupitelstva obce, která vznikla před účinností tohoto zákona a trvá za jeho účinnosti, řídí podle dosavadních právních předpisů. Nabývá účinnosti od 1. července 2019.

 

  • 15.2.2019 - Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní, č. 38/2019 Sb.  nové povinnosti účastnit se školení pro členy okrskových volebních komisí;  stanovení vyšší zvláštní odměny pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele okrskové volební komise v závislosti na povinnosti účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování. Zákon č. 62/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije ve volbách do Evropského parlamentu vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

  • 15.2.2019 – Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony, č. 39/2019 Sb. –  nové vzory tiskopisů vztahujících se k průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku.

 

  • 15.2.2019 - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, č. 47/2019 Sb. – zvýšení příspěvků na péči. Ustanovení o zvýšeném příspěvku, jde-li o IV. stupeň nabývá účinnosti od 1. dubna 2019, ostatní ustanovení od 1. července 2019.

Zdroj: Sbírka zákonů